อองซานซูจี Aung San Suu Kyi [in Thai]

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul (Aed Carabao) + ? [there are two more people credited on the English-language version]
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Also check out the band’s English-language version of this song.

ความกลัวมิอาจ
kwaam glua mí àat
Fear won’t likely
พลัดพราก
plát prâak
separate her from [them]
ฝากหัวใจเคียงข้างปวงชน
fàak hŭa jai kiang kâang bpuang chon
[She] deposits her heart alongside all the people
ต่อให้ตายเกิดใหม่กี่หน ไม่คิดท้อถอย
dtòr hâi dtaai gèrt mài gèe hŏn  mâi kít tór tŏi
[She] fights to the death, however many times again and again, [however many times reborn?], [she] doesn’t want to give up.
เป็นเพียงผู้หญิงน้อยๆ ในมือ
bpen piang pôo yĭng nói  nai meu
[She] is only a small woman in the hand,
มือทรราช กุมอำนาจข่มเหงกดขี่ ผู้คน
meu tor-rá-râat  gum am-nâat kòm-hăyng gòt kèe · pôo kon
the hand of a tyrant, [who] seizes power, persecutes, and oppresses people
ออง อองซานซูจี
ong ong saan soo jee
Aung . . . Aung San Suu Kyi
อองซานซูจี
ong saan soo jee
Aung San Suu Kyi
อองอองซานซูจี
ong saan soo jee
Aung San Suu Kyi

แผ่นดินต้องทุกข์ระทม
pàen din dtông túk rá-tom
The country must agonizingly suffer
ดังจ่อมจมอยู่อเวจี
dang jòm jom yòo a-way-jee
as if sinking down into [one of the eight] Hells
ถึงโลกทั้งโลกรู้ดี ก็ยังไม่มีวี่แวว
tĕung lôhk táng lôhk róo dee  gôr yang mâi mee wêe-waew
Until the whole world perceives clearly, but still doesn’t have a clue

กฎหมู่ของผู้มีปืน ในมือ
gòt mòo kŏng pôo mee bpeun  nai meu
Mob rule of people with guns in their hands
มือทรราช ใช้พิฆาตเข่นฆ่าพี่น้อง…….ประชาชน
meu tor-rá-râat  chái pí-kâat kàyn kâa pêe nóng …… . bprà-chaa chon
The hands of tyrants, use [guns] to kill and murder [their] brothers and sisters . . . the people

ชั่วชีวิตเดิมพัน มุ่งสู่ทางฝันประชาธิปไตย
chûa chee-wít derm pan  mûng sòo taang făn bprà-chaa-típ-bpà-dtai
All of life up to now has aimed to go down the path to the dream of democracy
บิดาได้เคยสร้างไว้ บัดนี้มีเธอเป็นผู้สืบสาน
bì-daa dâai koie sâang wái  bàt-née mee ter bpen pôo sèup săan
[Her] father already created it for posterity. Right now she is the one who carries on
ชื่ออองซานซูจี วีรสตรีที่โลกกล่าวขาน
chêu ong saan soo jee  wee rót dtree têe lôhk glàao kăan
Her name is Aung San Suu Kyi, a heroine who is world-renowned.
ยังคงยืนต้านเผด็จการ นำชนพม่าสู่ประชาธิปไตย
yang kong yeun dtâan pà-dèt gaan nam chon pá-mâa sòo bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Remains standing opposing dictatorship, leading the Burmese people towards democracy

ขอร่วมแรงชาวโลก จงสนับสนุนอองซานซูจี
kŏr rûam raeng chaao lôhk  jong sà-nàp-sà-nŭn ong saan soo jee
Please join strength, people of the world, [we] must support Aung San Suu Kyi
ขอร่วมใจชาวโลก จงช่วยพิทักษ์อองซานซูจี
kŏr rûam jai chaao lôhk  jong chûay pí-ták ong saan soo jee
Please join hearts, people of the world, [we] must help and protect Aung San Suu Kyi

ชั่วชีวิตเดิมพัน มุ่งสู่ทางฝันประชาธิปไตย
chûa chee-wít derm pan  mûng sòo taang făn bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Her whole life until now, has resolutely headed down the road of the dream of democracy
บิดาได้เคยสร้างไว้ บัดนี้มีเธอเป็นผู้สืบสาน
bì-daa dâai koie sâang wái  bàt-née mee ter bpen pôo sèup săan
Her father already created it for posterity. Right now she is the person who continues on [with the project]
ชื่ออองซานซูจี วีรสตรีที่โลกกล่าวขาน
chêu ong saan soo jee  wee rót dtree têe lôhk glàao kăan
Her name is Aung San Suu Kyi, a heroine who is world-renowned.
ยังคงยืนต้านเผด๊จการ นำชนพม่าสู่ประชาธิปไตย
yang kong yeun dtâan pà-dèt gaan  nam chon pá-mâa sòo bprà-chaa-típ-bpà-dtai
[She] remains standing opposing dictatorship, leading the Burmese people towards democracy

ขอร่วมแรงชาวโลก จงสนับสนุนอองซานซูจี
kŏr rûam raeng chaao lôhk  jong sà-nàp-sà-nŭn ong saan soo jee
Please join strength, people of the world, [we] must support Aung San Suu Kyi
ขอร่วมใจชาวโลก จงช่วยพิทักษ์อองซานซูจี
kŏr rûam jai chaao lôhk  jong chûay pí-ták ong saan soo jee
Please join hearts, people of the world, [we] must help protect Aung San Suu Kyi

ขอร่วมแรงชาวโลก จงสนับสนุนอองซานซูจี
kŏr rûam raeng chaao lôhk  jong sà-nàp-sà-nŭn ong saan soo jee
Please join strength, people of the world, [we] must support Aung San Suu Kyi
ขอร่วมใจชาวโลก จงช่วยพิทักษ์อองซานซูจี
kŏr rûam jai chaao lôhk  jong chûay pí-ták ong saan soo jee
Please join hearts, people of the world, [we] must help protect Aung San Suu Kyi