ต่างขโมย Dtang Kamoi (Suffering Starvation)

by คาราบาว Carabao
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

แม้ลูกโลกเรากลมป้อมๆ
máe lôok lôhk rao glom bpôm bpôm
Throughout this whole round globe
แต่ผู้คนผ่ายผอมเต็มตามโลก
dtàe pôo kon pàai-pŏm dtem dtaam lôhk
starving people fill the world
เต็มตามบ้านเมืองตามป่าเขา
dtem dtaam bâan meuang dtaam bpàa kăo
In each country, in each forest
ทั้งเด็กน้อย หนุ่มสาว เฒ่าชรา
táng-dèk-nói nùm săao tâo-chá-raa
Including small children, young men and women, and the aged
อัฟริกา ทวีปเอเซีย เอธิโอเปียยันศรีสะเกษ
àf-rí-gaatá-wêep ay-sia · ay-tí-oh-bpia yan sĕe-sà-gàyt
Africa, the Asian continent. [From] Ethiopia, up until Si Sa Ket [Province]
ทั้งนอกประเทศทั้งเมดอินไทยแลนด์
táng nôk bprà-tâyttáng made in tai-laen
Both outside the country and “Made in Thailand”
พี่น้องแร้นแค้นเป็นตางขโมย
pêe nóng ráen-káen bpen dtaang kà-moi
Our impoverished brothers and sisters are suffering extreme malnutrition*
(ล้วนเป็น)
lúan bpen dtaang kà-moi
All of them suffering extreme malnutrition *

เห็นหัวโตๆ พุงป่องๆ
hĕn hŭa dtoh dtoh pung bpòng bpòng
See the large head and the bulging belly?
แต่ร่างกายกระร่องก่องบ่มีแรง
dtàe râang gaai grà rông gong bòr mee raeng
But [they] they try to do something and have no strength
มีแต่ลมหายใจเลี้ยงชีวิต
mee dtàe lom hăai-jai líang chee-wít
Only have breath to keep life going
มันไม่ใช่ความผิดติดความจน
man mâi châi kwaam pìt dtìt kwaam jon
It’s not [their] fault, they are stuck in poverty
ยังเป็นผู้เป็นคนเหมือนๆ เขา
yang bpen pôo bpen kon mĕuan mĕuan kăo
They are still normal people, just like him [or her]
ฟันฟางขาวๆ เส้นผมดําๆ
fan faang kăaokăao sên pŏm dam dam
With very white teeth and very black hair.
แต่ดวงใจบอบชํ้า กลํ้ากลืนนํ้าตา
dtàe duang jai bòp cham gleun nám dtaa
But the sweetie-pies are weak and suffering, swallowing tears
ก็ไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นตางขโมย
gôr mâi dâai lêuak gèrt maa bpen dtaang kà-moi
And didn’t choose this starvation to happen.
(ล้วนเป็นตางขโมย)
lúan bpen dtaangkà-moi
All of them suffering extreme malnutrition

คนตางขโมยพุงโรๆ (เป็นตางขโมย)
kon dtaang kà-moi pung-roh roh( bpen dtaangkà-moi )
The malnourished person with the bulging belly (suffering extreme malnutrition)
อะคนหัวขโมยพุงโตๆ (เป็นหัวขโมย)
a kon hŭakà-moi pung dtoh dtoh ( bpen hŭakà-moi )
A thief. The bulging belly (is a thief) [???]*
อะคนหัวขโมยพุงโตๆ (เป็นหัวขโมย)
a kon hŭakà-moi pung dtoh dtoh ( bpen hŭakà-moi )
A thief. The bulging belly (is a thief) [???]

เสียงเพลงเปล่งมาเป็นท่อนๆ
sĭang playng bplàyng maa bpen tôn
This song playing out is a little piece
จะกล่อมนอนกล่อมใจไทยทุกภาค
jà glòm nong lòm jai tai túk pâak
to soothe Thai hearts in every region
ทุกคนทุกข์เข็ญเห็นใจด้วย
túk kon túk kĕn hĕn jai dûay
Everyone suffering, [we] feel for you
ช่วยกัน ช่วยกัน เราช่วยกัน
chûay gan; chûay gan; rao chûay gan
Help each other, help each other! We help each other
แบ่งเบาแบ่งปันฉันพี่น้อง
bàeng bao bàeng bpan chăn pêe nóng
Ease [troubles] and give––me, brothers, sisters!
อย่าเมียงมองผ่านไปคนไทยไม่ทํา
yàa miang mong pàan bpai kon tai mâi tam
Don’t take a peek and pass on by. Thais don’t do that.
(ไม่ทําไม่ทํา)
(mâi tam mâi tam )
(Don’t do that . . .Don’t do that . . .)
พี่น้องตาดําๆ คอยความหวัง
pêe nóng dtaa dam dam koi kwaam wăng
Innocent relatives await hope
จงนึกถึงเขาบ้างเขาเป็นตางขโมย
jong néuk tĕung kăo bâang kăo bpen dtaangkà-moi
You should think of those suffering extreme malnutrition
ขโมยความเป็นคนเหนือชนชั้น
kà-moi kwaam bpen kon nĕua chon chán
[which is] stealing the humanity of Northern people (Northern Thailand)
ก็อย่างคนดังมะริกันว่าวีอาเดอะเวิลด์ (เวิลด์)
gôr yàang kon dang má rí gan wâa wee aa dùh wern (wern )
Like the American [music] star says, “We are the world . . . !
วีอาเดอะชิลเด้น (ชิลเด้น)
we are the children (children)
We are the children.” **
เขาช่วยกันดับทุกข์เข็ญของคนร่วมเผ่าพันธุ์
kăo chûay gan dàp túk kĕn kŏng kon rûampào pan
They help each other extinguish the suffering of people, all ethnicities
แล้วบ้านเราเมืองเราอย่าเอาแต่แคะขี้ฟัน
láew bâan rao meuang rao yàa ao dtàe káe kêe fan
And, our home, our country, don’t only be interested in picking food particles out of your teeth
เพราะมันเป็นความรักซึ่งกันและกัน
prór man bpen kwaam rák sêung gan láe gan
Because it’s a love for each other mutually
เพราะมันเป็นความฝันถึงแผ่นดินเดียวกัน
prór man bpen kwaam făn tĕung pàen din dieow gan
Because it’s a dream of one land together.
เน๊าะ
naw
[OK?!]

*The word I am translating “extreme malnutrition” might be more specifically the condition “Kwashiorkor” Also this word in Thai contains the word “theif” or “steal,”which is why the words “theif” and “steal” keep coming up in this song.
** Michael Jackson, of course!