แยกนี้ชื่อชีวิต Yaek Nee Keu Chewit (This Branch in the Road is Life)

สุขสันต์วันเกิดพี่อี๊ด และ พี่แอ๊ด โอภากุล ขอให้พวกคุณแต่ละคนมีสุขภาพและความสำเร็จอีกมากมายนะค่ะ ขอขอบคุณที่คุณสองคนแต่งเพลงใหม่ที่พิเศษมีความหมายให้ความสนุกสนานตลอดเวลาค่ะ
Happy Birthday P’Eed and P’Aed Opakul. I wish you each good health and even more success. Thank you both for always composing new songs that are special, meaningful, and entertaining!

Lyrics and Melody by อี๊ด โอภากุล Eed Opakul

Published informally at the artist’s facebook page (August 28, 2015):

เพลงแยกนี้ชื่อชีวิตคำร้อง/ทำนอง อี๊ด โอภากุลทุกคนๆ ทุกคน ทุกๆ คน ทุกคนๆ ทุกคน ทุกๆ คนทางนี้หรือทางไหน ถึงอย่างไรยังคงต้องไปทางนี้หนีหรือทีไล่ อันตรายคงเรียนรู้ได้ทางแยกที่แตกเป็นย่อย เจอบ่อยๆ ไม่ต้องท้อใจเอกโทตรี จะทางไหน คนจะไปใยต้องคิดไม่มีถูกก็ไม่มีผิด มีแต่ชีวิตที่เป็นไปจะเชื่อโชคชะตาก็ยังไหว จะเชื่อเวรเชื่อกรรมก็ย่อมได้ผ่านโลกผ่านพ้น สับสนปนเปถูกผิดทุกทางคือชีวิต จงคิดดีที่ประสบเจอปากนกปากปูปากหอย คอยถากถางข้างทางเสมอไม่ต้องทำเป็นพร่ำเป็นเพ้อ อย่าเขินเก้อมัวแต่คิดไม่มีถูกก็ไม่มีผิด มีแต่ชีวิตที่เป็นไปจะเชื่อโชคชะตาก็ยังไหว จะเชื่อเวรเชื่อกรรมก็ย่อมได้เพียงบากบั่นให้มันสั่นเข้า ทางของเราๆ บรรจงสร้างแม้รูปเงายังเลือนลาง กระจ่างแจ้งอย่างท้าทายมายายังคงยั่วเย้า ความเป็นเราให้มีความหมายทุกๆ แยก คือวัดใจ เพราะแยกนี้ชื่อชีวิตทุกคนๆ ทุกคน ทุกๆ คนSOLOเพียงบากบั่นให้มันสั่นเข้า ทางของเราๆ บรรจงสร้างแม้รูปเงายังเลือนลาง กระจ่างแจ้งอย่างท้าทายมายายังคงยั่วเย้า ความเป็นเราให้มีความหมายทุกๆ แยก คือวัดใจ เพราะแยกนี้ชื่อชีวิตไม่มีถูกก็ไม่มีผิด มีแต่ชีวิตที่เป็นไปจะเชื่อโชคชะตาก็ยังไหว จะเชื่อเวรเชื่อกรรมก็ย่อมได้เพียงศรัทธาเต็มหัวใจ เชื่อมั่นในความเป็นคนทุกคนๆ ทุกคน คือวัดใจ ทุกคนๆ ทุกคน คือวัดใจเพราะแยกนี้ชื่อชีวิตและไม่ขายวิญญาณทุกคนๆ ทุกคน คือวัดใจ ทุกคนๆ ทุกคนต้องวัดใจ

Posted by Eed Opakul on Friday, August 28, 2015

 

ทุกคนๆ ทุกคน ทุกๆ คน ทุกคนๆ ทุกคน ทุกๆ คน
túk kon túk kon túk túk kon túk kon túk kon túk túk kon
Every person, every person, every single person; every person, every person, every single person

ทางนี้หรือทางไหน ถึงอย่างไรยังคงต้องไป
taang née rĕu taang năi tĕung yàang rai yang kong dtông bpai
This path or which path? Well anyway, you still need to go down it.
ทางนี้หนีหรือทีไล่ อันตรายคงเรียนรู้ได้
taang née nĕe rĕu tee lâi an-dtà-raai kong rian róo dâai
This path here . . . run away or chase [it]? Danger can still be learning.
ทางแยกที่แตกเป็นย่อย เจอบ่อยๆ ไม่ต้องท้อใจ
taang yâek têe dtàek bpen yôi jer bòi bòi mâi dtông tór jai
One often meets the intersection dividing into different roads. Don’t be discouraged
เอกโทตรี จะทางไหน คนจะไปใยต้องคิด
àyk toh dtree jà taang năi kon jà bpai yai dtông kít
“First, second, or third? Which path [should I take]?” the person going along must consider

ไม่มีถูกก็ไม่มีผิด มีแต่ชีวิตที่เป็นไป
mâi mee tòok gôr mâi mee pìt mee dtàe chee-wít têe bpen bpai
There is no right or wrong. There is only life as it turns out to be
จะเชื่อโชคชะตาก็ยังไหว จะเชื่อเวรเชื่อกรรมก็ย่อมได้
jà chêua chôhk chá-dtaa gôr yang wăi · jà chêua wayn chêua gam gôr yôm dâai
[I] will believe in destiny and have energy to go on. I will believe in fate [karma and retribution] and so I can accept it

