บิ๊กสุ Big-Su

By คาราบาว Carabao
วิชาแพะ Wecha Pae (1991)

Note: Ironically, I didn’t know much about one of “two great men” honored in this song “that everyone knows well.” But I knew that one of them is Surachai Jantimathawn, aka Nga Caravan (pronounced “Carawan”), and he often plays with Carabao when they do this song (though not in this video). The band always takes it up a notch when they play this song live with Nga Caravan. They very clearly love the song and the musican(s) they are honoring, resulting in an energetic, really fun performance.

By googling, I learned the other musician is สุรพล สมบัติเจริญ Surapol Sombatcharoen (l930-1968), called the “King of Luk Thung” (The King of Thai County Music) and “The Thai Elvis.” You can read more about both musicians on Wikipedia. (You can even google their names in English).

I will post the songs referenced in this song after the translations.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครใครรู้จักดี
sŏng pôo yîng yài têe krai krai róo jàk dee
Two great men that everyone knows well
นักเลงเรียกพี่ มีแต่คน นับถือ
Nák layng rîak pêe mee dtàe kon náp tĕu
Those who make music call them Older Brothers. There are only people who respect them
เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
kăo chêu bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
They are named “Big-Su”: Surapol [and] Surichai
แห่งวงการดนตรีไทย
hàeng wong gaan don-dtree tai
Of the field of Thai music
อาจารย์ใหญ่ของพวกเรา
aa-jaan yài kŏng pûak rao
A head teacher of us all [in Thai music]
บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
bík-oie bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
Big- Oh! Big-Su. Surapol, Surachai
ตำนานการดนตรีไทย
dtam naan gaan don-dtree tai
Legends [in] Thai music
ยุคสมัยต้องเปลี่ยนแปลง
yúk sà-măi dtông bplìan bplaeng
In this era they have to change
สุรพลคนเก่า เขาเป็นชายชาวสุพรรณ
sù-rá-pon kon gào kăo bpen chaai chaao sù-pan
Surapol is an old person. He is from Suphan
แต่สุรชัยพี่ท่าน นั้นเป็นชาวเมืองสุรินทร์
dtàe sù-rá-chai pêe tâan nán bpen chaao meuang-sù-rin
But Surachai, Respected Older Brother, he’s a person from Muang Surin
สองคน สองแบบ แยบยลแบบละคน
sŏng kon sŏng bàep yâep-yon bàep lá kon
Two people, two styles. A clever style from each of them
ถ้าลูกทุ่งต้องสุรพล สุรชัยเพื่อชีวิต
tâa lôok tûng dtông sù-rá-pon sù-rá-chai pêua chee-wít
If Look Tung (Thai Country) must [be] Surapol, Surachai [is] “Puea Cheewit” ([Songs] For Life)
บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
bík-oie-bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
Big- Oh! Big-Su. Surapol, Surachai
ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครใครไม่เคยลืม
dtam naan gaan don-dtree tai têe krai krai mâi koie leum
Legends in Thai music that no one will ever forget
โซโล่
soh lôh
[Guitar] solo!

สิบหกปี แห่ง ความหลัง
sìp hòk bpee hàeng kwaam lăng
“16 Years of Our Past” *
บิ๊กเอยบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
bík-oie-bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
Big- Oh! Big-Su. Surapon [and] Surachai
ตำนานการดนตรีไทย ที่ใครใครไม่เคยลืม
dtam naan gaan don-dtree tai têe krai krai mâi koie leum
Legends in Thai music that no one will ever forget
สองผู้ยิ่งใหญ่ ที่ใครใครรู้จักดี
sŏng pôo yîng yài têe krai krai róo jàk dee
Two great men that everyone is familiar with
นักเลงเรียกพี่ นักดนตรีเขานับถือ
nák-layng rîak pêe nák don-dtree kăo náp tĕu
Those who make music call them Older Brothers. Musician respect them
เขาชื่อบิ๊กสุ สุรพล สุรชัย
kăo chêu bík-sù sù-rá-pon sù-rá-chai
They are called “Big-Su”: Surapon [and] Surichai
แห่งวงการดนตรีไทย สุรชัยจะโซโล่
hàeng wong gaan don-dtree tai sù-rá-chai jà soh lôh
in the field of Thai music. Surachai will do a solo!
เอ้า สุรชัย โซโล่เลย
âo sù-rá-chai soh-lôh loie
Ow! Surachai, [play that] solo!

