เพื่อชีวิต Pua Chewit (For Life)

by Eed Opakul อี๊ด โอภากุล, aka Yingyong Opakul ยิ่งยง โอภากุล
Album: หาวเป็นคนเป็นควาย How Bpen Kon Bpen Kwai

Support the artist! BUY THE CD HERE

Note: This is a kind and funny tribute from Eed Opakul to Caravan and Carabao, including Surachai (Nga Caravan) and Eed’s famous twin brother (Aed Carabao). The title of the song, “For Life” is of course also the musical genre that Carvan and Carabao exemplify. I have capitalized “For Life” throughout, so you can see the double meaning. Also, this song includes many “Easter Eggs”–little surprises to open–in this case, references to many other Carabao and Carvan songs. I’ve linked to the ones I recognize.

ชีวิต ชีวิต ชีวิต
chee-wít chee-wít chee-wít
Life, life, life
ชีวิต ชีวิต โธ โธ โธ ชีวิต
chee-wít chee-wít toh toh toh chee-wít
Life, life toh, toh, toh, life!

ผลพวงของสังคมทุกข์ยากคือความลำบากในหนทางชีวิต
pŏn puang kŏng săng-kom túk yâak keu kwaam lam-bàak nai hŏn taang chee-wít
The consequence of society’s suffering is difficulty in the course of life
ผู้คนแทบจะวิปริต หาทางยึดติดเป็นเครื่องย้อมใจ
pôo kon tâep jà wíp-bpà-rìt hăa taang yéut dtìt bpen krêuang yóm jai
People are somewhat abnormal. Finding a path to stick to is a device for encouragement
จึงมาเจอความจริงความหมาย สะท้อนผ่อนคลายหายกลุ่มลงได้
jeung maa jer kwaam jing kwaam măai sà-tón pòn klaai hăai glùm long dâai
So come experience truth and meaning. The community can reflect, relax, and recover.
เป็นทางออกทางสุดท้าย ขอยกให้เพลงเพื่อชีวิต
bpen taang òk taang sùt táai kŏr yók hâi playng pêua chee-wít
It’s a way out, a last road. Lift it up for Songs for Life!

(แหม ฉันเป็นแฟนเพลง คาราวาน คาราบาว ตัวจริงเชียว จะบอกให้)
(hăem chăn bpen faen playng kaa-raa-waan kaa-raa-baao dtua jing chieow jà bòk hâi )
(Oh! I’m really, really a fan of Carvan and Carabao! Let me tell you!)

นักฟังเพลงก็ได้แต่ฝัน เพราะนักสู้สร้างสรรค์มัวขยันเดินสาย
nák fang playng gôr dâai dtàe făn prór nák sôo sâang săn mua kà-yăn dern săai
Song listeners can just dream, because creative fighters diligently focus on walking a line
เอาแต่ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ได้ ทิ้งคำถามให้แฟน ๆ ห่วงใย
ao dtàe tua kon-sèrt yòo dâai tíng kam tăam hâi faen faen hùang yai
[Song listeners] only want to have an ongoing concert tour. [They] toss questions [at the bands]. The fans big concerns:
คาราบาวจะทำเพลงอีกไหม คาราวานจะรวมวงเมื่อไหร่
kaa-raa baao jà tam playng èek măi kaa-raa-waan jà ruam wong mêua rài
Will Carabao do more songs? When will Caravan get together [with them?]?
คำตอบเพียงพอง่ายๆ คิดง่ายๆ สัจธรรมชีวิต
kam dtòp piang por ngâai ngâai kít ngâai ngâai sàt-jà-tam chee-wít
A good enough answer is simple. You don’t have to think [about it] too hard: [It’s] a Dharmic truth of life. [It’s an unchanging truth that Carabao will do more songs and Caravan will get together [with them?] again]

เพื่อชีวิต เพื่อชีวิต เพื่อชีวิตยังไงก็เพื่อชีวิต
pêua chee-wít pêua chee-wít pêua chee-wít yang ngai gôr pêua chee-wít
For Life, For Life! For Life, whatever way, it’s For Life!

ใจ หัวใจยังอยู่ กายจังยิ้มสู้ สู้เพื่อชีวิต
jai hŭa jai yang yòo gaai jang yím sôo sôo pêua chee-wít
The heart, the heart still exists; the body sure smiles and fights, fights For Life
ใจ และใจยังอยู่ ทุกคนยังสู้ ในนาม เพื่อชีวิต
jai láe jai yang yòo túk kon yang sôo nai naam pêua chee-wít
Continuing still, heart by heart [side-by-side], every person fights on under the name “For Life”
ก็ชีวิตคนชีวิตควาย ไงล่ะเข้าใจไหม
gôr chee-wít kon chee-wít kwaai ngai lâ kâo jai măi
Human life, buffalo life. Like that. Get it?

ชีวิต ชีวิต ชีวิต
chee-wít chee-wít chee-wít
Life, life, life
ชีวิต ชีวิต โธ โธ โธ ชีวิต
chee-wít chee-wít toh toh toh chee-wít
Life, life toh, toh, toh, life!

