มะโหนก (ถึกควายทุย ภาค ๖) Manohk [Tuk Kwai Tuey Pak 6] (Manohk [Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 6])

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: The sixth song in the Tuk Kwai Tuey series of 10 songs, spanning ten albums. Five of the Tuk Kwai Tuey songs are among the Top 100 Carabao songs. For a full appreciation of this song, see the Tuk Kwai Tui songs 1 through 5, beginning with part 1. Or just check out the song that immediately precedes this one: Bua Loy. Nohk’s real name is Manohk, the title of this song. Thais often shorten names into nicknames by using only the end of a name (rather than using only the beginning of a name as in English). Check at the bottom of the translation for some strange trivia relating to this song. To see the next song in the series click through to Tuk Kwai Tuey Pak 7.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

โหนกชาวนาเพื่อนของถึกควายทุย
nòhk chaao naa pêuan kŏng tèuk kwaai tui
Nohk, the farmer, friend of Tuk, the buffalo with the short twisted horns*
จับคันไถเดินลุยตามหลังทุยไถนา
jàp kan tăi dern lui dtaam lăng tui tăi naa
Grabs the plough handle and trudges along behind the buffalo ploughing
มาบัดนี้ไม่เหลือที่ทํานา
maa bàt-née mâi lĕua têe tam naa
But right now, he has nothing left to farm
ทั้งเพื่อนฝูงเฮฮาต่างเลิกรากันไป
táng pêuan fŏong hay haa dtàang lêrk raa gan bpai
All of his noisy crowd of friends have broken up and gone

อย่างบัวลอยคนที่โหนกรําพึง
yàang bua loi kon têe nòhk ram-peung
Like Bua Loy, the person that Nohk mournfully remembers**
ถึงชีวิตความดีสมศักดิ์ศรีลูกผู้ชาย
tĕung chee-wít kwaam dee sŏm sàk sĕe lôok pôo chaai
for the good things in his life worthy of a real man,
โหนกตัดสินใจรับใช้ชาติประชา
nòhk dtàt sĭn jai ráp chái châat bprà-chaa
Nohk decides to serve the country, the citizens
มาเป็นพลทหารม้าสังกัดมอพันสี่
maa bpen pon-lá-tá-hăan máa săng-gàt mor pan-sèe
He comes to be a soldier, belonging to Mor Pansee

* พลทหารมะโหนก ประจํากองทัพไทย
Pon tá-hăan má-nòhk bprà-jam gong táp tai
Private Manohk of the Thai army
อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติประชาชน
u tít dton ráp chái bprà-tâyt châat bprà-chaa chon
Dedicates himself to serving the country and its citizens
พลทหารมะโหนก เขารักผืนดินไทย
Pon tá-hăan má-nòhk kăo rák pĕun-din tai
Private Manok, he loves the land of Thailand
เพราะเคยทํานาทําไร่เป็นลูกผู้ชายชาวนา
prór koie tam naa tam râi bpen lôok pôo chaai chaao naa
Because he used to work the fields. He’s a real man and a farmer

บ่าแบกไถมาเปลี่ยนไปแบกปืน
bàa bàek tăi maa bplìan bpai bàek bpeun
The hoe over his shoulder changes to be a gun
ลืมชีวิตขมขื่นพิทักษ์พื้นดินไทย
leum chee-wít kŏm kèun pí-ták péun din tai
[He] forgets the bitter life, guards the land of Thailand
จิตใจงามตามอย่างพลบัวลอย
jìt jai ngaam dtaam yàang pon bua-loi
He noble-mindedly follows the example of the soldier Bua Loy
โหนกมีเพื่อนเป็นร้อยคอยลุยไหนลุยโลด
nòhk mee pêuan bpen rói koi lui năi lui lôht
Nohk has hundreds of friends who will forge [ahead with him] anywhere

ได้เงินเดือนยังช่วยเพื่อนทหาร
dâai ngern deuan yang chûay pêuan tá-hăan
He donates his salary to help his soldier friends
ที่รบจนพิการที่รบจนตัวตาย
têe róp jon pí-gaan têe róp jon dtua dtaai
who are disabled or fallen veterans
สิ้นบางเดือนสงสารเพื่อนเคราะห์ร้าย
sîn baang deuan sŏng-săan pêuan krór ráai
At the end of some months he feels sorry for his unlucky friends.
จะล้วงขวาล้วงซ้ายเหลือติดตัวหกบาท
jà lúang kwăa lúang sáai lĕua dtìt dtua hòk bàat
He’ll dig [in both pockets] right and left, and in his hand have six baht. [like a quarter]***

