ปลดแอก Blohd Aek “Remove the Yoke” [A Version of Bob Marley’s “Redemption Song”]

Bob Marley’s “Redemption Song” as translated/interpreted by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul
Album: พออยู่พอกิน Paw Yu Paw Gin (Enough to Live, Enough to Eat)
Support the artists and BUY THIS ALBUM at eThaiCD.com.

Note: The notes with song credit Bob Marley and say “translated/interpreted by Yuenyong Opakul.” The first verse is a very close translation of the original, after which the song diverges off on its own, while respecting the spirit of the original. There is a second version of “Redemption Song” by Yuenyong Opakul, which I haven’t translated. I think it’s on Che Yang Mai Dtai

ขุนโจรสลัดมันปล้นเรา
kŭn john sà-làt man bplôn rao
Pirates rob us
แล้วยัดเรามาเรือสินค้า
láew yát rao maa reua sĭn káa
and devour us coming with merchant ships
นับเนื่องแต่วันนั้นมา
náp nêuang dtàe wan nán maa
And because of that day arriving
ก็เหมือนตกอยู่นรกอเวจี
gôr mĕuan dtòk yòo ná-rók a-way-jee
it’s like falling into hell
แต่สองมือข้ายังเข้มแข็ง
dtàe sŏng meu kâa yang kaem-kăeng
But [this] slave’s two hands are still strong
ด้วยเรี่ยวแรงจากพระผู้เป็นเจ้า
dûay rîeow raeng jàak prá pôo bpen jâo
with strength from god
ที่ให้เรากำเนิดเป็นชนเผ่า
têe hâi rao gam-nèrt bpen chon pào
who had us born to be a tribe/race/clan
เป็นพืชพันธุ์แห่งความมีชัย
bpen pêut pan hàeng kwaam mee chai
to be the seedlings of victory

แล้วทำไมไม่ช่วยกันร้องเพลง
láew tam-mai mâi chûay gan róng playng
So why not help us sing this song
เพลงเพื่ออิสรภาพ
playng pêua ìt-sà-rà-pâap
A song for freedom
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
[that] back then we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation

โซ่ตรวนมัดตรึงข่มขืน
sôh dtruan mát dtreung kòm kĕun
The fetters bind and rape*
มิทานทนฝืนดวงใจเปี่ยมหวัง
mí taan ton fĕun duang jai bpìam wăng
An assault against the heart full of hope
เหือดน้ำตาก่อกำเนิดขุมพลัง
hèuat nám dtaa gòr gam-nèrt kŭm pá-lang
Dry the tears and generate strength
ที่โถมถั่ง พังกำแพงแห่งเวลา
têe tŏhm tàng pang gam-paeng hàeng way-laa
to rush and collapse the walls of time

ก็แล้วไยทนดูนิ่งเฉย
gôr láew yai ton doo nîng chŏie
So why [do you] tolerate [things], watching silently
เนิ่นนานก็ยังคงหลับใหล
nêrn naan gôr yang kong làp-lăi
So long, and you just remain sleeping
ลุกขึ้นมาเถอะ มาร้องเพลงปลุกใจ
lúk kêun maa tùh maa róng playng bplùk jai
Get up! And sing this stirring song
ไปแต่งเติม จุดหมายปลายทาง
bpai dtàeng dterm jùt măai bplaai taang
Go progress towards your purpose/destination

(เรา)มาช่วยกันร้องเพลง
(rao) maa chûay gan róng playng
So help me sing this song
เพลงเพื่ออิสรภาพ
playng pêua ìt-sà-rà-pâap
This song for freedom
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
[Which] back then we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
A song of liberation

โซ่ตรวนมัดตรึงข่มขืน
sôh dtruan mát dtreung kòm kĕun
The fetters bind and rape
มิทานทนฝืนดวงใจเปี่ยมหวัง
mí taan ton fĕun duang jai bpìam wăng
An assault against the heart full of hope
เหือดน้ำตาก่อกำเนิดขุมพลัง
hèuat nám dtaa gòr gam-nèrt kŭm pá-lang
Dry [your tears] and generate strength
ที่โถมที่ถั่ง ทุบพังกำแพงแห่งเวลา
têe tŏhm têe tàng túp pang gam-paeng hàeng way-laa
to rush, pound, and collapse the walls of time
ก็แล้วไยทนดูนิ่งเฉย
gôr láew yai ton doo nîng chŏie
And so why do you tolerate [things], watching silently
เนิ่นนานก็ยังคงหลับใหล
nêrn naan gôr yang kong làp-lăi
For so long [you] just remain sleeping
ลุกขึ้นมาเถอะ มาร้องเพลงปลุกใจ
lúk kêun maa tùh maa róng playng bplùk jai
Get up! And sing this stirring song
ไปแต่งเติม จุดหมายปลายทาง
bpai dtàeng dterm jùt măai bplaai taang
Go progress towards your purpose/destination

(เรา) มาช่วยกันร้องเพลง
(rao) maa chûay gan róng playng
So help me sing this song
เพลงเพื่ออิสรภาพ
playng pêua ìt-sà-rà-pâap
This song for freedom
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
[Which] back then, we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
[this] song of liberation
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
Back then, we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi

[this] song of liberation
เมื่อก่อนนั้นเราก็เคยได้ยิน
mêua gòn nán rao gôr koie dâai yin
Back then, we used to hear
เพลงแห่งการปลดปล่อย
playng hàeng gaan bplòt bplòi
[this] song of liberation
เพลงแห่งการปลดแอก
playng hàeng gaan bplòt àek
This song of removing the yoke
เพลงเพื่อการปลดแอก
playng hàeng gaan bplòt àek
This song of removing the yoke

*”rape” or “oppress and coerce”