ถึกควายทุย ภาค ๓ Tuk Kwai Tuey, Pak 3 (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 3)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul aka Add Carabao, กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร Kirati Promsaka Na Sakolnakorn aka Keo Carabao, and Preecha Chanopai ปรีชา ชนะภัย aka Lek Carabao
Album: วณิพก Wanipok (The Beggar) (1983)
The album Wanipok is a classic and pretty much perfect. You should BUY IT HERE from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This song, is the third in the Tuk Kwai Tuey series of songs spanning 10 albums. In the beginning of this saga, there is a farmer, named Nohk, who has a beloved buffalo named Tuk, meaning “Wild.” The farmer won’t sell his land to a particular capitalist, so the capitalist poisons Tuk to force the farmer to sell his land. The farmer must leave his land and move into the city. I love the airplane and other sound effects in the music.

CLICK HERE for the first song in the series. And CLICK HERE for Tuk Kwai Tuey 4, which is also a Top 100 Carabao song.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เสียงเพลงจากนกน้อย ลอยล่องตามลมบน
sĭang playng jàak nók nói loi lông dtaam lom bon
The sound from a few birds drifts down from the air above
คํ่าคืนนี้ครึ้มฝน ผู้คนหลับไหล..
kam keun née kréum fŏn pôo kon làp lăi ..
Tonight is very cloudy. People sleep
ลืมเรื่องราว
leum rêuang raao
Forget the story . . .
ผืนนาดูรกร้าง ไร้คนเข้าทํากิน
pĕun naa doo rók ráang rái kon kâo tam gin
The fields appear to be neglected, lacking people [working to] make something to eat
ยื้อแย่งชิงแผ่นดิน สูญสิ้นชีวาควาย
yéu yâeng ching pàen din sŏon sîn chee-waa kwaai
Scrambling to hold this land exhausts the life of water buffalo
ถึกควายทุย
tèuk kwaai tui
Tuk, the buffalo with the unusual horns

เสียงเครื่งบินถล่มฟ้า
sĭang krêuang bin tà-lòm fáa
The sound of an airplane tumbles down from the sky
เสียงชาวนาเหือดหาย
sĭang chaao naa hèuat hăai
The sound of farmers vanishes
ฝูงคนเพิ่มขึ้นมากมาย
fŏong kon pêrm kêun mâak maai
The group of people greatly increases
ฝูงควายลดจํานวนลง
fŏong kwaai lót jam-nuan long
Numbers in the herd of buffalo decrease
ฝูงนกวิหดอยู่บนฟ้า
fŏong nók wí hòt yòo bon fáa
The flocks of birds in the sky shrink in size,
เอือมระอาการกระทําของคน
euam rá-aa gaan grà-tam kŏng kon
fed up with the actions of the people.
ถึงเป็นนกบินได้อยู่เบื้องบน
tĕung bpen nók bin dâai yòo bêuang bon
[It’s] to the point where if a bird can be in the sky,
ยังถูกผู้คนเอาหนังกะติ๊กยิงตาย
yang tòok pôo kon ao năng gà dtík ying dtaai
a person will take a slingshot and shoot it dead
ยิงตาย ยิงตาย ยิงตายตาย ตาย ตาย
ying dtaai ying dtaai ying dtaai dtaai dtaai dtaai
Shoot it dead, shoot it dead, shoot it dead! Die, die, die!

ยิงตาย ยิงตาย ยิงตายตาย ตาย ตาย
ying dtaai ying dtaai ying dtaai dtaai dtaai dtaai
Shoot it dead, shoot it dead, shoot it dead! Die, die, die!

เสียงเครืองยนต์ถล่มฟ้า เสียงชาวนาเหือดหาย
sĭang kreung yon tà-lòm fáa sĭang chaao naa hèuat hăai
The sound of a motor tumbles down from the sky, the sound of farmers disappears
ฝูงนกลดลงมากมาย ฝูงควายลดจํานวนลง
fŏong nók lót long mâak maai fŏong kwaai lót jam-nuan long
The flock of birds is much reduced. Numbers in the herd of buffalo are reduced.
รถแทรคเตอร์วิ่งมาแทน
rót trâek-dtêr wîng maa taen
Tractors rush ahead instead
กลบเสียงแคนเสียงกลองรําวง
glòp sĭang kaen sĭang glong ram-wong
covering up the sound of the bamboo pipes and drum of the Thai folk dance
ฝูงควายพากันยืนงง
fŏong kwaai paa gan yeun ngong
The herd of buffalo gather together and stand there confused
มันคงนึกปลงสังขารตัวเอง
man kong néuk bplong săng-kăan dtua ayng
They are probably speculating about their own bodies:

อนิจจา อนิจจา อนิจจัง
a-nít-jaa a-nít-jaa a-nít jang
Alas! Alas! Impermanence!
อนิจจัง วัฏสังขารา
a-nít jang wát-dtà-săng-săan kăa raa
Impermanence, Circle of birth and death
อนิจจัง วัฏสังขารา
a-nít jang wát-dtà-săng-săan kăa raa
Impermanence, Circle of birth and death
อนิจจัง วัฏสังขารา
a-nít jang wát-dtà-săng-săan kăa raa
Impermanence, Circle of birth and death