ปล่อย ตามกาลละ เวลาเกิดอะไรเกิดก็ให้มันเป็นไป
bplòi dtaam-gaan-lá way-laa gèrt a-rai gèrt gôr hâi man bpen bpai
Released into different eras . . . Whenever one is born, that’s [just] how it happened
ไม่ได้ยินคนจนผู้ยิ่งใหญ่ ไม่ได้ฟังเพลงคนกับควาย
mâi dâai yin kon jon pôo yîng yài mâi dâai fang playng kon gàp kwaai
[Some] haven’t heard “Poor Person, Great Person,” [Some] didn’t listen to the song “Person and Buffalo*
แต่ ชาวนา ยัง อยู่ ใช่ไหม ละ กรรมกร ยัง ขาย แรงจนวันตาย
dtàe chaao naa yang yòo châi măi lá gam-má-gon yang kăai raeng jon wan dtaai
But the farmer is still here, right? The laborer still sells his strength until the day he dies.
นั้น สัจธรรมยิ่งใหญ่ ประเทศไทย ยังไงก็เพื่อชีวิต
nán sàt-jà-tam yîng yài bprà-tâyt tai yang ngai gôr pêua chee-wít
[Now,] there’s a great Dharmic truth, Thailand. Anyway . . . it’s [always] For Life.

บัวลอยเพื่อนยากยังอยู่ บทเพลงนักสู้ตำนานชีวิต
bua loi pêuan yâak yang yòo bòt playng nák sôo dtam naan chee-wít
Bua Loy, the true friend, still lives [in the] song lyrics, a fighter and legend for life.**
เพื่อนถึกตัวจริงยังอยู่ ทุกคนก็ [he says ยัง] สู้ไม่ยอมแพ้ชีวิต
pêuan tèuk dtua jing yang yòo · túk kon gôr sôo mâi yom páe chee-wít
The real friend Tuk still lives! Everyone therefore fights, and won’t surrender [in] life***
แก่เฒ่าหนวดขาวไปสักนิด แต่ดูยังฟิตเพื่อชีวิตได้อีกนาน
gàe tâo nùat kăao bpai sàk nít · dtàe doo yang fít pêua chee-wít dâai èek naan
The white-mustached old man leaves after a bit. But it looks like [he] can stay fit For Life a good while more. ****

[a few bars of “Wanipok”]*****

(แหม เพียงจะผ่าน 30ปีเองพี่บาว)
( hăem piang jà pàan săam sìp bpee ayng pêe baao )
(Oh, but it’s only been 30 years, Brother ‘Bao!)

บิ๊กสุสุรชัยยังอยู่ ถึงผมไม่ฟูก็ยังเพื่อชีวิต
bík-sù sù-rá-chai yang yòo tĕung pŏm mâi foo gôr yang pêua chee-wít
Big-Su, Surachai still lives! Even if I didn’t rise, it’s still [all] For Life!******
อ่อนแรงอ่อนล้าไปสักนิด นักเขียนนักคิดอาจารย์ใหญ่เพื่อชีวิต
òn raeng òn láa bpai sàk nít nák kĭan nák kít aa-jaan yài pêua chee-wít
Just a little weaker and more tired, the writer, thinker, and head teacher For Life

(สุรชัย สร้างสรรค์ รับประกันคุณภาพ อีกแล้วครับท่าน)
(sù-rá-chai sâang săn ráp bprà-gan kun-ná-pâap èek láew kráp tâan)
(Surachai, sir, you create guaranteed quality still!)

เพื่อชีวิตก็เพื่อชีวิต เขาผู้ทิดทำเพื่อคนอื่น
pêua chee-wít gôr pêua chee-wít kăo pôo tít tam pêua kon èun
For Life! For Life! They are secular people? [as opposed to monks?] who do things for others
เพื่อชีวิตเพื่อชีวิต เขามีสิทธิ์เป็นตำนานชีวิต
pêua chee-wít pêua chee-wít kăo mee sìt bpen dtam naan chee-wít
For Life! For Life! They have the right to be legends of Life
เพื่อชีวิตเพื่อชีวิต เขาผู้ทิดทำเพื่อคนอื่น
pêua chee-wít pêua chee-wít kăo pôo tít tam pêua kon èun
For Life! For Life! They are secular people [?] who do things for others
เพื่อชีวิตทั้งชีวิต เขามีสิทธิ์มีชีวิตเป็นตำนาน
pêua chee-wít táng chee-wít kăo mee sìt mee chee-wít bpen dtam naan
For Life, [their] whole life, they have a right to a life being legends
ทั้งคาราบาว คาราวาน ถึงไม่ตลอดการ
táng kaa-raa baao kaa-raa-waan tĕung mâi dtà-lòt gaan
Both Carabao and Carawan, even if they are not forever
แต่ในหัวใจฉัน ตลอดไป
dtàe nai hŭa jai chăn . . . dtà-lòt bpai
In my heart . . . [they’ll keep on going] forever*******
เพื่อชีวิต
pêua chee-wít
For Life!

*“Great Person, Poor Person” is a classic Carabao song. “Man with Buffalo” is a classic Caravan song.
**Bua Loy, the kind-hearted soldier memorialized in the song “Bua Loy.”
*** “Teuk” is the farmer Nohk’s beloved buffalo, poisoned by the evil capitalist in the song “Teuk Kwai Tuey, Pak 1,” on the first Carabao album.
**** Aed Carabao, of course!
***** Wanipok
****** Big-Su are Suripol and Surachai, as described in the Carabao song Big-Su.
******* Echo of “Guitar King”