บ้า Ba (Crazy)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: World Folk Zen (1991)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE from eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Khun Aed said he got the idea for this song when a mentally handicapped person was at his concert and he thought to himself, “I wonder how that person thinks?”

Here is a recent cover by the Barbies from the TV show and Album of covers, “Carabao The Series” (you might also want to google for the classic version using  “บ้า คาราบาว”):


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ไม่ใช่ผู้ดีตีนแดง ตะแคงตีนเดิน
mâi châi pôo dee dteen daeng dtà-kaeng dteen dern
I’m not pretending to be hi-class
ไม่ใช่ผู้ร้ายจอ ต้องเดินเอียงคอ
mâi châi pôo ráai jor dtông dern iang kor
I’m not a criminal, dog, [who] must walk with their head down
ก็มีความฝันวันวัน แค่ขนมห่อ
gôr mee kwaam făn wan wan kâe kà-nŏm hòr
And I have a dream each day: just packages of candy
ห้าบาทก็พอ สิบบาทสองห่อ
hâa bàat gôr por sìp bàat sŏng hòr
5 baht is enough. 10 baht gets two packages
ล่อกันท้องตึง หนังในตาหย่อน
lôr gan tóng dteung năng nai dtaa yòn
Gulp it all [until] I’m stuffed and my eyelids droop

มีบ้านเป็นหลังคาแดง อยู่มานมนาน
mee bâan bpen lăng-kaa-daeng yòo maa nom naan
I have a home, it’s a red-roofed house. I’ve been there a long time.
ก็คือสถานพยาบาล อาการสมอง
gôr keu sà-tăan pá-yaa-baan aa-gaan sà-mŏng
It’s a clinic for those with mental conditions
ยังมีความสุขทุกวัน กับการเหม่อมอง
yang mee kwaam sùk túk wan gàp gaan mèr mong
I still find happiness everyday with distractions
เกาะรั้วยองยอง รถราก่ายกอง
gòr rúa yong-yong rót raa gàai gong
[I] grab the fence and squat. So many vehicles
ว่องไววกวน ทั้งถนนรถแคม
wông-wai wók won táng tà-nŏn rót kaem
Agilely winding all over the road,  a Camry

แล้วมาวันหนึ่ง ถึงเวลาเย็น
láew maa wan nèung tĕung way-laa yen
Then one day, just as it is evening
ฉันไปเดินเล่น เกาะลูกกรงรั้ว
chăn bpai dern lên gòr lôok grong rúa
I go for a walk and grab the bars of the fence
เห็นรถยางแตก กับหญิงสาวขี้กลัว
hĕn rót yaang dtàek gàp yĭng săao kêe glua
I see a car blow out, with an easily scared young woman
ฉันยืนยิ้มที่ริมรั้ว ดูเธอเปลี่ยนล้อยาง
chăn yeun yím têe rim rúa doo ter bplìan lór yang
I stand and smile at the base of the fence. I watch her change the tire.
(ยางมันแตก)
(yaang man dtàek )
(The tire is split)

เธอลนเธอลานพลั้งเผลอ เตะน็อตตกท่อ
ter lon ter laan pláng-plĕr dtè nót dtòk tôr
She’s in a hurry, is careless. Kicks the nut, it falls in a drain
ก็เหลือแต่ล้อเปลี่ยนล้อ ขาดน็อตแน่น
gôr lĕua dtàe lór bplìan lór kàat nót yéut nâen
Now [she] just needs to put on the spare tire.  [She is] absolutely lacking the nut
จากความวิตกหวาดหวั่น กลายเป็นความแค้น
jàak kwaam wí-dtòk wàat wàn glaai bpen kwaam káen
The anxiety and stress become anger
เสียงตวาดแหว๋น เสียงดังแปร๋นแปร๋น
sĭang dtà-wàat hăewn sĭang dang bprăen bprăen
A loud “ha-wen” sound, which I interpret to mean
แค้นที่มองหน้า ยิ้มทำไมไอ้คนบ้า
káen têe mong nâa yím tam-mai âi kon bâa
[she’s] mad [I’m] watching. “Why are you smiling Crazy Person!?”

ฉันเป็นคนบ้า เพราะว่าสติไม่ดี
chăn bpen kon bâa prór wâa sà-dtì mâi dee
I’m a crazy person because my thinking isn’t good
ไม่ใช่คนไม่ดี ฉันมีสติไม่ดี
mâi châi kon mâi dee chăn mee sà-dtì mâi dee
It’s not that I’m a bad person, my thinking isn’t good
ฉันเป็นคนบ้า ไม่ใช่คนไม่ดี
chăn bpen kon bâa mâi châi kon mâi dee
I’m a crazy person, not a bad person
ฉันสติไม่ดี ฉันเป็นคนบ้า
chăn sà-dtì mâi dee chăn bpen kon bâa
I’m insane. I’m a crazy person.

บ้ายังช่วยบอก ให้เธอใจเย็น
bâa yang chûay bòk hâi ter jai yen
I’m crazy, but I still helpfully tell her to calm down
น็อตที่ฉันเห็น ยังมีอีกตั้งสามล้อ
nót têe chăn hĕn yang mee èek dtâng săam lór
The nuts that I see, there are still more on the three wheels
ถอดมาล้อละตัว มาใส่แล้วก็ไปต่อ
tòt maa lór lá dtua maa sài láew gôr bpai dtòr
Take one off, and then put it on, and keep going like that
เสียงเธอก็ร้องอ๋อ…ก็ไหนว่าเป็นคนบ้า
sĭang ter gôr róng ŏr … gôr năi wâa bpen kon bâa
She says “Oh! . . . And why did I say you were a crazy person?”

ไม่ค่อยจะดี อย่างเธอ จึงต้องอยู่ในรั้ว
mâi kôi jà dee yàang ter jeung dtông yòo nai rúa
I’ll never really be as good as her, so I must live inside the fence
ไม่ค่อยมีเงิน ติดตัว อนาถา
mâi kôi mee ngern dtìt dtua a-naa-tăa
Don’t really have money, [I’m] stuck, destitute
สติสตังไม่ดี ไม่มีปัญหา
sà-dtì sà-dtang mâi dee mâi mee bpan-hăa
My thought process isn’t good. [Ok,] no problem.
ใช่แล้วคนบ้า ใครก็ว่าบ้า
châi láew kon bâa krai gôr wâa bâa
Yes, that’s right! I’m a crazy person! Sure, Everyone! Call me “crazy”!
บ้าก็บ้าซิวะ ถึงจะบ้าแต่ว่าไม่โง่…
bâa gôr bâa sí wá tĕung jà bâa dtàe wâa mâi ngôh …
Crazy?! Yeah, I’m crazy! But even if I’m crazy, I’m not stupid!