ดอกไผ่บาน Dok Pai Baan (The Bamboo Flower Blooms)

Word and Melody by ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Note: This song is from a collaborative album pairing the band Carabao with ปาน Parn (ธนพร แวกประยูร Thonphon Waekprayun), a popular female singer, with a remarkable voice, known for songs about love and dealing with cheating men. The collaboration resulted in a fresh new sound for Carabao and produced several duets that are completely addictive and ideal for Karaoke. (Check out สุ่มไฟรัก Sum Fai Rak (Build the Fire of Love)!!!). The traditional-sounding song at the beginning of this video is part of dramatic story of the music video but is not the song translated here. The song ดอกไผ่บาน Dok Mai Baan (The Bamboo Flower Blooms) is a standard pop music love song and starts at about one minute.

Parn:

ชายในฝัน เงาในน้ำ เหมือนเมฆลอยอยู่ในอากาศ
chaai nai făn ngao nai nám mĕuan mâyk loi yòo nai aa-gàat
A man in a dream, a reflection in the water, like a cloud floating in the air
ดุจความรัก ที่ไม่เอื้อมอาจ แหวกสายธารไปใกล้ชิดกัน
dùt kwaam rák têe mâi êuam àat wàek săai taan bpai glâi chít gan
Like love that isn’t presumptuous, parts the stream going close together
เมฆบนฟ้าคอยตั้งเค้า เปลี่ยนรูปเงาไม่ยอมหยุดนิ่ง
mâyk bon fáa koi dtâng káo bplìan rôop ngao mâi yom yùt nîng
The cloud in the sky awaits the forecast, changing its appearance, refusing to stand still
ใจของคนไหวกว่าทุกสิ่ง เปรียบปอยเมฆผกผันเพียงชั่วยาม
jai kŏng kon wăi gwàa túk sìng bprìap bpoi mâyk pòk păn piang chûa yam
The heart of a person is more capable than anything. Compared to a tuft of cloud, it transforms completely in just a moment.*

Add:

ค่ำบางคืนไม่กล้าเมา แต่คืนนี้เราไม่เมาไม่ได้
kâm baang keun mâi glâa mao dtàe keun née rao mâi mao mâi dâai
Some evenings I don’t dare get drunk. But this evening, I can’t not get drunk
เพราะความรักที่พลัดพรากไป ยากเกินใจจะตัดได้ลง
prór kwaam rák têe plát prâak bpai yâak gern jai jà dtàt dâai long
Because the love that was broken off, is too hard to take, my heart can be cut down
คงเป็นเพราะสวรรค์ไม่ส่ง นรกไม่สร้าง รักจึงจางล้างใจ
kong bpen prór sà-wăn mâi sòng ná-rók mâi sâang rák jeung jaang láang jai
It may be because heaven won’t send and hell won’t create [something]. Love therefore fades and clears from the mind
เหลือแต่ตัวบาดรักท่วมกาย หล่นจมลงในสายธารที่สิ้นหวัง
lĕua dtàe dtua bàat rák tûam gaai lòn jom long nai săai taan têe sîn wăng
There is just oneself and the wounds of love submerging the body, sinking it in a stream of despair.

Parn:

กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม
gìng pài wăi ayn pát bpai dtaam grà-săe lom
A branch of bamboo is able to lean. Blown by the currents of the wind.

Parn and Add:

ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
nai raa-dtree têe kèun kŏm dtôh săai lom piang lam-pang
In the nights that are gloomy. Opposing the wind all alone

Parn:

น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
nám káang prâang proo kláai yàng róo kwaam âang wáang
The sparkling dew crowds [the branches] as if probing to understand the depth of loneliness

Parn and Add:

ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
kŏng raa-dtree têe bpròr baang yàat náam káang dtàang nám dtaa
of the delicate night. Water droplets like tears

Add:

ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
dòk pài baan pá-yaan hàeng rák baan pêua laa jàak jâo jong bplòi waang
The bamboo flower blossom, the testimony of love. It blooms in order to die away. You must release hope [not take things to heart].
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
kwaam kêm-kăeng jà koi kâo kâang kwaam òn ae jà dtông páe pâai
The strength will gradually come to you. Weakness must lose out.

Parn:

ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
dòk pài ngaam bèrk baan nai jai yang fâo gèp wái pêua krai kon nán
The beautiful, joyful bamboo flower in [your] heart, still guard and kept in your heart for that person (whoever he may be).
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, is probably not important. It will slowly fill with dreams of the day that the bamboo flower blooms.

Parn:

กิ่งไผ่ไหวเอน พัดไปตามกระแสลม
gìng pài wăi ayn pát bpai dtaam grà-săe lom
A branch of bamboo is able to lean. Blown by the currents of the wind.

Parn and Add:

ในราตรีที่ขื่นขม โต้สายลมเพียงลำพัง
nai raa-dtree têe kèun kŏm dtôh săai lom piang lam-pang
In the nights that are gloomy. Opposing the wind all alone

Parn:

น้ำค้างพร่างพรู คล้ายหยั่งรู้ความอ้างว้าง
nám káang prâang proo kláai yàng róo kwaam âang wáang
The sparkling dew crowds [the branches] as if probing to understand the depth of loneliness

Parn and Add:

ของราตรีที่เปราะบาง หยาดน้ำค้างต่างน้ำตา
kŏng raa-dtree têe bpròr baang yàat náam káang dtàang nám dtaa
of the delicate night. Water droplets like tears

Add:

ดอกไผ่บานพยานแห่งรัก บานเพื่อลาจาก เจ้าจงปล่อยวาง
dòk pài baan pá-yaan hàeng rák baan pêua laa jàak · jâo jong bplòi waang
The bamboo flower blossom, the testimony of love. It blooms in order to die away. You must release hope [not take things to heart].
ความเข้มแข็งจะคอยเข้าข้าง ความอ่อนแอจะต้องแพ้พ่าย
kwaam kêm-kăeng jà koi kâo kâang kwaam òn ae jà dtông páe pâai
The strength will gradually come to you. Weakness must lose out.

Parn:

ดอกไผ่งามเบิกบานในใจ ยังเฝ้าเก็บไว้เพื่อใครคนนั้น
dòk pài ngaam bèrk baan nai jai yang fâo gèp wái pêua krai kon nán
The beautiful, joyful bamboo flower in [your] heart, still guard and keep it for that person.
นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, may not be important. [Your heart] will slowly fill with dreams until the day the bamboo flower blooms

Parn and Add:

นานเท่าใดคงไม่สำคัญ จะคอยเติมฝันถึงวันที่ดอกไผ่บาน
naan tâo dai kong mâi săm-kan jà koi dterm făn tĕung wan têe dòk pài baan
However long, may not be important. [Your heart] will slowly fill with dreams until the day the bamboo flower blooms

*It change, turns around, or inverts in just a moment.