Doll (Dtuk Dtaa) ตุ๊กตา

Lyrics and melody by Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)

This album is highly recommended. BUY IT AT eThaiCD, where you can shop in English.

NOTE: This is an awesome song, and many people mention it as one of their very favorites. This is the direct translation, but I was able to do a singable ryhming translation that loses NOTHING in the switch to make it rhyme. Please check it out here.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆ
hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn yang bpen dèk dèk
I recall when I was still a little child
ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็ดูจะมีความหมาย
dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr doo jà mee kwaam măai
The doll, with its small body seemed so full of meaning
เติบโตในจินตนาการ
dtèrp dtoh nai jin-dtà-naa gaan
[I] grew up imagining
กว้างไกลดังท้องทะเลทราย
gwâang glai dang tóng tá-lay saai
as widely as the desert (sea of sand)
เร่าร้อนดังฟ่อนฟืนรุมสุมไฟ
râo rón dang fôn feun rum sŭm fai
with the vehemence of a bundle of firewood piled up to start a fire
แต่ต้องไปให้ตรงเส้นทาง
dtàe dtông bpai hâi dtrong sên taang
But [I] must go on a precise path
เปรียบได้ดังเส้นทางรถไฟ
bprìap dâai dang sên taang rót fai
Comparable to the path of a train
เปรียบได้ดังขบวนรถไฟ
bprìap dâai dang kà-buan rót fai
[You] can compare it to a train

หวนคิดคํานึงถึงตอนที่ฉันเข้ามาบางกอก
hŭan kít kam neung tĕung dton têe chăn kâo maa baang gòk
[I] recall when I [first] came to Bangkok
เรื่องราวข่าวคราวบ้านนอกนั้นดูจะมีความหมาย
rêuang raao kàao kraao bâan nôk nán doo jà mee kwaam măai
The rural news stories seemed so full of meaning,
เปรียบเมืองเป็นรถเป็นเรือ
bprìap meuang bpen rót bpen reua
comparing the city to a car or a ship,
อย่างเราเป็นเกวียนเทียมควาย
yàang rao bpen gwian tiam kwaai
like we are equal to a buffalo cart
เส้นทาง….มากมายไม่มีสิทธิ์เดิน
sên taang …. mâak maai mâi mee sìt dern
[All these] paths . . . Many that [we] don’t have the right to walk.
เก็บส่วนเกินเอาไว้ในใจ
gèp sùan gern ao wái nai jai
I kept my discontent inside my heart
ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
[And] walked out to search for truth
ออกยํ่าไปค้นหาความจริง
òk yaam bpai kón hăa kwaam jing
Walked on out to search for truth

หวนคิดคํานึงถึงตอนนี้ฉันไม่ใช่เด็กๆ
hŭan kít kam nueng tĕung dton-née chăn mâi châi dèk dèk
I recall that I’m grown now, not a little child
ตุ๊กตาที่ตัวเล็กๆ ก็เลยไม่มีความหมาย
dtúk-dtaa têe dtua lék lék gôr loie mâi mee kwaam măai
The doll with the little body therefore has no meaning
ผ่านทางทั้งรถทั้งเรือ
pàan taang táng rót táng reua
Passing on the path of a car or a boat,
เพื่อนฝูงบางคนล้มตาย
pêuan fŏong baang kon lóm dtaai
my group of friends thins out, people die,
ดับสูญไปตามกาลเวลา
dàp sŏon bpai dtaam gaan way-laa
departing from this world in accordance with the era

ภาพตุ๊กตาในมือของเด็ก
pâap dtúk-dtaa nai meu kŏng dèk
The image of the doll in the hand of the child
เปรียบได้ดังความจริงมากมาย
bprìap dâai dang kwaam jing mâak maai
suggests many different meanings
เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse

เช่นสนตะพายใช้เป็นงัวงาน
chên sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
for example, to lead someone by the nose and use them as a work horse
สนตะพายใช้เป็นงัวงาน
sŏn dtà-paai chái bpen ngua ngaan
Lead them by the nose and use them as a work horse