ดินน้ำลมไฟ (Din Nam Lom Fai) Earth, Water, Wind, Fire

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กัมพูชา Kampucha (Cambodia) (1984)

Note: This is version was filmed at a concert.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ดินดินให้อาหาร
din din hâi aa-hăan
The earth, earth it gives food
เป็นที่ปลูกฝัง
bpen têe bplòok făng
That which is implanted
รากลึกลงกิน
râak léuk long gin
[sends] down deep roots to absorb
ดินดินไม่ใช่หิน
din din mâi châi hĭn
The earth, earth, isn’t stone
ซึมซาบน้ำกิน
seum-sâap nám gin
ground water seeps through
หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์
lòr líang pêut pan
nourishes seedlings
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known:
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

น้ำ น้ำแก้กระหาย
nám nám gâe grà-hăai
Water, water quenches thirst
ชุ่มฉ่ำชื่นกาย
chûm chàm chêun gaai
The soaked body is
ชุ่มฉ่ำชื่นใจ
chûm chàm chêun jai
refreshed
น้ำน้ำอยู่ตรงไหน
nám nám yòo dtrong năi
Water, water, where are you?
น้ำไหลผ่านไป
nám lăi pàan bpai
Water flows through
ให้ความสมบูรณ์
hâi kwaam sŏm-boon
giving fertility
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known:
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

ลมลมเจ้าพัดพริ้ว
lom lom jâo pát príw
Wind, wind, you blow and flutter
ปลิวพัดความชื้นสดชื่นชีวี
bpliw pát kwaam chéun sòt chêun chee-wee
Blow away the gloomy, humid atmosphere
ลมลมหน้าหนาวนี้
lom lom nâa năao née
Wind, wind, this winter
ช่วยพัดไปที
chûay pát bpai tee
Please help blow away
เถอะความทุกข์ระทม
tùh kwaam túk rá-tom
the sorrow
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

ไฟ ไฟไห้ความร้อน
fai fai hâi kwaam rón
Fire gives heat
รุมสุมวงจรเป็นพลังงาน
rum sŭm wong-jon bpen pá-lang ngaan
generates the cycle of energy*
ไฟ ไฟเชื่อมประสาน
fai fai chêuam bprà-săan
Fire for welding
ครบสิ่งสร้างสรรค์
króp sìng sâang săn
things together, creating.
ดินน้ำลมไฟ
din nám lom fai
Earth, water, wind, [and] fire
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

คน คนอยู่ตรงไหน
kon kon yòo dtrong năi
People, people, where are you?
ดินน้ำลมไฟรับใช้ฝูงคน
din nám lom fai ráp chái fŏong kon
Earth, water air, and fire serve the masses of people
คน คนสักกี่คน
kon kon sàk gèe kon
People, people, just how many people
อุทิศตัวตน
u tít dtua dton
devote themselves
เพื่อคนด้วยกัน
pêua kon dûay gan
[to working] for others
สิ่งอันจำเป็น
sìng an jam bpen
Something necessary
เห็นกันทั่วไป
hĕn gan tûa bpai
We see it everywhere
รู้กันมากมาย
róo gan mâak maai
Something well known
ใครก็ต้องการ
krai gôr dtông gaan
Someone needs [something],
เอื้อและอารี
êua láe aa-ree
charitable and generous
ไม่มีปากเสียง
mâi mee bpàak sĭang
silently,
ธรรมชาติเรียง
tam-má-châat riang
nature arranges
ร้อยความผูกพัน
rói kwaam pòok pan
caring relationships

*The word ไฟ “Fai” can mean both fire and electricity, thus it is the “electricity” meaning in which fire generates the cycle of energy.