กันชนหมา Gan Chon Ma (Bumper Dog)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Notes: I know from watching interviews that this is a true story that happened to Khun Aed just as he describes in the song. There is a must-see YouTube, which tells the story clearly. And now for something completely different . . . . :


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Oooo oooo oooo oooo . . .
ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Oooo oooo oooo oooo . . .
เอาใจหมามาใส่ใจคน
ao jai măa maa sài jai kon
Take the heart of a dog and put it in the heart of a person
หมาถูกรถชน คนดันโทษหมา
măa tòok rót chon kon dan tôht măa
[When] a dog gets hit by a car, people rush to blame the dog
เย็นวันนั้นฉันนั่งเล่นกีต้าร์
yen wan nán chăn nâng lên gee-dtâa
Late afternoon that day I sit playing guitar
เสียงหมาร้องครวญ หลังจากเสียงดัง…
sĭang măa róng kruan lăng jàak sĭang dang …
[I hear] a dog yelp right after a loud bang
ฉันลุกไปดู แต่ไม่ทันเห็นหมา
chăn lúk bpai doo dtàe mâi tan hĕn măa
I jump up to go see, but not in time to see the dog
เห็นคนสองขาโวยวายเสียงดัง
hĕn kon sŏng kăa woi waai sĭang dang
See a person waving two arms, lots of shouting and noise
เสียงหมาเงียบลง ไม่รู้เป็นตายหรือยัง
sĭang măa ngîap long mâi róo bpen dtaai rĕu yang
[I] notice that the dog is silent, don’t know yet if he’s dead
โอ้!! อนิจจัง น้องหมาผู้น่าสงสาร
ôh a-nít jang nóng măa pôo nâa sŏng-săan
Oh, impermanent little dog! Poor thing!

ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Ooooo oooo oooo oooo . . .
ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Oooo oooo oooo oooo . . . .
ฉันหนีน้ำท่วมมาจากกรุงเทพฯ
chăn nĕe nám tûam maa jàak grung tâyp
I came from Bangkok to escape the flood
มาอยู่เชียงใหม่ได้สักสี่ห้าวัน
maa yòo chiang-mài dâai sàk sèe-hâa wan
Can stay in Chiang Mai only 4 or 5 days.
ที่บ้านที่นี่ก็เลี้ยงหมาเหมือนกัน
têe bâan têe nêe gôr líang măa mĕuan gan
At this house I also keep dogs
มีอยู่สามตัว ไอ้ด้วน ไอ้ตี๋ ไอ้ขาว
mee yòo săam dtua âi dûan âi dtĕe âi kăao
[I] have three dogs: Duan, Dtee, and Kaao.
ไอ้ด้วนหางด้วน ส่วนไอ้ตี๋ขาเดี้ยง
âi dûan hăang dûan · sùan âi dtĕe kăa dîang
Duan has a partially amputated tail. Dtee has a crooked leg
เพราะเคยถูกรถชนเมื่อตอนต้นหนาว
prór koie tòok rót chon mêua dton-dtôn năao
because he was once hit by a car [at beginning of winter?]
ไอ้ขาวขี้เกียจ เป็นหมาสันหลังยาว
âi kăao kêe gìat bpen măa săn-lăng yaao
Kaao is a lazy dog.
ตื่นตอนกินข้าว แล้วหลับยาวนอนกรน
dtèun dton gin kâao láew làp yaao non gron
Wakes, eats, then falls asleep for a long time, snoring
มีชาวบ้าน 2 คน ดูท่าทางใจดี
mee chaao bâan sŏng kon doo tâa taang jai dee
[I] have two neighbors kindly watching out [for me]
ตรงรี่มาบอกฉัน ว่าหมาบ้านเอ็งถูกรถชน
dtrong rêe maa bòk chăn wâa măa bâan Aed tòok rót chon
[They] had to run and tell me that it is my dog that has just been hit by a car!
ควรรีบออกไปดู ไปคุยกับเจ้าของรถยนต์
kuan rêep òk bpai doo bpai kui gàp jâo kŏng rót yon
That I should hurry out and see, go talk with the owner of the car
เค้าขอคิดค่ากันชน ที่หมาวิ่งชนจนแตก
káo kŏr kít kâa gan chon têe măa wîng chon jon dtàek
He asks me to estimate the cost of the bumper that [my] dog ran into and broke!

ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Oooo oooo oooo oooo . . .
ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Oooo oooo oooo oooo . . .
เอาใจหมามาใส่ใจคน
ao jai măa maa sài jai kon
Take the heart of the dog and put it in a person
หมาถูกรถชน คนดันโทษหมา
măa tòok rót chon kon dan tôht- à măa
When a dog is hit by a car, people rush to blame the dog
ทุกครั้งที่ชน ก็บอกหมาวิ่งตัดหน้า
túk kráng têe chon gôr bòk măa wîng dtàt nâa
Each time there is a near collision, [they] also tell the dog to get out of the way
ไม่มีเมตตา พาลมาโทษเจ้าของ
mâi mee mâyt-dtaa · paan maa tôht jâo kŏng
[They] don’t have kindness, and come accuse the owner.

เอาร่างคนไปใส่ร่างหมา
ao râang kon bpai sài râang măa
Take the form of a person, put in the form of a dog
รถชนคนตายกลายเป็นต่อเป็นรอง
rót chon kon dtaai glaai bpen dtòr bpen rong
[Then] in a car accident, the dead person is at a disadvantage
ไม่มีคนเห็น มันรีบยัดเกียร์สอง
mâi mee kon hĕn man rêep yát gia sŏng
There is no a witness. It quickly jams into second gear
เหยียบมิดคันเร่ง รถเก๋งยังใส่ตีนหมา
yìap mít kan râyng rót găyng yang sài dteen măa
Steps on the gas peddle. The dog’s paw is still pressed on the gas peddle.

หัดเอาใจหมามาใส่ใจคน
hàt ao jai măa maa sài jai kon
Practice taking a dog’s heart and putting it into people
อย่าเอาใจสัปดน ตีหัวหมาด่าแม่เจ็ด
yàa ao jai sàp-don · dtee hŭa măa dàa mâe jèt
Don’t have an indecent heart. Hit a dog’s head, curse your mother seven [times?].

ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Ooooo ooooo ooooo oooo
ฮู ฮู่ ฮู ฮู๊ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู ฮู่ ฮู๊ ฮู
Oooo ooooo oooo ooooo


Support the artist and BUY THIS ALBUM from the friendly people at eThaiCD.com