ผ่านโลกผ่านพ้น สับสนปนเปถูกผิด
pàan lôhk pàan pón sàp sŏn bpon bpay tòok pìt
[As I] pass through the world [where] right and wrong are confusedly mixed together
ทุกทางคือชีวิต จงคิดดีที่ประสบเจอ
túk taang keu chee-wít jong kít dee têe bprà-sòp jer
Every path is life. [You] should carefully think consider what you encounter
ปากนกปากปูปากหอย คอยถากถางข้างทางเสมอ
bpàak nók bpàak bpoo bpàak hŏi koi tàak tăang kâang taang sà-mĕr
The bird mouths, crab mouths [gossipers], and clam mouths wait at the side of the road to lampoon you
ไม่ต้องทำเป็นพร่ำเป็นเพ้อ อย่าเขินเก้อมัวแต่คิด
mâi dtông tam bpen prâm bpen pér yàa kĕrn gêr mua dtàe kít
Don’t let it make you crazy. Don’t be shallow, and wrapped up in embarrassment
ไม่มีถูกก็ไม่มีผิด มีแต่ชีวิตที่เป็นไป
mâi mee tòok gôr mâi mee pìt mee dtàe chee-wít têe bpen bpai
There is no right, there is no wrong. There is only life as it happens
จะเชื่อโชคชะตาก็ยังไหว จะเชื่อเวรเชื่อกรรมก็ย่อมได้
máe rôop ngao yang leuan laang grà-jàang jâeng yàang táa taai
[I] will believe in destiny, and have energy to go on. I will believe in fate [karma and retribution] and so I can accept it.

เพียงบากบั่นให้มันสั่นเข้า ทางของเราๆ บรรจงสร้าง
piang bàak bàn hâi man sàn kâo taang kŏng rao ban-jong sâang
Just persevere so that shaking [from exhaustion] [we] get there. Our path, our path is elaborately created.
แม้รูปเงายังเลือนลาง กระจ่างแจ้งอย่างท้าทาย
máe rôop ngao yang leuan laang grà-jàang jâeng yàang táa taai
Even though the image on the picture is faded, it is clear in a way that is defiant and challenging
มายายังคงยั่วเย้า ความเป็นเราให้มีความหมาย
maa-yaa yang kong yûa yáo kwaam bpen rao hâi mee kwaam măai
The illusion still teases my being so that [it] has meaning
ทุกๆ แยก คือวัดใจ เพราะแยกนี้ชื่อชีวิต
túk túk yâek keu wát jai prór yâek née chêu chee-wít
Each and every branch in the road is a test of one’s willingness. Because this branch in the road is called life
ทุกคนๆ ทุกคน ทุกๆ คน
túk kon túk kon túk túk kon
Every person, every person, every single person; every person, every person, every single person

SOLO

เพียงบากบั่นให้มันสั่นเข้า ทางของเราๆ บรรจงสร้าง
piang bàak bàn hâi man sàn kâo taang kŏng rao ban-jong sâang
Only persevere so that shaking [we] get there. Our path, our path is elaborately created.
แม้รูปเงายังเลือนลาง กระจ่างแจ้งอย่างท้าทาย
máe rôop ngao yang leuan laang grà-jàang jâeng yàang táa taai
Even though the image on the picture is faded, it is clear in a way that is defiant and challenging
มายายังคงยั่วเย้า ความเป็นเราให้มีความหมาย
maa-yaa yang kong yûa yáo kwaam bpen rao hâi mee kwaam măai
The illusion still teases my being so that [it] has meaning
ทุกๆ แยก คือวัดใจ เพราะแยกนี้ชื่อชีวิต
túk túk yâek keu wát jai prór yâek née chêu chee-wít
Each and every branch [of the road] is a test of one’s willingness. Because this branch in the road is called life

ไม่มีถูกก็ไม่มีผิด มีแต่ชีวิตที่เป็นไป
mâi mee tòok gôr mâi mee pìt mee dtàe chee-wít têe bpen bpai
There is no right, there is no wrong. There is only life as it happens
จะเชื่อโชคชะตาก็ยังไหว จะเชื่อเวรเชื่อกรรมก็ย่อมได้
máe rôop ngao yang leuan laang grà-jàang jâeng yàang táa taai
[I] will believe in destiny, and have energy to go on. I will believe in fate [karma and retribution] and so I can accept it.

เพียงศรัทธาเต็มหัวใจ เชื่อมั่นในความเป็นคน
piang sàt-taa dtem hŭa jai chêua mân nai kwaam bpen kon
Only faith filling [my] heart, confident in humanity
ทุกคนๆ ทุกคน คือวัดใจ ทุกคนๆ ทุกคน คือวัดใจ
túk kon túk kon keu wát jai túk kon túk kon keu wát jai
Every person, every person, every single person. Is a test of one’s willingness. Every person, every person, every single person. Is a test of one’s willingness
เพราะแยกนี้ชื่อชีวิตและไม่ขายวิญญาณ
prór yâek née chêu chee-wít láe mâi kăai win-yaan
Because this branch in the road is life, and [I] don’t sell my soul

ทุกคนๆ ทุกคน คือวัดใจ ทุกคนๆ ทุกคนต้องวัดใจ
túk kon túk kon keu wát jai túk kon túk kon dtông wát jai
Every person, every person, every single person. Is a test of one’s willingness. Every person, every person, every single person must test their willingness.