ถึกควายทุย ภาค 7 Tuk Kwai Tuey Pak 7 (Tuk, The Buffalo with Unusual Horns, Part 7)

By Carabao คาราบาว
Album: ประชาธิปไตย Pprachatipbadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is the seventh song in the Tuk Kwai Tuey series of 10 songs, spanning ten albums. Five of the Tuk Kwai Tuey songs are among the Top 100 Carabao songs. For a full appreciation of this song, see the Tuk Kwai Tui songs 1 through 5, beginning with part 1. When your are finished, PROCEED TO PART 8.

นับจากวัน ที่ชายคนชื่อบัวลอย
náp jàak wan têe chaai kon chêu bua-loi
Since the day that the man named Bua Loy
ล้มหายตายจากเพื่อนฝูง
lóm hăai dtaai jàak pêuan fŏong
died and departed from his group of friends
มะโหนกคนที่เคยทํานา
má nòhk kon têe koie tam naa
Manohk, the person who formerly worked the fields,
ก็บากหน้าไปเป็นพลทหาร
gôr bàak nâa bpai bpen pon-lá-tá-hăan
must swallow his pride and go be a soldier

ทิ้งที่นาที่ถูกโกงเอาไป
tíng têe naa têe tòok gohng ao bpai
He leaves the field that has been swindled from him
ทิ้งคราดคันไถทิ้งควายชรา
tíng krâat kan tăi tíng kwaai chá-raa
He leaves the rake, the plough, leaves the old buffalo
บัดนี้ก็เป็นเวลา
bàt-née gôr bpen way-laa
At this point, time
ผันผ่านมาได้ห้าหกปี
păn pàan maa dâai hâa-hòk bpee
about 5 or 6 years have passed

รอยไถยังฝังใจฝังกาย
roi tăi yang făng jai făng gaai
The furrows plowed are still impressed on the heart, impressed on the body
ของลูกผู้ชายคนชื่อมะโหนก
kŏng lôok pôo chaai kon chêu má nòhk
of the man named Manohk
ครั้งนายหนืดนายทุนนายเงิน
kráng naai nèut naai tun naai ngern
The time that Mr. Neut, the capitalist, the financer
ใช้อิทธิพลล่วงเกินคนยากคนจน
chái ìt-tí pon lûang gern kon yâak kon jon
used his influence to cause insult to the poor

แสงตะวันสาดพรมพื้นนาผืนเก่าที่
săeng dtà-wan sàat prom péun naa pĕun gào têe
Sunshine splashes and sprays across the field, the old field that
เคยเฝ้าทํากินมา นมนาน
koie fâo tam gin maa nom naan
Manohk made a living watching over for so long
ความคิดแตกกระเจิดกระเจิง
kwaam kít dtàek grà jèrt grà-jerng
Different thoughts scatter
กระจัดกระจายแต่ความหมายลึกลํ้า
grà-jàt grà-jaai dtàe kwaam măai léuk lám
. . . [they] scatter, but the meaning is forceful

รอยไถเจ้ากลายเป็นรอยแค้น
roi tăi jâo glaai bpen roi káen
The plowed furrows change to be angry, indignant furrows
จากสองแขนของลูกผู้ชาย
jàak sŏng kăen kŏng lôok pôo chaai
From the two arms of a man*
แต่สมองยับยั้งชั่งใจ
dtàe sà-mŏng yáp yáng châng jai
But the mind is still cautious and restrained
อหิงสากะ อโหสิกรรม
a-hĭng-săa gà a-hŏh-sì gam
Nonviolence and forgiveness

ความทุกข์กดทับนับไม่ถ้วน
kwaam túk gòt táp náp mâi tûan
Incalculable sorrow presses down
ที่นาที่สวนถูกเขาโกงเอาไป
têe naa têe sŭan tòok kăo gohng ao bpai
at the field they swindled and grabbed from him
ครั้งนายหนืดนายทุนนายเงิน
kráng naai nèut naai tun naai ngern
The time Mr. Nuet, the capitalist, the financier
ใช้อิทธิพลล่วงเกินคนยากคนจน
chái ìt-tí pon lûang gern kon yâak kon jon
Used his influence to cause insult to the poor

