ลูกรอ Luuk Raw (A Child Waits)

By คาราบาว Carabao (sounds like a Lek Carabao song)
Album: หากหัวใจยังรักควาย Hak Hua Jai Yang Rak Kwai (If Your Heart Still Loves Buffalos) (1995)
This album, for the band’s 15th Anniversary was a comeback album and is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD where you can shop in English.

Note: The pronoun “jao” would be for a young child; I translated it as if the child were a boy, but it could also be a girl. A Carabao song on a similar theme is เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea)

ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่
tóng tá-lay săen gwâang yài
The open ocean is so very big and wide
มองออกไปไกลสุดตา
mong òk bpai glai sùt dtaa
Looking out as far as [one] can see
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
pôr mâi maa pôr mâi maa naan lăai bpee
Dad hasn’t come, Dad hasn’t come for many years now
จนป่านนี้จนวันนี้เจ้ายังคอย
jon bpàan née jon wan née jâo yang koi
Even now, even this day, the young child still waits

เด็กเอยเจ้ายังเล็กนัก
dèk oie jâo yang lék nák
Oh child, you are still so small
ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
dtông maa plát prâak jàak ôm òk pôr
to have to be separated from the embrace of your Dad

กลางสายลมและเกลียวคลื่น
glaang săai lom láe glieow klêun
In the middle of the wind and the waves
เสียงสะอื้นของเด็กน้อย
sĭang sà-êun kŏng dèk nói
The sound of crying of the small child
ที่ยังคอย ที่ยังคอยการกลับมา
têe yang koi têe yang koi gaan glàp maa
of the one who still waits, who still awaits the return
โอ้บิดา หาปลา เลี้ยงครอบครัว
ôh bì-daa hăa bplaa líang krôp krua
of the father fishing to take care of [his] family

ศรัทธาเจ้าแรงกล้านัก
sàt-taa jâo raeng glâa nák
His trust is so strong and brave
และเปี่ยมด้วยรักและกตัญญู
láe bpìam dûay rák láe gà-dtan-yoo
And full of love and gratitude/obligation

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย
jâo yang róo jàk lôhk née nói
The young child still knows this world just a little
เจ้ายัง เป็นเด็กเกินเข้าใจ
jâo yang bpen dèk gern kâo jai
He is still too much a child to understand
เจ้ายังรู้จักโลกนี้ น้อยเกินไป
jâo yang róo jàk lôhk née nói gern bpai
He still know this world too little
กว่าจะมาเข้าใจ ในเรื่องราว
gwàa jà maa kâo jai nai rêuang raao
Before he comes to understand the story

ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่
tóng tá-lay săen gwâang yài
The open ocean is so very big and wide
มองออกไปไกลสุดตา
mong òk bpai glai sùt dtaa
Looking out as far as [one] can see
พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
pôr mâi maa pôr mâi maa naan lăai bpee
Dad hasn’t come, Dad hasn’t come for many years now
จนป่านนี้จนวันนี้เจ้ายังคอย
jon bpàan née jon wan née jâo yang koi
Even now, even this day, the young child still waits

เด็กเอยเจ้ายังเล็กนัก
dèk oie jâo yang lék nák
Oh child, you are still so small
ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
dtông maa plát prâak jàak ôm òk pôr
to have to be separated from the embrace of your Dad

เรือหาปลาไม่คืนกลับ
reua hăa bplaa mâi keun glàp
The fishing boat doesn’t return
คือบิดาของเด็กน้อย
keu bì-daa kŏng dèk nói
It’s [that] the father of the little child
ไปอับปาง ไปจมกลางๆทะเล
bpai àp-bpaang bpai jom glaang glaang tá-lay
has gone and capsized, gone and sunk in the middle of the ocean
มีแต่เพื่อน ตังเกรู้เรื่องราว
mee dtàe pêuan dtang-gay róo rêuang raao
Only fishing boat friends know the story

บอกเพียงว่าไปหาปลา
bòk piang wâa bpai hăa bplaa
[They] only say [He] went out to fish
คงจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่ม
kong jà glàp maa mêua jâo bpen nùm
[He] may come back when you are a teenager

เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อย
jâo yang róo jàk lôhk née nói
You still know this world only a little
เจ้ายังเป็นเด็กเกินเข้าใจ
jâo yang bpen dèk gern kâo jai
You still are too little to understand
เจ้ายังรู้จักโลกนี้น้อยเกินไป
jâo yang róo jàk lôhk née nói gern bpai
You still know this world too little
กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว
gwàa jà maa kâo jai nai rêuang raao
Before [he] comes [you] will understand the story*

*This line is the same as above but can be translated two ways, I think. Last time I translated it “Before he [the little child] comes to understand the story” but because the Thai language is so context dependent, I think here it means both “before you come to understand the story” and “Before [he] comes [you] will understand the story.” It helps give the impression that the fishing boat friends are talking over the head of the little boy.