จ้อนนอนเล่น John Non-Len [a pun meaning “John is (Just) Resting” in Thai]

By คาราบาว Carabao
Album: โฮะ Ho! (2009)
This album is RECOMMENDED! BUY The album HERE at eThai.CD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: The title of the song is a pun on the name John Lennon, and, in Thai, it means “John is [Just] Resting.” Also check out the even better Carabao song “9/11,” which concludes with lines from John Lennon’s “Imagine” translated into Thai.

ถ้าจอห์น เลนนอนยังไม่ตาย
tâa jon layn non yang mâi dtaai
If John Lennon wasn’t dead
เห็นโลกวุ่นวายในขณะนี้
hĕn lôhk wûn waai nai kà-nà née
He’d see the hectic/busy world of this moment
ด้วยความเป็นศิลปินกวี
dûay kwaam bpen sĭn-lá-bpin gà-wee
with the being of an artist and a poet
คงมีไอเดียละเหี่ยหัวใจ
kong mee ai dia lá-hìa hŭa jai
He’d probably have an idea tiring his heart:
คือการรังสรรค์ที่ติเพื่อก่อ
keu gaan rang săn têe dtì pêua gòr
it would be creating [something] to warn and arose:
เป็นการหยอกล้อที่มีความหมาย
bpen gaan yòk lór têe mee kwaam măai
something humorous and meaningful
ถ้าจอห์น เลนนอนยังไม่ตาย
tâa jon layn non yang mâi dtaai
If John Lennon wasn’t dead
คงลุกขึ้นมาแต่งเพลง
kong lúk kêun maa dtàeng playng
He’d probably get up and write a song

ในดวงใจฉัน เขานั้นเป็นครู
nai duang jai chăn kăo nán bpen kroo
In my heart, he is a teacher
ให้คอยเฝ้าดู เรียนรู้บรรเลง
hâi koi fâo doo rian róo ban-layng
to watch and learn to make music from
เขาทั้งฉลาดและเก่ง
kăo táng chà-làat láe gèng
He’s both smart and talented
เก๊ง เก่ง เก๊ง เก่ง
gáyng gèng gáyng gèng
So talented!
เป็นครูเพลงในดวงใจ
bpen kroo playng nai duang jai
He’s a song teacher in my heart
และมีนิสัยขบถ (ขบถ)
láe mee ní-săi kà-bòt ( kà-bòt )
And has the habits of a rebel (a rebel)
ไม่แคร์ต่อโลกทั้งใบ
mâi kae dtòr lôhk táng bai
Doesn’t care [if he has to] resist the whole world
ถ้าจอห์น เลนนอนยังไม่ตาย
tâa jon layn non yang mâi dtaai
If John Lennon wasn’t dead
คงลุกขึ้นมาแต่งเพลง
kong lúk kêun maa dtàeng playng
[he’d] probably get right up and write a song

ถ้าจอห์น เลนนอนยังไม่ตาย
tâa jon layn non yang mâi dtaai
If John Lennon wasn’t dead yet
คงลุกขึ้นมาแต่งเพลง
kong lúk kêun maa dtàeng playng
[he’d] probably get right up and write a song

ถ้าเลนินไม่สิ้นลม
tâa lay-nin mâi sîn lom
If [Vladimir] Lenin didn’t pass away
เห็นโลกสังคมนิยมวันนี้
hĕn lôhk săng-kom ní-yom wan née
[We’d] see a socialist world today
คงอยากเขกหัวตัวเองสิบที
kong yàak kàyk hŭa dtua ayng sìp tee
[We’d] probably want to bang our own heads ten times
ที่รุ่นพี่หมีขาวเจ๊งกระจาย
têe rûn pêe mĕe kăao jéng grà jaai
that our older brothers have failed
อุตส่าห์รวมพลโค่นเจ้าซาร์
ùt-sàa ruam pon kôhn jâo saa
trying to gather the power of the fallen Czar
นำชาวประชารัสเซียมีชัย
nam chaao bprà-chaa rát-sia mee chai
Bringing the Russian people to victory
เป็นผู้นำโลกคอมมิวนิสต์ใหญ่
bpen pôo nam lôhk kom-miw-nít yài
to be the leader of a big communist world
จนจีนจนใครต่อใครไล่ตาม
jon jeen jon krai dtòr krai lâi dtaam
until China, until everyone follows

ผู้นำเมืองจีน
pôo nam meuang jeen
The leader of China
ถึงกับพูดไม่ออก
tĕung gàp pôot mâi òk
doesn’t even know what to say [OR can’t say say anything]
อุตส่าห์เดินตามตรอก
ùt-sàa dern dtaam dtròk
tries to walk behind down the path
ดันไปออกตามน้ำ
dan bpai òk dtaam náam
is forced to go downstream
คอมมิวนิสต์เช้าชามเย็นชาม
kom-miw-nít cháo chaam yen chaam
Communist, morning bowl and evening bowl
สองชาม
sŏng chaam
both bowls
ไหนว่าเหยียดหยามนักทุนนิยม
năi wâa yìat yăam nák tun ní-yom
which greatly insults capitalism
ฟังเลนอน นอนอ่านเลนิน
Fang lay non non àan lay nin
Sounds like “Lennon.” Reads “Lenin”
เลนิน
lay-nin
“Lenin”

กลิ่นกัญชาลอยมาตามลม
glìn gan-chaa loi maa dtaam lom
The aroma of maraijuana floats along the breeze
นั่นเขาบ๊อบมาเลย์นิยม
nân kăo bóp maa lây ní-yom
Bob Marley is  popular
จ๊อบทูดูยืนกินกล้วยแก้มตุ่ย
Job2Do yeun gin glûay gâem dtùi
Job2Do stands eating a banana with puffy cheeks*
นั่นเขาบ๊อบมาเลย์นิยม
nân kăo bóp maa lây ní-yom
Bob Marley is popular
จ๊อบทูดูยืนกินกล้วยแก้มตุ่ย
Job2Do yeun gin glûay gâem dtùi
Job2Do stands eating a banana with puffy cheeks*
นี่ถ้าพี่จ้อนแกยังไม่ตาย
nêe tâa pêe jôn gae yang mâi dtaai
[All] this if you, Older Brother John, didn’t die
เชื่อใจได้เลย เล้ย..
chêua jai dâai loie lóie . . .
Beleive me, . . .
ไม่เคยเห็นจ้อนนอนเล่น
mâi koie hĕn jôn non lên
I never saw John Lennon rest [or give up the cause].**

*Job2Do is a Thai reggae singer.

**This is a pun with the name “John Lennon” flipped around to be “John Non-len” which in Thai means “John rests leisurely” or “John takes a break.”]