รักคุณเท่าฟ้า (Rak Kun Tao Fah) Love You to the Sky!

Lyrics by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao (ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul);
Melody by Aed Carabao and เทียรี่ เมฆวัฒนา Thierry Mekwattana

Album: รวมเพลง Ruam Playng (A Collection of Songs)

According to Thai Wikipedia, Khun Aed wrote this song for Thai Airways to use in their advertising, and he came up with it while flying back and forth on Thai Airways touring for concerts.  It perfectly captures the feeling of looking out the window of an airplane. Click here for the SINGABLE ENGLISH TRANSLATION!

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

หากฉันบิน บินไปได้ดั่งนก
hàak chăn bin bin bpai dâai dàng nók
If I can fly, fly off like a bird
ฉันจะบิน บินไปในนภา
chăn jà bin bin bpai nai ná-paa
I’ll fly off in the sky
หากฉันลอย ล่องลมเหนือฟากฟ้า
hàak chăn loi lông lom nĕua fâak fáa
If I fly over, hovering in the sky
ฉันจะมองลง มา ยังพื้นดิน
chăn jà mong long maa yang péun din
I’ll still look down to the ground.
โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน
lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
The world is almost too huge.
ยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ
yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
The more one looks, the more it entertains and delights the heart

พื้นแผ่นดิน แลดูเป็นสีเขียว
péun pàen din lae doo bpen sĕe kĭeow
The Earth [I’m] watching is green
พื้นแผ่นน้ำ แลดูเป็นสีคราม
Péun pàen nám lae doo bpen sĕe kraam
The expanse of water’s deep blue
อาจจะเคย มีใครตั้งคำถาม
àat jà koie mee krai dtâng kam tăam
Maybe someone has had a question before:
ความงดงามของโลก อยู่หนใด
kwaam ngót ngaam kŏng lôhk yòo hŏn dai
Where is the beauty of this world?
โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่เหลือเกิน
lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
The world is almost too huge
ยิ่งมองยิ่งเพลิน จำเริญหัวใจ
yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
The more one looks, the more one is delighted.

ความงามความรัก
kwaam ngaam kwaam rák
Beauty, love
มีมาตามธรรมชาติ
mee maa dtaam tamachat
we have following from nature
เติม วาด แต่ง แต้ม แสง สี ตาม ใน ใจคน
dterm wâat dtàeng dtâem săeng sĕe dtaam nai jai kon
In addition people draw, compose, and paint colors following what is in their hearts
มี ฟ้า มี น้ำ มี ดิน หิน ทราย และผู้คน
mee fáa mee nám mee din hĭn saai láe pôo kon
There is sky, water, earth, rocks, sand, and people,
ร่วม สุข ทุกข์ ทน สร้างแผ่นพื้น ดินไทย
rûam sùk túk ton sâang pàen péun din tai
through good times and bad, with endurance creating the land of the Thai

หากคุณบิน บินไปได้ดั่งนก
hàak kun bin bin bpai dâai dàng nók
If you fly, fly away like a bird
ยามเมื่อคุณ บินไปในนภา
yaam mêua kun bin bpai nai ná-paa
When you fly away in the sky
ยามเมื่อคุณ ล่องลอยบนฟากฟ้า
yaam mêua kun lông loi bon fâak fáa
When you float and drift in the sky,
มองลงมา เบื้องล่าง ยังพื้นดิน
mong long maa bêuang lâang yang péun din
looking all the way down to the ground
โลกมนุษย์ แสนกว้างใหญ่ เหลือเกิน
lôhk má-nút săen gwâang yài lĕua gern
The world is almost too huge
ยิ่งมอง ยิ่งเพลิน จำเริญ หัวใจ
yîng mong yîng plern jam-rern hŭa jai
The more you look, the more you’re delighted.

กระ แส เสียง เพลง นี้จากฟากฟ้า
grà-săe sĭang playng née jàak fâak fáa
This song flows from the sky
แสนไกล
săen glai
So far [up] . . .
ฝาก ความ ในใจ ให้ มวล หมู่ชน ทุกคน
fàak kwaam nai jai hâi muan mòo chon túk kon
Depositing the message of my thoughts to people, every one.
อัน ความ เป็นจริงที่มองเห็นมา
an kwaam bpen jing têe mong hĕn maa
A little message, which is true from the perspective
จากฟ้าเบื้องบน
jàak fáa bêuang bon
of the sky so far [up] . . .
ฟ้า อยู่ ค้ำ คน คนไม่อยู่ค้ำ ฟ้า…
fáa yòo kám kon kon mâi yòo kám fáa …
The sky is [relatively] immortal. People don’t live in the sky [aren’t immortal] . . .*

*It is a play on the words “คน” (people) and “ฟ้า” (sky) that sounds impressive in Thai.