ราชาเงินผ่อน “Rachaa Ngern Pon” (King of Credit)

By คาราบาว Carabao
Album: เมดอินไทยแลนด์ Made in Thailand (1984)
Gold Version (Limited Edition) of the album Made in Thailand available; you can BUY IT HERE

Note: This song came out in 1984, when very few people owned video players, at least where I lived in Thailand. Here is a version of the song by Spoonfulz from “Carabao The Series” (The show and the album):

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เจียมเพราะจนเป็นคนอย่างข้า
jiam prór jon bpen kon yàang kâa
I’m humble because I’m poor.
เกิดเป็นราชาเงินผ่อนเมืองไทย
gèrt bpen raa-chaa ngern pòn meuang tai
I became a royal on the Thai installment plan

ทํางานทําเงินทําเกินเงินเดือน
tam ngaan tam ngern tam gern ngern deuan
Work, make money, do things more than the salary
เศรษฐกิจคลาดเคลื่อน เงินเดือนไม่พอใช้
sàyt-tà-gìt klâat klêuan ngern deuan mâi por chái
The economics isn’t right. My salary is insufficient for everything I need to do.

ให้เราทํางานทําแลกเงินตรา
hâi rao tam ngaan tam lâek ngern dtraa
[They] have us work in exchange for money,
แต่ต่อตีราคาตํ่ากว่าความเป็นไป
dtàe dtòr dtee raa-kaa dtam gwàa kwaam bpen bpai
but they suppress the wage lower than it should be

การค้าการขายก็มีเงินผ่อน
gaan káa gaan kăai gôr kít hâi mee ngern pòn
The businesses offer an installment plan
ดาวน์ไม่เดือดร้อนผ่อนตามสบาย
daao mâi dèuat rón pòn dtaam sà-baai
The downpayment is no trouble. I can do that comfortably.

ข้าวของเครื่องใช้ก็ซื้อได้ด้วยดาวน์
kâao kŏng krêuang chái gôr séu dâai dûay daao
All kinds of useful things,* I can buy them with a down payment
ผ่อนกันยาวๆ ดอกเบี้ยบานตะไท
pòn gan yaao yaao dòk bîa baan-dtà-tai
The installments [are stretched] over along period of time; [there is] alot of interest

ดอกทวีคูณก็หมุนเดือนชนเดือน
dòk tá-wee koon gôr mŭn deuan chon deuan
The interest multiplies, there’s no money left at the end of each month**
เขาคอยมาเตือนว่าผ่อนช้าเกินไป
kăo koi maa dteuan wâa pòn cháa gern bpai
They keep warning me of the late payments
ก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจําเป็นเอย……
gôr yàak jà chái dtàe sìng kŏng jam bpen oie ……
and so I want to use only necessary things . . . .

ก็อยากจะใช้แต่สิ่งของจําเป็น
gôr yàak jà chái dtàe sìng kŏng jam bpen
I want to use just necessary things:
ทีวี ตู้เย็นจําเป็นต้องใช้
tee wee dtôo yen jam bpen dtông chái
The TV, the refrigerator are necessary. I must use [them].
ความสุขเล็กน้อยนี่ว่าจะถอยวีดีโอ
kwaam sùk lék nói nêe wâa jà tŏi wee dee oh
Just a little bit of happiness here. I think I’ll buy a new video player***
มาฉายดูหนังโป๊ที่กลาดเกลื่อนเมืองไทย
maa chăai doo năng bpóh têe glàat-glèuan meuang tai
to play the porn movies available all over Thailand****
ให้ลืมทุกข์โศกลืมโลกวกวน
hâi leum túk sòhk leum lôhk wók won
So [one] can forget their suffering and sadness; forget the world going round
ลืมหน้าคนบางคน ที่ชอบเอาเปรียบอยู่รํ่าไป
leum nâa kon baang kon têe chôp ao bprìap yòo ram bpai
Forget the faces of people who like to repeatedly take advantage

ดวงใจจนทนความลําบาก
duang jai jon ton kwaam lam-bàak
My heart is poor, endures difficulty
มาร้องความทุกข์ ยากได้โปรดจงเห็นใจ
maa róng kwaam túk yâak dâai bpròht jong hĕn jai
[I] come complaining about my suffering. Please empathize!

อย่าให้สินค้าแพง อย่าให้แรงงานถูก
yàa hâi sĭn káa paeng yàa hâi raeng ngaan tòok
Don’t let the cost of living go too high. Don’t let the wage go too low.
อย่าให้ใครมาผูกตลาดค้าของไทย
yàa hâi krai maa pòok dtà-làat káa kŏng tai
Don’t let anyone come monopolize the market of Thailand

อย่าให้ใครมาแย่งขนแรงไปต่างเมือง
yàa hâi krai maa yâeng kŏn raeng bpai dtàang meuang
Don’t let anyone come and snatch away our workers to a foreign country
ไปทําความรุ่งเรืองมันน่าอาย น่าอาย
bpai tam kwaam rûng reuang man nâa aai nâa aai
to go make prosperity [for that country]. It’s disgraceful!
ประเทศประไทยไม่ใช่ตะวันออกกลาง
bprà-tâyt bprà tai mâi châi dtà-wan òk glaang
Thailand isn’t the Middle East
เห็นเพื่อนไทยเดินทางแล้วใจหาย ใจหาย
hĕn pêuan tai dern taang láew jai hăai jai hăai
When [I] see a friend go there [to work], I am disappointed

ถึงฉันจะกลายเป็นราชาดาวน์ดอก
tĕung chăn jà glaai bpen raa-chaa daao dòk
Even if I become a king of credit
ฉันก็ไม่เสียใจหรอกเพราะอุดหนุนคนไทย
chăn gôr mâi sĭa jai ròk prór ùt nŭn kon tai
I won’t regret it, because [it] aids Thai people

แต่ขอให้คิดคํานึงถึงหัวอกคนจน
dtàe kŏr hâi kít kam neung tĕung hŭa òk kon jon
But please consider the heart of poor people
อย่าปล่อยให้เขาสับสน จนหมดหนทางไป
yàa bplòi hâi kăo sàp sŏn jon mòt hŏn taang bpai
Don’t let them be confused until their path is completely gone

อย่าปล่อยให้เขาวกวนไปชนคุกตะราง
yàa bplòi hâi kăo wók won bpai chon kúk dtà-raang
Don’t let them just wander around until they end up in prison
เพราะเมื่อสิ้นหนทางจะเดินหนทางใด
prór mêua sîn hŏn taang jà dern hŏn taang dai
Because when their path is cut off,they will take any path.
อันเมืองไทยใหญ่อุดมเอย……ดินดีสมเป็นนาสวน
an meuang tai yài u-dom oie …… din dee sŏm bpen naa sŭan
Thailand is large and bountiful . . .the land is good for farming
เพื่อนเอ๋ยเราชักชวนต้องช่วยกันมุ่งหมั่นทํา
pêuan ŏie rao chák chuan dtông chûay gan mûng màn tam
Friends, we want to persuade you: we must help each other to be diligent and take action.

* The phrase or word “ข้าวของเครื่องใช้” breaks down to “my things and mechanical or tool-type things I use.” The translation programs suggest “appliances” or “utensils” but it is actually broader than that corresponding more to “things we use.”
**The expression หมุนเดือนชนเดือน means the salary is just enough to cover the monthly expenses.
***ถอยรถใหม่ is slang for to buy a brand new car. Here ถอย means to buy something brand new
****In Thai you “project” or “shine” a video instead of “play” a video. The word “ฉาย” means “project” or “shine.”