* พลทหารมะโหนก ประจํากองทัพไทย
pon-lá-tá-hăan má-nòhk bprà-jam gong táp tai
Private Manohk of the regular Thai army
อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติประชาชน
u tít dton ráp chái bprà-tâyt châat bprà-chaa chon
Dedicates himself to serving the country and its citizens
พลทหารมะโหนก เขารักผืนดินไทย
Pon tá-hăan-má-nòhk kăo rák pĕun-din tai
Private Manok, he loves the land of Thailand
เพราะเคยทํานาทําไร่เป็นลูกผู้ชายชาวนา
prór koie tam naa tam râi bpen lôok pôo chaai chaao naa
Because he used to work the fields. He’s a real man and a farmer

ขอทดแทนคุณประเทศชาติ ด้วยไออุ่น
kŏr tót taen kun bprà-tâyt châat dûay ai ùn
He’d like to warmly give in return to the nation
กระสุนปืนจะยืนต้านศัตรู แม้จนตัวตาย
grà-sŭn bpeun jà yeun dtâan sàt-dtroo máe jon dtua dtaai
[With] guns and bullets he will oppose the enemy even if he himself dies.

โหนกชาวนาคือท.ทหารอดทน
nòhk chaao naa keu taw tá-hăan òt ton
Nohk, the farmer is a “Perservering Soldier”****
เขาทําเพื่อทุกคนขอให้คนเข้าใจ
kăo tam pêua túk kon kŏr hâi kon kâo jai
He does it for every person and would have them understand:
อยู่ร่วมกันร่วมแผ่นดินไทย
yòo rûam gan rûam pàen din tai
We live together, compatriots of Thailand
อย่าแห้งแล้งนํ้าใจเราสายใยโยงกัน
yàa hâeng láeng nám jai rao săai yai yohng gan
Don’t be without generosity. We have a bond that ties us together

พลทหารมะโหนก ประจํากองทัพไทย
pon tá-hăan má-nòhk bprà-jam gong táp tai
Private Manohk of the Thai army
อุทิศตนรับใช้ประเทศชาติประชาชน
u tít dton ráp chái bprà-tâyt châat bprà-chaa chon
Dedicates himself to serving the country and citizens
พลทหารมะโหนกเขารบเพื่อคนไทย
Pon tá-hăan má-nòhk kăo róp pêua kon tai
Private Manohk, he fights for the Thai people
เพื่อชาวนาชาวไร่ ทั้งวัวควายชาวนา
pêua chaao naa chaao râi táng wua kwaai chaao naa
For the farmers of fields and for all their cows and buffalo

*To learn the sad story of Tuk, the buffalo with the short twisted horns, see the song “Tuk Kwai Tui” (Wild Buffalo with the Short Twisted Horns) in the first Carabao album, Lung Kee Mao.
** Bua Loy is of course the kindhearted soldier who died worrying aloud whether everyone else was alright. ( “Bua Loy” is a song on the previous (5th) album “Made in Thailand” and one of the most important Carabao songs).
*** Presumably, he’s helping out Bua Loy’s family?
**** What I have translated “Perservering Soldier” is actually Taw Tahan Ot Ton,” the title of 4th Carabao album and a song on that album. Click through for further explanation/background.

Very strange story about the song: On the album Ameri-goy (but not in the YouTube above) the song “Manohk” ends with the sounds of guns (tanks) firing and people shouting. These sounds are real. According to Thai Wikipedia and the notes in the album itself, Carabao was accidentally involved in the failed coup of September 9, 1985 lead by Manoonkrit Roopkachorn. The band had been invited to do a concert at a military base when the fighting erupted around them. Later in the studio, they took the recorded sound from that event and placed it at the end of “Mahnok.” And the album Ameri-goy has a big 6 on the cover because it is the 6th Carabao album, but if you turn the album cover upside down, it says 9 September, the data of that event.