ยืนยัน Yeun Yan (Affirm)

By อี๊ด โอภากุล Eed Opakul (or ยิ่งยง โอภากุล Yingyong Opakul)

From the Eed Opakul album นายดันทุรัง  Naai Dan Tu Rang (1990).  A newly recovered version of “Yeun Yan” is one of the standout songs on the new album How:Bpen Kon Bpen Kwai. (2015) Support the artist! BUY THE CD HERE

Note: You can access the older version of this song at Eed Opakul’s official website, which is entirely in Thai. It is song number “09.” on this page:

http://www.eedopakul.com/discography-vol2.htm.

ไม่รู้จะพูดยังไง จำได้ไหมยืนยัน คำไหนกันอยู่
mâi róo jà pôot yang ngai jam dâai măi yeun yan kam năi gan yòo
I don’t know what to say . . . can you remember what words we affirmed together?
กี่ครั้งที่ยังทนดูก็ให้มั่นรู้ว่าดูเธอหมดเยื่อใย
gèe kráng têe yang ton doo gôr hâi man róo wâa doo ter mòt yêua yai
However many times that I still persevere in looking, it’s so [you] securely know that I look at you with total attachment.

ก็ใครยืนยันว่าเธอกับฉันจะไม่เป็นอื่นอื่น
gôr krai yeun yan wâa ter gàp chăn jà mâi bpen èun
And who affirms that you and I won’t be [anything] other
ก็เลมายืน . . . ยืนดูให้มันได้คิด
gôr loie ma yeun . . . yeun doo hâi man dâai kít
And so come stand . . . stand and see so [you] have considered it
ยืนยันว่ารักใครผิด ไม่คิดไม่ทำไม่จำ
yeun yan wâa rák krai pìt mâi kít mâi tam mâi jam
Affirm that [I’m] loving a wrong person, not thinking, not doing, not remembering [anything]

ไม่รู้จะพูดยังไง คนเหลวไหล
mâi róo jà pôot yang ngai kon lĕo lăi
I don’t know what to say . . . nonsensical people
ทำลายทำร้ายกันอยู่
tam laai tam ráai gan yòo
keep destroying and harming each other

กี่หนที่ยอมทนดู ก็ให้มันรู้
gèe hŏn têe yom ton doo gôr hâi man róo
How many occasions [will it be] that [I’m] willing to endure looking until I know
จะดูเป็นครั้งสุดท้าย
jà doo bpen kráng sùt táai
[that] this is the last time I’ll look?
ก็ใครยืนยันว่าเธอกับฉันจะไม่เป็นอื่นอื่น
gôr krai yeun yan wâa ter gàp chăn jà mâi bpen èun
And who will affirm that you and I will not be anything other.

ก็เลยมายืน . . . ยืนดูให้มันได้คิด
gôr loie ma yeun . . . yeun doo hâi man dâai kít
And so come stand . . . stand and see so you have considered it
ยืนยันว่ารักใครผิด ไม่คิดไม่ทำไม่จำ
yeun yan wâa rák krai pìt mâi kít mâi tam mâi jam
Affirm that [I’m] loving a wrong person, not thinking, not doing, not remembering [anything]
ต้องคำยืนยัน
dtông  kam yeun yan
[You] must confirm

ก็ใครยืนยันว่ารักมีเราเท่านั้น
gôr krai yeun yan wâa rák mee rao tâo nán
And who will affirm that love has only us?
ก็ใครยืนยันว่ารักมีกันและกัน
gôr krai yeun yan wâa rák mee gan láe gan
And who will affirm that love has one another?

แต่เธอกลับคำยืนยันมีทั้งฉันทั้งใคร
dtàe ter glàp kam yeun yan mee táng chăn táng krai
But you took back your affirmation, [and] have both me and whoever else
ทั้งใครทั้งใครทั้งใครต้องหลายคน
táng krai tang krai táng krai dtông lăai kon
Whoever, whoever, and whoever else! [It] must be [so] many people!
แล้วใครทั้งคนจะยอมทน ยืนยัน
láew krai táng kon jà yom ton yeun yan
And who of all the people will be willing to keep on affirming?

ก็ใครยืนยันว่ารักมีเราเท่านั้น
gôr krai yeun yan wâa rák mee rao tâo nán
And who will affirm that love has only us?
ก็ใครยืนยันว่ารักมีเธอฉัน
gôr krai yeun yan wâa rák mee ter gàp chăn
And who will affirm that love has you and me?

แต่เธอกลับคำยืนยันมีทั้งฉันทั้งใคร
dtàe ter glàp kam yeun yan mee táng chăn táng krai
But you took back your affirmation, [and] have both me and whoever
ทั้งใครทั้งใครทั้งใครต้องหลายคน
táng krai tang krai táng krai dtông lăai kon
Whoever, and whoever, and whoever else! [It] has to be many people.
แล้วใครทั้งคนจะยอมทน ยืนยัน
láew krai táng kon jà yom ton yeun yan
And who of all these people will be willing to keep on affirming?

ยืนยันก็เป็นสัญญา
yeun yan gôr bpen săn-yaa
An affirmation is a promise