เวลา Waylaa (Time)

by ปรีชา ชนะภัย Peecha Chanpai, aka เล็ก คาราบาว Lek Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED BUY IT HERE

This song starts with 16 seconds of ticking . . . :

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ยามเย็น เมฆลอย
yaam yen mâyk loi
In the evening a cloud floats
คล้อยเคลื่อน
klói klêuan
along
ตะวัน เดือนเลื่อนลอย
dtà-wan deuan lêuan loi
The sun and moon slide
คล้อยต่ำ
klói dtàm
lower.
..หลบลับขอบฟ้า
.. lòp láp kòp fáa
Duck and hide [beneath] the horizon
เวลาล่วง เลย
way-laa lûang loie
Time moves on ahead
เหตุเพราะโลกหมุน
hàyt prór lôhk mŭn
because the world revolves
ไม่หยุดนิ่ง เฉย
mâi yùt nîng chŏie
It’s not motionless, and still
..อันวันเวลา ย่อมผ่านพ้นไป
an wan way-laa yôm pàan pón bpai
A piece of time naturally passes on by
ลอยไป ลอยไป ไม่กลับย้อนมา
loi bpai loi bpai mâi glàp yón maa
floats away, floats away, won’t return and come back.
..เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
.. way-laa way-laa mâi koie koi krai
…time, time, never waits for anyone
เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
.. way-laa way-laa mâi koie koi krai
…time, time, never waits for anyone

หวนคิดสักนิด ถึงชีวิตคน
hŭan kít sàk nít tĕung chee-wít kon
Take a moment to look back over human life
สำรวจตัวตน บนวันเวลา
săm-rùat dtua dton bon wan way-laa
Review yourself through the passage of time
บกพร่องภาระ เวลาล่วงเลย
bòk prông paa-rá way-laa lûang loie
[When] you fail to do your duty, time goes on by
โธ่เอ๋ย โธ่เอ๋ย อยู่เฉยทำไม
tôh ŏie tôh ŏie yòo chŏie tam-mai
Oh come on! Why do nothing?

…อันวันเวลา ย่อมผ่านพ้นไป
an wan way-laa yôm pàan pón bpai
A piece of time naturally passes on by
ลอยไป ลอยไป ไม่กลับย้อนมา
loi bpai loi bpai mâi glàp yón maa
floats away, floats away, won’t return and come back.
..เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
.. way-laa way-laa mâi koie koi krai
…time, time, never waits for anyone
เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
.. way-laa way-laa mâi koie koi krai
. . . time, time, never waits for anyone


This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.