คนกับคนทำนา ประสาคน
kon gàp kon tam naa bprà-săa kon
A person and a person work the fields in the manner of people
คนกับควายทำนา ประสาควาย
kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo **
คนกับควายทำนา ประสาควาย
kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo
คนกับคนทำนา ประสาคน
kon gàp kon tam naa bprà-săa kon
A person and a person work the fields in the manner of a person
คนกับควายทำนา ประสาควาย
kon gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
A person and a buffalo work the fields in the manner of a buffalo
ควายกับควายทำนา ประสาควาย
kwaai gàp kwaai tam naa bprà-săa kwaai
Buffalo with buffalo work the fields in the manner of buffalo **
บิ๊กเอย บิ๊กสุ สุรชัย จันทิมาธร
bík-oie bík-sù sù-rá-chai jan tí maa ton
Big Oh! Big-Su. Surachai Jantimathawn
ศิลปินพเนจร อนุสรณ์สิบสี่ตุลา
sĭn-lá-bpin pá-nay-jon a-nú-sŏn sìp sèe dtù-laa
Wandering artist, commemorating October 14th***
เพราะสุรพลตายแล้ว แต่สุรชัยยังอยู่
prór sù rá-pon dtaai láew dtàe sù-rá-chai yang yòo
Because Surapol has died now. But Surachai still lives.
บางคนก็เรียกครู บางคนก็เรียกอาจารย์
baang kon gôr rîak kroo baang kon gôr rîak aa-jaan
Some people call him Teacher. Some people call him Head Teacher.
ชื่อเล่นของบิ๊กสุ เขาชื่อบิ๊กหงา คาราวาน
chêu lên kŏng bík-sù kăo chêu bik ngaa kaa-raa-waan
The nicknames of Big-Su. They are named “Big” [and] “Nga Carawan”
ร้องเพลงมาตั้งนาน ยังไม่มีบ้านจะอยู่
róng playng maa dtâng naan yang mâi mee bâan jà yòo
Have been singing for a long time. Still don’t have a house to live in.
ฮิ้ว…
Hoy!
Oy!

* This one line is lifted straight (words and tune) from Suraphon Sombatcharoen’s song สิบหกปีแห่งความหลัง or “16 Years of Our Past.” According to Wikipedia, Suraphon Sombatcharoen was fatally shot at a live performance in 1968. “Shortly before he was killed, he released his last and most memorable song, ‘Siphok Pi Haeng Khuam Lang’ (‘สิบหกปีแห่งความหลัง’ or ‘16 Years of Our Past’), in which he wrote sadly about the end of his 16-year marriage, reflecting on the happiness and bitterness of the union.”

**The words of these two lines (at least) are from one of Nga Caravan’s most popular songs ‘Khon Kap Khwai’ (‘Man and Buffalo’). According to Wikipedia this song “rhapsodizes the relationship of rice farmers and their water buffalo . . .’” Also, recall that “Carabao” means “buffalo” in a Filipino dialect.

*** October 14, 1973, when a massive student-led popular uprising overthrew the military dictatorship, resulting in a brief period of democracy. Another Caravan album was “A Collection of Songs For 14 October 1973, Vol. 2,” 1976.

NOT A CARABAO SONG: Here is Suraphon Sombatcharoen’s song “สิบหกปีแห่งความหลัง” or “16 Years of Our Past” referenced in the Carabao song บิ๊กสุ “Big-Su” above:

NOT A CARABAO SONG: Here is Nga Caravan’s song คนกับควาย “Kon Kap Kwai” referenced in the Carabao song บิ๊กสุ “Big-Su” above: