“Teacher Sek” (Ahjahn Sek) อาจารย์เสก

By Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล
Album: เห็นมั้ยบัวลอย Hen Mai Bua Loy (Do You See This, Bua Loy?) (2014)

Note: The song is about Seksan Praserkul (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล), a student leader of a successful pro-democracy popular mass uprising that brought down the dictatorship of Thanom Kittikachorn in Thailand in 1973. The name “Sek” means “Magic,” and the song plays off the double meaning of the name “Sek.” To learn more about these historical events watch this documentary, which is in Thai with English subtitles: http://youtu.be/KLgNO9KX_qA


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ปาฐกถาอาจารย์ เสกสรรค์ เจตนารมณ์ 14 ตุลา
bpaa-tà-gà-tăa aa-jaan sàyk săn jàyt-dtà-naa rom sìp sèe dtù-laa
The speech of Teacher Seksan, the aim on October 14th [1973]:
เวียนมาบรรจบครบ 40 ปีเจตนาดีที่ไม่สิ้นวัง
wian ma brajòp króp sèe sìp bpee jàyt-dtà-naa dee têe mâi sîn wang
A forty-year anniversary, very positive with some hope.*
ใครบ้างเก็บไปคิด นำไปเป็นแนวทาง
krai bâang gèp bpai kít nam bpai bpen naew taang
Some people gather to go consider [what to do]. Lead [demonstrators] out on a course
ส่องสว่างสังคม ไม่ก้มเดินดุยดุ่ย ไม่ก้มเดินดุยดุ่ย
sòng sà-wàang săng-kom mâi gôm dern dùi dùi mâi gôm dern dùi dùi
Shining out the light of society. Not bowing or walking aimlessly

ปาฐกถากลั่นมาจากใจ จากสายตายาวไกลห่วงหาอารรณ์
bpaa-tòk tăa glàn maa jàak jai jàak săai dtaa yaao glai hùang hăa atawn
Makes a speech distilled from the heart, from farsighted concern and emotion
ประสบการณ์ผ่านแพ้มาก่อน ไม่ได้กางตำราสอนแบบชุ่ยๆ
bprà-sòp gaan pàan páe maa gòn mâi dâai gaang dtam-raa sŏn bàep chûi chûi
The experience of past defeat. Didn’t stretch the teachings of the textbook in a careless way
เพราะเคยลุยถึงรู้ เพราะเคยสู้ถึงกลัว
prór koie lui tĕung róo prór koie sôo tĕung glua
Because they already waded in enough to know, because they had already fought enough to experience fear
ไม่จำมาอวดตัว แต่ห่วงบ้านห่วงเมือง
mâi jam maa ùat dtua dtàe hùang bâan hùang meuang
Not thinking of showing off, but concerned for the home and the country

เสกเลยครับอาจารย์ เสกให้มันแล้วไป
sàyk loie kráp aa-jaan sàyk hâi man láew bpai
Whatever [you say], Sek, Sir! Teacher Sek wants it, then go!
ก่อนน้ำตาตกในเลือดไทยจะมองเนือง
gòn nám dtaa dtòk nai lêuat tai jà mong neuang
Before tears fall in Thai blood, [we] will check frequently
เสกมั้ย อาจารย์ปู่ ดีมั้ยอาจารย์เสก
Sàyk máai aa-jaan bpòo dee máai aa-jaan sàyk
Sek, Teacher, is this correct? Would this be good, Teacher Sek?
ลงยันต์ลงเลขเสกให้บ้านให้เมือง
long yan long lâyk sàyk hâi bâan hâi meuang
Down came the magic words to guide the home and country:
เรื่องรอง ฟ้าผ่อง เอาไป ประชาธิปไตยกินอิ่ม
rêuang rong fáa pòng ao bpai bprà-chaa-típ-bpà-dtai gin ìm
The sky is bright! Democracy is fulfilled!

เสกเข้าไปอย่าได้ถอย เสกเข้าไปอย่าได้ถอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! [He] cast a spell: “Don’t retreat!”
เสกเข้าไปอย่าได้ถอย มวลชน คอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi muan chon koi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! The masses waited.

เสกเข้าไปอย่าได้ถอย เสกเข้าไปอย่าได้ถอย
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! [He] cast a spell: “Don’t retreat!
เสกเข้าไปอย่าได้ถอย มวลชน คอย (โอม เพี่ยง)
sàyk kâo bpai yàa dâai tŏi muan chon koi (ohm piang )
[He] cast a spell: “Don’t retreat”! The masses waited. ([This] invocation . . . only)

เสกเลยครับอาจารย์ เสกให้มันแล้วไป
sàyk loie kráp aa-jaan sàyk hâi man láew bpai
Whatever [you say], Sek, Sir! Teacher Sek wants it, then go!
ก่อนน้ำตาตกในเลือดไทยจะมองเนือง
gòn nám dtaa dtòk nai lêuat tai jà mong neuang
Before tears fall in Thai blood, [we] will check frequently
เสกมั้ย อาจารย์ปู่ ดีมั้ยอาจารย์เสก
Sàyk máai aa-jaan bpòo dee máai aa-jaan sàyk
Sek, Teacher, is this correct? Would this be good, Teacher Sek?
ลงยันต์ลงเลขเสกให้บ้านให้เมือง
long yan long lâyk sàyk hâi bâan hâi meuang
Down came the magic words to guide the home and country:
เรื่องรอง ฟ้าผ่อง เอาไป ประชาธิปไตยกินอิ่ม
rêuang rong fáa pòng ao bpai bprà-chaa-típ-bpà-dtai gin ìm
The sky is bright! Democracy is fulfilled!

ปาฐกถาอาจารย์เสกสรรค์ ไม่ไกลเกินฝันถ้าจะนำพา
bpaa-tòk tăa aa-jaan sàyk săn mâi glai gern făn tâa jà nam paa
The speech of Teacher Sek: [We’re] not that far from our dream if we pay attention
เพื่อแก้ปัญหาให้ชาติบ้านเมือง ให้รุ่งให้เรื่องประชาธิปไตย
pêua gâe bpan-hăa hâi châat bâan meuang hâi rûng hâi rêuang bprà-chaa-típ-bpà-dtai
to fix a problem for the country and homeland—for the progress of democracy!

ปัญหาใหญ่อยู่ที่คน มีความพร้อมขนาดไหน
bpan-hăa yài yòo têe kon  mee kwaam próm kà-nàat năi
Big problems are up to people to fix, [and depend on] how much readiness [they have]
ในชีวิตวัฒนธรรม แนวทางประชาธิปไตย
nai chee-wít wát-tá-ná-tam naew taang bprà-chaa-típ-bpà-dtai
in the life of a civilization/culture, in the way of democracy

(4X)

*The end of absolute monarchy and the beginning of Thai democracy was in 1932. The forty-year anniversary probably has something to do with those events.


BUY THE ALBUM at eThaiCD.com.