นับเป็นปี ของชายนายทุนนายหนืด
náp bpen bpee kŏng chaai naai tun naai nèut
It’s been years now since the capitalist guy, Mr. Nuet,
ได้ไปเป็นถึงรัฐมนตรี
dâai bpai bpen tĕung rát-tà-mon-dtree
went off to become a government minister
ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา
bprà-chaa chon lêuam săi sàt-taa
The citizens have faith and confidence in [him]
ไม่ทราบที่มาของความยิ่งใหญ่
mâi sâap têe maa kŏng kwaam yîng yài
[They] don’t know the origins of his greatness

เขามีเงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่าง
kăo mee ngern séu túk sìng túk yàang
He has money to buy anything and everything
ซื้อความหวังอนาคตสดใส
séu kwaam wăng a-naa-kót sòt săi
To buy the expectation of a bright future
ผลกรรมระดับตําบล
pŏn gam rá-dàp dtam-bon
His bad karma at the local level
จะตกแก่ประชาชนทั้งประเทศไทย
jà dtòk gàe bprà-chaa chon táng bprà-tâyt tai
will fall [instead] on people all over Thailand

ภาพของชายคนชื่อบัวลอย
pâap kŏng chaai kon chêu bua-loi
The scenario of the man named Bua Loy:
เหยียบระเบิดร่างห้อยปกป้องอธิปไตย
yìap rá-bèrt râang hôi bpòk bpông a-típ-bpà-dtai
[He] stepped into an explosion, his body thrown into the air, [while] protecting [Thai] sovereignty**
ให้บรรดาผู้หลากมากร้าย
hâi ban-daa pôo làak mâak ráai
So that all kinds of evil people
ได้อยู่กินอาศัยอย่างมีหน้ามีตา
dâai yòo gin aa-săi yàang mee nâa mee data
Can live, eat, and dwell, still having a good reputation

อันความรัก กรุณา เมตตา
an kwaam rák gà-rú-naa mâyt-dtaa
Some love, kind compassion,
ปรานี ย่อมไม่มีสิ่งใดจะเทียบได้
bpraa-nee yôm mâi mee sìng dai jà tîap dâai
mercy . . . there is probably nothing that can compare to it
จะให้หลั่งรดลงพื้นนา
jà hâi làng rót long péun naa
To have water run out over the [rice] field
จะไปนําไปพากันมาจากไหน
jà bpai nam bpai paa gan maa jàak năi
From where will it lead us?

ในหัวใจของชายคนชื่อมะโหนก
nai hŭa jai kŏng chaai kon chêu má nòhk
In the heart of the man named Manohk,
ทบทวนมาถึงบทสุดท้าย
[he] has reviewed [things] up to the last chapter
อโหสิกรรมหลับให้สบาย
a-hŏh-sì gam làp hâi sà-baai
Forgive and sleep comfortably . . .
นิ้วสอดโก่งไกส่งหัวตะกั่ว
níw sòt gòhng gai sòng hŭa dtà-gùa
[A] finger pulls the trigger sending a bullet***

โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ลงข่าว
toh-rá-tát năng-sĕu pim long kàao
The TV, and newspaper publish the news
กลับกลายเป็นเรื่องราวกลิ่นคาวโลกีย์
glàp glaai bpen rêuang raao glìn kaao loh-gee
[Which] becomes a story with a worldly, fishy smell.
จนท่านหนืดเกือบต้องกลายเป็นผี
jon tâan nèut gèuap dtông glaai bpen pĕe
Until you, Neut, almost must become a ghost
รอไว้วันพรุ่งนี้จะมีข่าวคืบหน้า
ror wái wan prûng-née jà mee kàao kêup nâa
Just wait til tomorrow; there will be news updates.


* The furrows were once plowed by the two arms of a man? Or the anger will come from the two arms of the man?
** Actually his body ห้อย, that is “hung” [in the air].
***The word here is not “bullet”, but a little skinny fish that is also the name of a bullet.