Thailand Unite! (Samakee Pratet Thai!) สามัคคีประเทศไทย

By Carabao คาราบาว
Album: สามัคคีประเทศไทย Samakee Pratet Thai (2005)
Support the artist and BUY this album at eThaiCD.com.

Notes: The video for this song recalls how Thai people pulled together after the 2004 Tsumani.

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
Have happy memories. Have happiness wherever
จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
You should tell whoever that this land HERE
แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
Is the land legendary for people with impressive smiles.
จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
[You] must tell them that this is Thailand.

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
Sometimes [we’re] also cold, occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
pôo kon ruam mài bàeng hŭa jai hâi gàe gan
The new generation shares their hearts for each other

มีประเพณีโบราณ สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่
mee bprà-pay-nee boh-raan  sŏng-graan wan kêun bpee mài
[We] have an ancient custom: Songkran, New Year’s Day.
วันลอยกระทงของไทย ในคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
wan loi grà-tong kŏng tai nai keun pen deuan sìp sŏng
[Also] Thailand’s Loy Kratung, when the full moon returns in the twelfth month.
วัฒนธรรมยืนยาว ผู้คนรักใคร่ปรองดอง
wát-tá-ná-tam yeun yaao pôo kon rák krâi bprong-dong
A very long-lasting culture. People love each other and get along
เผ่าไทยทั้งผอง พี่น้องกันใช่อื่นไกล
pào tai táng pŏng pêe nóng gan châi èun glai
All Thais are brothers and sisters together, not distantly related

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
[We’re] sometimes also cold. Occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่ สำนึกในคุณแผ่นดิน)
pôo kon ruam mài săm-néuk nai kun pàen din
New generation appreciate how lucky you are in this country and do something for your country.*

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai land tai land tai land
Thailand, Thailand, Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite, Unite, Thailand!

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
Tai land tai land tai land
Thailand, Thailand, Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite, Unite, Thailand!

มีความทรงจำดีๆ มีความสุขที่ใดๆ
mee kwaam song jam dee dee mee kwaam sùk têe dai dai
Have happy memories. Have happiness wherever
จงบอกใครๆ ว่านี่คือแผ่นดินนี้
jong bòk krai krai wâa nêe keu pàen din née
You should tell whoever that this land HERE
แผ่นดินอันเป็นตำนาน ผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจ
pàen din an bpen dtam naan pôo kon mee yím pim jai
Is the land legendary for people with impressive smiles.
จงบอกเขาไป ว่านี่คือแผ่นดินไทย
jong bòk kăo bpai wâa nêe keu pàen din tai
[You] must tell them that this is Thailand.

บางทีก็เหน็บหนาว บางครั้งก็ปวดร้าว
baang tee gôr nèp năao baang kráng gôr bpùat ráao
Sometimes [we’re] also cold. Occasionally deeply hurt.
แต่เราไม่ท้อ ขอยืนสู้เพื่อวันใหม่
dtàe rao mâi tór kŏr yeun sôo pêua wan mài
But we aren’t downhearted. [We] stand and fight for a new day.
วันที่ใกล้มาถึง คือวันอันสดใส
wan têe glâi maa tĕung keu wan an sòt săi
The day that is coming is a bright [new] day.
ผู้คนรุ่นใหม่(แบ่งหัวใจให้แก่กัน)
pôo kon ruam mai bàeng hŭa jai hâi gàe gan
The new generation shares their hearts for each other

เรามีตะวันดวงเดียว ไม่มีพระจันทร์ดวงใด
rao mee dtà-wan duang dieow mâi mee prá jan duang dai
We have only one sun. There is no moon that
สว่างสดใส เท่าเรามองจากมุมนี้
sà-wàang sòt săi tâo rao mong jàak mum née
is as blazing bright as looking from this angle
มุมที่มีใจแห่งรัก แห่งความเมตตาอารี
mum têe mee jai hàeng rák hàeng kwaam mâyt-dtaa aa-ree
A perspective of love, kindness, and generosity
พวกเราน้องพี่ สามัคคีประเทศไทย
pûak rao nóng pêe  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
We’re all brothers and sisters. Unite Thailand!

(2X)

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์
tai land tai land tai land
Thailand Thailand Thailand
สามัคคี สามัคคีประเทศไทย
săa-mák-kee  săa-mák-kee bprà-tâyt tai
Unite , Unite, Thailand!

(3X)

*”săm-néuk” means realize/appreciate/be obligated to do something