ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)

Lyrics and Music by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
Now on the Album ยิ้มสู้ฝัน Yim Soo Fun (Smile, Fight, Dream)

BUY IT HERE

ฝันไม่ออกก็ต้องฝันต่อไป
[When you] can’t dream very well, [you] must keep on dreaming
เพราะอย่างไงๆ ก็ต้องฝัน
Because, somehow, some way, [you] must dream
ยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูก
When you can’t really smile, and are unable to explain
พูดก็พูดเถอะ คนยังต้องยิ้ม
Go ahead and speak anyway, [and] people still must smile.
เพราะความเป็นจริงหัวใจเป็นใจ
Because the heart’s truth conspires
เหนืออื่นใดทุกสิ่ง
Above all, [above] everything
มันสั่งให้ยิ้ม
It directs us to smile
เเละมันยังสั่งให้ฝัน
And it still orders us to dream

สุมกองไฟ ก็ต้องย่อมมีควัน
The campfire, also, naturally has smoke
สุมกองไฟฝัน ย่อมมีฝัน
The campfire dreams, naturally has dreams
รักเป็นฟืน โหมไฟควัน
Love is firewood, mobilizing fire and smoke
ยามเงาจันทร์ บังคืนมืดมิด
When the moon’s reflection hides the dark night
ฝันยังไขว่คว้า
Dreams still grab us
คือปราถนาศรัทธาเเห่งชีวิต
It is the desire and confidence of life
ฝันคือลิขิต
Dreams are destined
ฝันคือฝันอันล่องลอย
Dreams are dreams, drifting/floating along.

SOLO

ลอยไปทางโน้น…ลอยมาทางนี้
Floating off on that path . . . floating in on this path
เป็นบทกวี…เป็นนวนิยายเรื่องสั้น
[It] is poetry . . . novels, [and] short stories
คือบทเพลงบรรเลงโลก คือภาพเขียนปฎิมากรรม
[It] is the lyrics of the music of the world. [It] is paintings, sculpture
เป็นพลังสร้างสรร จินตนาการ
[It] is the strength to create and imagine

* เหนือเหตุผลเหนือความจริง
Above reason, above truth
เเต่ยากเย็นจะเหนือฝัน
But difficulty will overwhelm dreams
เมื่อคนมีสิทธิ์พิชิตมัน
When people have the right to conquer it
มันก็ง่ายถ้าไต่ตามฝัน
It [can be] easy if [they] climb following a dream

SOLO

* เหนือเหตุผลเหนือความจริง
Above reason, above truth
เเต่ยากเย็นจะเหนือฝัน
But difficulty will overwhelm dreams
เมื่อคนมีสิทธิ์พิชิตมัน
When people have the right to conquer it
มันก็ง่ายถ้าไต่ตามฝัน
It [can be] easy if [they] climb following a dream

ลอยไปทางโน้น…ลอยมาทางนั้น
Float off on that path way over there . . . float back on that [other] path
เป็นข้าราชการ เป็นขอทานเศรษฐีพ่อค้า
[Whether you] are a government official, a beggar, millionaire, or merchant
เเม่บ้านรับจ้างกรรมกร ชาวสวนชาวไร่ชาวนา
A housekeeper, freelance worker, laborer, gardener, or farmer
ทุกชีวิตเพื่อชีวา ต้องมีฝัน
Every life for living must have dreams

ฝันไม่ออกก็ต้องฝันต่อไป
[When you] can’t dream very well, [you] must keep on dreaming
เพราะอย่างไงๆ ก็ต้องฝัน
Because, somehow, some way, [you] must dream
ยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูก
When you can’t really smile, and are unable to explain
พูดก็พูดเถอะ คนต้องยิ้มสู้ฝัน
Go ahead and speak anyway, people still must smile.
ยิ้มสู้ฝัน ยิ้มสู้ฝัน ยิ้มสู้ฝัน . . . อันล่องลอย
Smile, fight, dream. Smile, fight, dream. Smile, fight dream . . . a dream drifting off
เพราะอย่างน้อยๆ…ยังมีฝัน..ยังมีชีวิตอยู่
Because at least, if you have dreams, you still have life.