All posts by admin

Full Moon (Duan Pen) เดือนเพ็ญ

By อัศนี พลจันทร Asanee Polachan, as covered by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

Note: The original song was คิดถึงบ้าน “Kit Tueng Baan” (“Missing Home”) by Asanee Polachan. Aed Carabao covered it, switching up some words and changing the name of the song to “Duan Pen” (Full Moon). A tip for true fans only: This song is so great that there is actually a Carabao song ABOUT THE SONG! here at Carabao in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอร่าม
deuan pen sŭay yen hĕn a-ràam
A beautiful full moon, the evening is glittering
นภาแจ่มนวลดูงาม เย็นชื่นหนอยามเมื่อลมพัดมา
ná-paa jàem nuan doo ngaam yen chêun nŏr yaam mêua lom pát maa
The sky, bright and creamy, is pretty. It’s refreshing, huh?, when the wind starts to blow in.
แสงจันทร์นวลชวนใจข้า คิดถึงถิ่นที่จากมา
săeng jan nuan chuan jai kâa kít tĕung tìn têe jàak maa
The creamy moonlight invites my heart to think of the land I came from
คิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเนา
kít tĕung tóng naa bâan reuan têe koie nao
to miss the paddy fields and the home where I used to live

เรไรร้องดังฟังว่า เสียงเจ้าที่เฝ้าครวญหา*
ray-rai róng dang fang wâa sĭang jâo tee fâo kruan hăa
The crickets sing loudly, sounding like they are crooning [a love song] to the one they miss so much
ลมเอยช่วยพากระซิบข้างกาย
lom oie chûay paa gràsíp kâang gaai
Wind, please take these whispers to [her]
ข้ายังคอยอยู่ไม่หน่าย มิเลือนห่างจากเคลื่อนคลาย
kâa yang koi yòo mâi nàai  mí leuan hàang jàak klêuan klaai
I still wait, not tired, never fading from my thoughts
คิดถึงมิวายเมื่อเราจากกัน
kít tĕung mí waai mêua rao jàak gan
I can’t help thinking of and missing you while we’re apart

กองไฟ สุมควายตามคอกคงยังไม่มอดดับดอก
gong fai sŭm kwaai dtaam kôk kong yang mâi môt dàp dòk
The campfire has been built, the buffalo are in their stalls,  [the fire] has not gone out.
จันทร์เอยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่า
jan oie chûay bòk hâi lom chûay bpào
Moon, help tell the wind, please blow.
สุมไฟให้แรงเข้า พัดไล่ความเยือกเย็นหนาว
sŭm fai hâi raeng kâo pát lâi kwaam yêuak-yen năao
Pile up more [firewood] so it can blow away the cold
ให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบาย
hâi pêe nóng rao non làp ùn sà-baai
so my brothers and sisters sleep warm and comfortable

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
Wind, help pass a message, convey the love from my heart, to tell them too*
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of the mother***

ลมเอยช่วยเป็นสื่อให้ นำรักจากห้วงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานำนา
lom oie chûay bpen sèu hâi nam rák jàak hûang duang jai kŏng kâa née bpai bòk kăo nam naa
Wind, help pass a message, convey the love from my heart, to tell them too
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle in the breast of the mother
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
. . .so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle against the chest of the mother
ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่..เอย
hâi meuang tai róo wâa mâi naan lôok têe jàak maa jà bpai sóp nâa gàp òk mâe .. oie
. . .so Thailand will know, it won’t be long before the child who left will go to nestle against the chest of the mother

*Another translator says that there is no English word 100% equivalent to ครวญ. ‘A ครวญหา B’ means A always misses B very much and wants to see B again. A always spends (most of their) time talking to him or herself about how he or she misses B/how their relationship has been.
**At first I translated “นำนา” as “carry it to the fields” but another translator says that here “นำ” could be an Isaan word meaning “too” and “นา” is just an ending particle
***It is possible that “mother” here means the wife, as husband’s often call their wives “แม่” (mother).

