สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!)

By คาราบาว Carabao
Album: สวัสดีประเทศไทย Sawadee Prathet Thai (Hello Thailand!) (2003)
THIS ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED! Buy it HERE at eThaiCD. Read the Album Review here at CarabaoinEnglish

Note: This infectious patriotic song came out immediately before the political divisions in Thailand erupted into protests provoking yet another military coup. Some of the worry of that time also comes through, for instance: “Hold fast to peacefulness for a while with the changing picture.” There was a contest for the fans to see who could make the best video, and it looks like the wining armature video has been glued together with the professional video.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Khun Thierry:

ต้นตระกูลของฉัน ก็เสื่อผืนหมอนใบ
dtôn dtrà-goon kŏng chăn gôr sèua pĕun mŏn bai
My ancestry, [it was] mats and pillows [migrants]
ท่านเดินทางมาไกล มาตามหาความฝัน
tâan dern taang maa glai maa dtaam hăa kwaam făn
They walked far following their dream
ผ่านไปกว่าหนึ่งร้อยปี มีทายาทเป็นไทยเชื้อสายฮั่น
pàan bpai gwàa nèung rói bpee mee taa-yâat bpen tai chéua săai hân
More than a hundred years back, I have an ancestor who is Thai of the Hun family lineage
ขอบพระคุณบรรพชนของฉันที่เลือกอยู่ประเทศไทย
kòp prá-kun ban-pá-chon kŏng chăn têe lêuak yòo bprà-tâyt tai
I thank my ancestor who chose to live in Thailand

Khun Lek:

มีกีต้าตัวเดียวเที่ยวร้องเพลงไปทั่ว
mee gee-dtâa dtua dieow tîeow róng playng bpai tûa
I have only one guitar that I take everywhere on tour singing
เล่าเรื่องราวใกล้ตัวบันทึกยุคสมัย
lâo rêuang raao glâi dtua ban-téuk yúk sà-măi
I’ll tell you as story close to me, which is a note on the present age
มีคนไทยนับล้านเห็นด้วย ช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจ
mee kon tai náp láan hĕn dûay chûay chia chûay bpen raeng jai
There are Thais counting to the millions going along to cheer and help be [my] inner strength
ชีวิตฉัน เป็นหนี้มากมายต่อคนไทยประเทศไทย
chee-wít chăn bpen nêe mâak maai dtòr kon tai bprà-tâyt tai
My life is this [way] a lot with Thais in Thailand

Khun Aed:

สวัสดีประเทศไทยสบายดีไหม (สบายดี)
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai sà-baai dee măi ( sà-baai dee )
Hello Thailand. Are you well? ([We’re] great!)
เราโชคดีกว่าใคร ๆ ที่เกิดเป็นคนไทย
rao chôhk dee gwàa krai krai têe gèrt bpen kon tai
We are luckier than others to have been born Thai
มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนร่ำรวยน้ำใจ
mee pĕun din u-dom sŏm-boon mee pôo kon râm ruay nám jai
[We] have a land that is abundant. [We] have people rich in kindness
ขยันหน่อยเราก็อยู่ได้สบาย อยู่อย่างไทย ไทย
kà-yăn nòi rao gôr yòo dâai sà-baai yòo yàang tai tai
Work hard, and we can live happy, living the Thai way
ในสายตาของฉันที่เฝ้ามองเมืองไทย
nai săai dtaa kŏng chăn têe fâo mong meuang tai
The way I see it, when I look over Thailand
เรามาถึงโค้งประชาธิปไตยต้องไล่ตามให้ทัน
rao maa tĕung kóhng bprà-chaa-típ-bpà-dtai dtông lâi dtaam hâi tan
to get to the bend in democracy we have to catch up [chase to be on time]
เก่าไปสิ่งใหม่จะมา มีแต่ต้องหันหน้าหารือกัน
gào bpai sìng mài jà maa; mee dtàe dtông hăn nâa hăa-reu gan
Old things go. New things will come. Only have to turn our heads to consult.
กระทำตามอำเภอใจอย่างนั้น น่าสงสารประเทศไทย
grà-tam dtaam am-per jai yàang nán nâa sŏng-săan bprà-tâyt tai
Acting capriciously like that, Poor Thailand!

มีทั้งถูกทั้งผิด ทั้งดีทั้งชั่ว
mee táng tòok táng pìt táng dee táng chûa
We have both right and wrong, both good and evil
ไม่จำเป็นต้องกลัว อยู่กับมันให้ได้
mâi jam bpen dtông glua yòo gàp man hâi dâai
[You] don’t need to be afraid. We can live with these things
ได้ยึดมั่น สงบสันติ ให้เวลากับการเปลี่ยนถ่าย
dâai yéut mân sà-ngòp săn dtì hâi way-laa gàp gaan bplìan tàai
Hold fast to peacefulness for a while with the changing picture
ประชาชนต้องเรียนรู้อีกมากมาย ประชาธิปไตย
bprà-chaa chon dtông rian róo èek mâak maai bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Citizens must learn much more about democracy.

สวัสดีประเทศไทยสบายดีไหม (สบายดี)
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai sà-baai dee măi ( sà-baai dee )
Hello Thailand. Are you well? ([We’re] great!)
เราโชคดีกว่าใคร ๆ ที่เกิดเป็นคนไทย
rao chôhk dee gwàa krai krai têe gèrt bpen kon tai
We are luckier than others to have been born Thai
มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนร่ำรวยน้ำใจ
mee pĕun din u-dom sŏm-boon mee pôo kon râm ruay nám jai
[We] have a land that is abundant. [We] have people rich in kindness
ขยันหน่อยเราก็อยู่ได้สบาย อยู่อย่างไทย ไทย
kà-yăn nòi rao gôr yòo dâai sà-baai yòo yàang tai tai
Work hard, and we can live happy, living the Thai way

สวัสดีประเทศไทยสบายดีไหม (สบายดี)
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai sà-baai dee măi ( sà-baai dee )
Hello Thailand. Are you well? ([We’re] great!)
เราโชคดีกว่าใคร ๆ ที่เกิดเป็นคนไทย (คนไทย)
rao chôhk dee gwàa krai krai têe gèrt bpen kon tai ( kon tai )
We are luckier than others to have been born Thai (A Thai!)
มีผืนดินอุดมสมบูรณ์ มีผู้คนร่ำรวยน้ำใจ
mee pĕun din u-dom sŏm-boon mee pôo kon râm ruay nám jai
[We] have a land that is abundant. [We] have people rich and kind.
ขยันหน่อยเราก็อยู่ได้สบาย อยู่อย่างไทย ไทย
kà-yăn nòi rao gôr yòo dâai sà-baai yòo yàang tai tai
Work hard, and we can live happy, living the Thai way
สบาย สบาย ประเทศไทย
sà-baai sà-baai bprà-tâyt tai
Doing well, Thailand!

สบายจริงประเทศไทย สบายจังประเทศไทย
sà-baai jing bprà-tâyt tai sà-baai jang bprà-tâyt tai
Truely, doing well, Thailand. Really great, Thailand
สวัสดีประเทศไทย
sà-wàt-dee bprà-tâyt tai
Greetings, Thailand