ฝากเพลงลอยลม Fak Playng Loy Lom (Entrust This Song to the Wind)

Not a Carabao song, but this song is on the new album “รักสายัณห์น้อย ๆ แต่รักนานๆ” (“Love Sanyan Little by Little, but for a Long, Long Time”) in which Add Carabao covers songs made famous by Sanyan Sanya. This album is HIGHLY RECOMMENDED. READ THE REVIEW. And BUY IT AT eTHAICD, where you can shop in English.

Note: This song is not by Add Carabao but he has personalized it by inserting his real name, “Yuenyong,” into the lyrics.

ขอฝากเสียงเพลงบรรเลงลอยมา
kŏr fàak sĭang playng ban-layng loi-maa
I’d like to leave you with this melody that floated in
มิตรเพลงถ้วนหน้าฟังเสียงร้องเพลงใหม่
mít playng tûan nâa fang sĭang róng playng mài
Song friends one and all, listen to [me] sing this new song
เสียงเพลงๆ นี้ มิใช่เป็นเสียงของใคร
sĭang playng née mí châi bpen sĭang kŏng krai
This music isn’t anyone’s
สายัณห์ยืนยงมอบให้มิตรเพลงหญิงชายด้วยใจแท้จริง
săa-yan yeun-yong môp hâi mít playng yĭng chaai dûay jai táe jing
Sanyan and Yuenyong give it to our song friends, both male and female, with sincere hearts*

ขอฝากเสียงเพลงบรรเลงลอยลม
kŏr fàak sĭang playng ban-layng loi lom
I’d like to leave this melody to float in the wind
เหมือนน้ำค้างพรมช่ำชุ่มใจเสียยิ่ง
mĕuan nám káang prom châm chûm jai sĭa yîng
Like dew sprinkling and moistening the heart that is so dejected
ทุกข์เศร้าหม่นหมองปล่อยล่องสู่ลำน้ำปิง
túk sâo mòn mŏng bplòi lông sòo lam náam bping
Suffering and sadness, release it to make its way into the Ping River
หวังใดให้ได้ทุกสิ่ง ให้เป็นจริงดั่งปณิธาน
wăng dai hâi dâai túk sìng hâi bpen jing dàng bpà-ní-taan
Whatever you really, really wish for, may it come true like you desire

เสียงเพลงดั่งเสียงสวรรค์ปลอบจิต
sĭang playng dàng sĭang sà-wăn bplòp jìt
Music like the music of heaven soothes the heart
ชุบชีวิตให้หัวใจชื่นบาน
chúp chee-wít hâi hŭa jai chêun baan
It restores [one] so the heart is delighted
ชนใดถ้าไม่มีซึ่งดนตรีกาล
chon dai tâa mâi mee sêung don-dtree gaan
Whatever people, if they didn’t have music
ขาดความสำราญทุกข์ใจอย่างไร้เสรี
kàat kwaam săm-raan túk jai yàang rái săy-ree
[Would be] lacking happiness, suffering, as if without freedom
ขอฝากเสียงเพลง บรรเลงให้ฟัง
kŏr fàak sĭang playng ban-layng hâi fang
I’d like to leave this melody for you to hear
คิดถึงผมบ้างเถิดเพื่อนพ้องน้องพี่
kít tĕung pŏm bâang tèrt pêuan póng nóng pêe
Think of me some, Brothers, Sisters, Friends
ขาดคนติชม ต้องตรมหม่นหมองฤดี
kàat kon dtì chom dtông dtrom mòn mŏng réu-dee
Lacking people who review/comment, I must be pining away and sad
สัมพันธ์กันมาหลายปี ให้โชคดีมิตรเพลงสายัณห์
săm-pan gan maa lăai bpee hâi chôhk dee mít playng săa-yan
We’ve been connected these many years. Good luck my Sanyan song friends!