Music of Freedom (Siang Pleang Heng Saripaap) เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ

by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: รวมเพลง Ruam Playng (A Collection of Songs)

Note: I used to have a totally magical live Carabao.net version of this song in which Khun Aed gets carried away at the end and spontaneously sings the line “We are the World . . . !”: It got blocked . . . ah well, impermanence . . . Here is the official audio version from the album, still pretty perfect.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

วันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไป
wan way-laa păn bplìan wian bpai
Time passes and changes in a circle
ใจของคน
[Ying] jai kŏng kon
[And] the heart of people
ก็หมุนวนเปลี่ยนแปร
gôr mŭn won bplìan bprae
also revolves and changes in a circle
ตั้งแต่เด็ก น้อย จนเติบแก่
dtâng dtàe dèk nói jon dtèrp gàe
From when [one is] a small child until extremely old
ผ่านไปพบปัญหาสาระพัน
pàan bpai póp bpan-hăa săa-rá pan
[one] meets thousands of types of problems
ถูกกีดกันโดยชนชั้นเอาเปรียบ
tòok gèet gan doi chon chán ao bprìap
obstructed by a class of people who exploit
เหยียบ ขย้ำ หัวใจทำลายขวัญ
yìap kà-yâm hŭa jai tam-laai kwăn
Trampled and mauled, the heart is demoralized
หยดหยาดเหงื่อ
yòt yàat ngèua
Drops of sweat
ทั้งน้ำเกลือน้ำกลั่น
táng nám gleua nám glàn
All the salty water and [bottles of] fresh water
น้ำใจนั้น จงแบ่งปันผู้คน
nám jai nán jong bàeng bpan pôo kon
That kindness, it should be distributed to people

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music allows us to express ourselves
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
[We] will yearn for a great freedom
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so that it shines out
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We will long for liberty

คนกับคนอยู่กันเป็นกลุ่มคน
kon gàp kon yòo gan bpen glùm kon
People getting together with people makes a society
ความสับสน คือโลภโมโทสัน
kwaam sàp-sŏn keu lôhp moh-toh-săn
Confusion is greed [Means “greed provokes unrest”]
คือเอาเปรียบ
keu ao bprìap
is exploitation
เอาไป ไม่แบ่งปัน
ao bpai mâi bàeng bpan
seize and not distribute
เลยตีกัน จนล้มหายตายห่า
loie dtee gan jon lóm hăai dtaai hàa
hitting/fighting each other until [some] drop and die
ก็เห็นเงิน พบเงิน ก็จะเตะ
gôr hĕn ngern póp ngern gôr jà dtè
and if [one] sees money, comes across money, will kick
ให้เตะ ให้ตาย ไม่มีราคา
hâi dtè hâi dtaai mâi mee raa-kaa
trying to kick to death. There is no cost.
ชีวิตคน ดูเหมือนดั่งผักปลา
chee-wít kon doo mĕuan dàng pàk bplaa
Human life seems like that of plants or fish
อนาถหนา สังคมสังคัง
a-nàat-năa săng-kom săng-kang
Pitiful diseased society

sเสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so we can express ourselves
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
[We] yearn for a great freedom
เสียง เพลง ให้ เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so that it shines out
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We long for liberty

อันสังคม ก็ยังเดินดั่งเก่า
an săng-kom gôr yang dern dàng gào
A part of society still walks on as before
ดั่งไดโนเสา ดั่งเผ่าล้านปี
Dàng dai-noh-săo dàng pào láan bpee
Like dinosaurs, like a million-year old clan.
คือสังคม ยศฐาบรรดามี
keu săng-kom yót tăa ban-daa mee
[It] is [that part of] society that has the long titles
มีศักดิ์มีศรี ถือนายถือบ่าว
Mee sàk mee sĕe tĕu naai tĕu bàao
Those with success and social rank
จะก้าวเดิน ต่อไปในภายหน้า
jà gâao dern dtòr bpai nai paai nâa
If we want to go forward
ต้องสร้างศรัทธา
dtông sâang sàt-taa
[one] must create confidence
หรือประชาธิปไตย
rĕu bprà-chaa-típ-bpà-dtai
or democracy
ที่เป็นจริงเป็นจังดั่งตั้งใจ
têe bpen jing bpen jang dàng dtâng jai
that is really true as we long for
ให้ชาวไทย ได้มีเสรีภาพ
hâi chaao tai dâai mee săy-ree pâap
so that Thai people can have freedom

เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so [we can] express [to everyone]
จะโหยหา เสรีอันยิ่งใหญ่
jà hŏi hăa săy-ree an yîng yài
that we yearn for a great freedom.
เสียง เพลง ให้เปล่งออกมา
sĭang playng hâi bplàyng òk maa
Music so we can express
จะโหยหา เสรีภาพ
jà hŏi hăa săy-ree pâap
We long for liberty
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom

เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!
เสียงเพลงแห่งเสรีภาพ
sĭang playng hàeng săy-ree pâap
Music of freedom
เส รีภาพ
săy-ree pâap
Free-dom!

