เสียตัว…อย่าเสียใจ Sia Dtua . . . Yaa Sia Jai (Lost Your Viginity . . . Don’t Be Despondent)

Lyrics by สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา Sutipong Sombatchinda
Melody by นิพันธ์ ช่วยสงเคราะห์ Nipon Chuaisongkror

Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)
This album isn’t available at eThaiCD at this time.

Note: This song, and the title, has some word play that is lost in translation. The word “เสีย” (“sia”) in the title means to ruin, spoil, or lose. Word for word, “sia dtua” means “to spoil the body” but together it means to lose one’s virginity or maybe just to sleep with someone. Similarly, word for word “sia jai” means “to spoil the heart,” but together the words mean to be upset or regretful. So the message of the song is, “Oh well, so your cheating boyfriend spoiled your body; don’t be so upset that you let him spoil your heart.”

Thierry:
มันเหมือนโดนเหยียบลงกลางใจ ความโหดร้ายที่ได้พบเจอ
man mĕuan dohn yìap long glaang jai kwaam hòht ráai têe dâai póp jer
It’s like someone’s stomped on [her] heart, the cruelty that [she’s] experienced
คนรักของเธอทำลายหัวใจ
kon rák kŏng ter tam laai hŭa jai
Her lover has demolished her heart
คำถามที่ฝังใจอยู่วันนี้ เธอไม่ดีที่ตรงไหน
kam tăam têe făng jai yòo wan née ter mâi dee têe dtrong năi
The question impressed upon [her] heart today: In what way was she bad?
ทำไมรักตอบแทนเธอด้วยน้ำตา
tam-mai rák dtòp taen ter dûay nám dtaa
Why does love repay her with tears?

ถ้าอยากจะร้อง ร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดีขึ้นมา
tâa yàak jà róng róng bpai róng pêua kàp lâi kwaam bòp chám hàak chûay tam hâi dee kêun maa
If you want to cry, cry away. Cry to drive out the hurt if it helps you get better
ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที
hâi kwaam rák gohng gohng têe ter koie lŏng bpai sàt-taa lá-laai gàp nám dtaa lá-laai mòt bpai sàk tee
So that the cheating love that you once fell for and believed in flows away with the tears, flows away completely.

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only virginity that you lost to him.
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

Thierry:
ถ้ารู้ว่าเจอะคนร้ายร้าย ใครก็คงไม่คิดทุ่มเท
tâa róo wâa jùh kon ráai ráai krai gôr kong mâi kít tûm tay
Whoever is aware they are meeting a very bad person probably wouldn’t consider devotion [to that person]
เมื่อรักเกเรคงไม่เสียใจ
mêua rák gay-ray kong mâi sĭa jai
When loving, the delinquent is unlikely to feel regret
วันนี้ชีวิตที่ผิดที่ช้ำ เป็นบทเรียนให้จำไว้
wan née chee-wít têe pìt têe chám bpen bòt rian hâi jam wái
Today the life that is wrong and hurt is a lesson to remember
ให้ความรักต่อไปไม่เปลืองน้ำตา
hâi kwaam rák dtòr bpai mâi bpleuang nám dtaa
So that the love from here on out doesn’t waste tears.

ถ้าอยากจะร้อง ร้องไป ร้องเพื่อขับไล่ความบอบช้ำ หากช่วยทำให้ดีขึ้นมา
tâa yàak jà róng róng bpai róng pêua kàp lâi kwaam bòp chám hàak chûay tam hâi dee kêun maa
If you want to cry, cry away. Cry to drive out the hurt if it helps you get better
ให้ความรักโกงโกง ที่เธอเคยหลงไปศรัทธา ละลายกับน้ำตา ละลายหมดไปสักที
hâi kwaam rák gohng gohng têe ter koie lŏng bpai sàt-taa lá-laai gàp nám dtaa lá-laai mòt bpai sàk tee
So that the cheating love that you once fell for and believed in flows away with the tears, flows away completely.

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only your virginty that you lost to him
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along

Parn:
เขาเอาไปเพียงความสาว หัวใจเรายังคงอยู่
kăo ao bpai piang kwaam săao hŭa jai rao yang kong yòo
He only took [your] virginity. [Your] heart is still remains
กัดฟันเรียนรู้ด้วยหยดน้ำตา
gàt fan rian róo dûay yòt náam dtaa
Grit your teeth and learn with the teardrops.
กอดตัวเองไว้ เพราะไม่มีใครที่รักเราจริงยิ่งกว่า
gòt dtua ayng wái prór mâi mee krai têe rák rao jing yîng gwàa
Hug your own self. Because there isn’t anyone who loves us more sincerely
จงลุกขึ้นมา เชิดหน้าเข้าไว้
jong lúk kêun maa chêrt nâa kâo wái
You should stand up, raise your face, and keep your chin up

[Long interlude]

Thierry and Parn:
แค่ความสาวที่เสียให้เขาไป
kâe kwaam săao têe sĭa hâi kăo bpai
It’s only you virginity that you lost to him
เสียตัวอย่าเสียใจ ไม่นานก็หายดี
sĭa dtua yàa sĭa jai mâi naan gôr hăai dee
[You] lost your virginity [or, spoiled your body], don’t get upset [or, spoil your heart]. Not long and you’ll recover.
คุณค่าของเธอ อยู่ที่ใจ มากกว่าผู้ชายพรรค์นี้
kun-kâa kŏng ter yòo têe jai mâak gwàa pôo chaai pan née
Your value depends on your [own] heart more than a man of this sort.
เจ็บใจ หนึ่งที เปิดทางให้คนดีดีได้เดินเข้ามา
jèp jai nèung tee bpèrt taang hâi kon dee dee dâai dern kâo maa
The pain, one time, opens the way for a really good person to come along