แง้มใจ Ngem Jai (An Opening in the Heart)

by แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao

Note: To take one’s heart and put it in another’s heart is a Thai saying (so you can see each other’s perspective.) This idea also comes up in the song กันชนหมา Gan Chon Ma (Bumper Dog), where you take the heart of a dog and put it in a person, to see things from the dog’s perspective. Here is a beautiful cover from the 25th Anniversary album of covers (ALBUM REVIEW HERE) Mon Playng Carabao (The Spell of Carabao Songs):

…เอาดวง ใจ ของเขา
… ao duang jai kŏng kăo
Take his/her heart
ใส่ดวง ใจ ของเรา
sài duang jai kŏng rao
put it in my heart
เราจะรู้ ว่าเขา
rao jà róo wâa kăo
I will know
คิดกะเรา ยัง ไง
kít gà rao yang ngai
how they consider me
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
[They] think this way or that way,
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
I always think it myself
ไม่ว่าใจ ของใคร
mâi wâa jai kŏng krai
No matter whose heart
ย่อมอยากให้ใคร เข้าใจ
yôm yàak hâi krai kâo jai
[you]’d want to have someone understand
เห็นใจ
hĕn jai
[they can] empathize

เอาดวง ใจ ของเรา
ao duang jai kŏng rao
Take my heart
ใส่ดวง ใจ ของเขา
sài duang jai kŏng kăo
Put it in his/her heart
เขาจะรู้ ว่าเรา
kăo jà róo wâa rao
they will know
คิดกะเขา ยัง ไง
kít gà kăo yang ngai
how I consider them
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
[I] think this way or that way
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
[They] always think it themselves
เปิดประตู หัวใจ
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth, through the crack, comes out

(คิดดู ก็เบื่อ
kít doo gôr bèua
([You] contemplate and are bored with
เหลือที่ จะคิด
lĕua têe jà kít
the remainder of your thoughts
นี่แหละ ชีวิต
nêe làe chee-wít
[So] this is life . . .
คิดสั้น คิดยาว
kít sân kít yaao
[You] think of suicide, think on and on [?]
คิดไป ก็ป่วย การที่ จะคิด
kít bpai gôr bpùay gaan têe jà kít
keep thinking, and get sick [from] what you are thinking
คิดถูก คิดผิด
kít tòok kít pìt
[whether] you’re thinking right or wrong
ก็คิด ไป คนเดียว)
gôr kít bpai kon dieow )
You [just] keep thinking it [when you’re] by yourself)

เปิดใจ ให้กว้าง
bpèrt jai hâi gwâang
Open the heart wide
เราจะได้ เป็นสุข
rao jà dâai bpen sùk
We will receive and be happy
ใจมี แต่ทุกข์
jai mee dtàe túk
The heart that only has suffering
เป็นใจคับ ใจแคบ
bpen jai káp jai kâep
is a narrow heart
ก็ลด ตัว ลงหน่อย
gôr lót dtua long nòi
and brings one down
มาจับเข่าคุย กัน
maa jàp kào kui gan
Come have a heart-to-heart talk*
จะโกรธ กันรัก กัน
jà gròht gan rák gan
If you are angry with each other [or] love each other
ก็บอก กันตรง ตรง
gôr bòk gan dtrong dtrong
then tell each other directly/honestly

เอาดวง ใจ ของเรา
ao duang jai kŏng rao
Take my heart
ใส่ดวง ใจ ของเขา
sài duang jai kŏng kăo
Put it in his/her heart
เขาจะรู้ ว่าเรา
kăo jà róo wâa rao
They will know how I
คิดกะเขา ยัง ไง
kít gà kăo yang ngai
I consider them.
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
[If I] think this way or that way
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
They always think it themselves
เปิดประตู หัวใจ
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth, through the crack, comes out

เปิดใจ ให้กว้าง
bpèrt jai hâi gwâang
Open the heart wide
เราจะได้ เป็นสุข
rao jà dâai bpen sùk
We will receive and be happy
ใจมี แต่ทุกข์
jai mee dtàe túk
The heart that only has suffering
เป็นใจคับ ใจแคบ
bpen jai káp jai kâep
is a narrow heart
ก็ลด ตัว ลงหน่อย
gôr lót dtua long nòi
and brings one down
มาจับเข่าคุย กัน
maa jàp kào kui gan
Come have a heart-to-heart talk*
จะโกรธ กันรัก กัน
jà gròht gan rák gan
If you are angry with each other [or] love each other
ก็บอก กันตรง ตรง
gôr bòk gan dtrong dtrong
then tell each other directly/honestly

…เอาดวง ใจ ของเขา
… ao duang jai kŏng kăo
Take his/her heart
ใส่ดวง ใจ ของเรา
sài duang jai kŏng rao
put in my heart
เราจะรู้ ว่าเขา
rao jà róo wâa kăo
I will know how they
คิดกะเรา ยัง ไง
kít gà rao yang ngai
consider me
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
[They] think this way or that way,
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
I always think it myself
ไม่ว่าใจ ของใคร
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth, through the crack, comes out

เอาดวง ใจ ของเรา
ao duang jai kŏng rao
Take my heart
ใส่ดวง ใจ ของเขา
sài duang jai kŏng kăo
Put it in his/her heart
เขาจะรู้ ว่าเรา
kăo jà róo wâa rao
They will know how I
คิดกะเขา ยัง ไง
kít gà kăo yang ngai
consider them.
คิดอย่างโง้น อย่างงี้
kít yàang ngóhn yàang ngée
[If I] think this way or that way
คิดเอาเอง เรื่อย ไป
Kít ao ayng rêuay bpai
They always think it themselves
เปิดประตู หัวใจ
bpèrt bprà-dtoo hŭa jai
Open the door of [your] heart
ให้ความจริง มันแง้ม ออกมา
hâi kwaam jing man ngáem òk maa
So that the truth, through the crack, comes out.