Doll (Dtuk Dtaa) ตุ๊กตา

Lyrics and melody by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)

This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.

NOTE: This is an awesome song, and many people mention it as one of their very favorites. This is the direct translation, but I was able to do a singable ryhming translation that loses NOTHING in the switch to make it rhyme. Please check it out here.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆ
hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn yang bpen dèk dèk
I recall when I was still a little child
ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็ดูจะมีความหมาย
dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr doo jà mee kwaam măai
The doll, with its small body seemed so full of meaning
เติบโตในจินตนาการ
dtèrp dtoh nai jin-dtà-naa gaan
[I] grew up imagining
กว้างไกลดังท้องทะเลทราย
gwâang glai dang tóng tá-lay saai
as widely as the desert (sea of sand)
เร่าร้อนดังฟ่อนฟืนรุมสุมไฟ
râo rón dang fôn feun rum sŭm fai
with the vehemence of a bundle of firewood piled up to start a fire
แต่ต้องไปให้ตรงเส้นทาง
dtàe dtông bpai hâi dtrong sên taang
But [I] must go on a precise path
เปรียบได้ดังเส้นทางรถไฟ
bprìap dâai dang sên taang rót fai
Comparable to the path of a train
เปรียบได้ดังขบวนรถไฟ
bprìap dâai dang kà-buan rót fai
[You] can compare it to a train

หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันเข้ามาบางกอก
hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn kâo maa baang gòk
[I] recall when I [first] came to Bangkok
เรื่องราวข่าวคราวบ้านนอกนั้นดูจะมีความหมาย
rêuang raao kàao kraao bâan nôk nán doo jà mee kwaam măai
The rural news stories seemed so full of meaning,
เปรียบเมืองเป็นรถเป็นเรือ
bprìap meuang bpen rót bpen reua
comparing the city to a car or a ship,
อย่างเราเป็นเกวียนเทียมควาย
yàang rao bpen gwian tiam kwaai
like we are equal to a buffalo cart
เส้นทาง….มากมายไม่มีสิทธิ์เดิน
sên taang …. mâak maai mâi mee sìt dern
[All these] paths . . . Many that [we] don’t have the right to walk.
เก็บส่วนเกินเอาไว้ในใจ
gèp sùan gern ao wái nai jai
I kept my discontent inside my heart
ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
[And] walked out to search for truth
ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
Walked on out to search for truth

หวนคิดคํานึงถึงตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กๆ
hŭan kít kam nueng tĕung dton-née chăn mâi châi dèk dèk
I recall that I’m grown now, not a little child
ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็เลยไม่มีความหมาย
dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr loie mâi mee kwaam măai
The doll with the little body therefore has no meaning
ผ่านทางทั้งรถทั้งเรือ
pàan taang táng rót táng reua
Passing on the path of a car or a boat,
เพื่อนฝูงบางคนล้มตาย
pêuan fŏong baang kon lóm dtaai
my group of friends thins out, people die,
ดับสูญไปตามกาลเวลา
dàp sŏon bpai dtaam gaan way-laa
departing from this world in accordance with the era

ภาพตุ๊กตาในมือของเด็ก
pâap dtúk-dtaa nai meu kŏng dèk
The image of the doll in the hand of the child
เปรียบได้ดังความจริงมากมาย
bprìap dâai dang kwaam jing mâak maai
suggests many different meanings
เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse

เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse
สนตะพายใช้เป็นงัวงาน
sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
Lead them by the nose and use them as a work horse

Rain, Land (Fon Din) ฝนดิน

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฝนมาจากไหน
fŏn maa jàak năi
Where does rain come from?
ฝน มา จาก ดิน
fŏn maa jàak din
Rain comes from the land
ฝนโปรยหลั่ง ริน
fŏn bproi làng rin
Rain sprinkles, flows, pours
เรามีกินมีอาบน้ำ
rao mee gin mee àap náam
We have drink, can take a shower
น้ำมาจากไหน
nám maa jàak năi
Where does water come from?
ไหลมาจากป่า
lăi maa jàak bpàa
It flows from the forest
ฝนมาจากฟ้า
fŏn maa jàak fáa
The rain comes from the sky
เมฆบนฟ้ามาจากดิน
mâyk bon fáa maa jàak din
Clouds in the sky come from the land

ฝนเอยฝนมา
fŏn oie fŏn maa
The rain, oh the rain comes [down]
ฉ่ำอุราโลกเป็นสุข
chàm u-raa lôhk bpen sùk
Wets the chest, the world is happy
แม้เพียงฤดู
máe piang réu-doo
The seasons even
นำสู่โลกชีวิตเรา
nam sòo lôhk chee-wít rao
bring to the world our life
ยามที่ฝนจากฟ้า
yaam têe fŏn jàak fáa
When the rain falls from the sky,
จำไว้ว่ามาจากดิน
jam wái wâa maa jàak din
recognize that it comes from the land
เราคงเคยได้ยิน
rao kong koie dâai yin
We’ve probably heard before:
ดินเย็นดีเพราะมีป่า
din yen dee prór mee bpàa
The land is nice and cool because of the forest

ฝนมาจากไหน
fŏn maa jàak năi
Where does rain come from?
ฝนมาจากดิน
fŏn maa jàak din
Rain comes from the land
ฝนโปรยหลั่งริน
fŏn bproi làng rin
Rain sprinkles, flows, pours
เรามีกินมีอาบน้ำ
rao mee gin mee àap náam
we have drink, have baths [showers]

น้ำมาจากไหน
nám maa jàak năi
Where does water come from?
ไม้มาจากป่า
máai maa jàak bpàa
Trees/wood comes from the forest
คนมาจากค้า
kon maa jàak káa
People come from trade/business
ไม้หมดป่ามาจากคน
máai mòt bpàa maa jàak kon
The trees are completely cleared from the forest from the people
ใครยังนั่งทำลายป่า
krai yang nâng tam laai bpàa
Who yet sits and demolishes the forest?
ใครยังนอนขยิบตา
krai yang non kà-yìp dtaa
Who is still lying down blinking their eyes?
นั่งนั้นมาจากนอน
nâng nán maa jàak non
That [kind of] sitting comes from sleeping
นอนนั้นมาจากไหน
non nán maa jàak năi
Where does that [kind of] sleeping come from?
นอนนี้มาจากตื้น
non née maa jàak dtêun
This sleeping comes from shallowness/superficiality
สวดมนตร์กันทุกคืน
sùat mon gan túk keun
Pray together each night
ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling

คนเรามาจากไหน
kon rao maa jàak năi
Where do we people come from?
ไปดักไม้มาจากป่า
bpai dàk máai maa jàak bpàa
[We] go snatch the wood from the forest
คนมาจากค้า
kon maa jàak káa
People come from trade/business
ไม้หมดป่ามาจากคน
máai mòt bpàa maa jàak kon
The trees are completely cleared from the forest from the people
ใครยังนั่งทำลายป่า
krai yang nâng tam laai bpàa
Who yet sits and demolishes the forest?
ใครยังนอนขยิบตา
krai yang non kà-yìp dtaa
Who is still lying down blinking their eyes?
นั่งนั้นมาจากนอน
nâng nán maa jàak non
That [kind of] sitting comes from sleeping
นอนนั้นมาจากไหน
non nán maa jàak năi
Where does that [kind of] sleeping come from?
นอนนี้มาจากตื้น
non née maa jàak dtêun
This sleeping comes from shallowness/superficiality
สวดมนตร์กันทุกคืน
sùat mon gan túk keun
Pray together each night
ให้ตื่นมายังมีป่ามีฝนโปรย
hâi dtèun maa yang mee bpàa mee fŏn bproi
That when [we] wake back up [we] still have a forest and have rain sprinkling


BUY THE ALBUM World Folk Zen. You won’t be sorry. This album is as good as the title and cover art suggests.