วันเด็ก Wan Dek (Children’s Day)

by คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

A note essential to understanding the song: On Children’s Day, parents are supposed to take their children to Children’s Day ceremonies where they learn about government etc. Each year there is a new Children’s Day slogan, written by the Prime Minister. For instance, the slogan for 1986 (when this song came out) translates “Appreciate Thailand; have discipline; economize; be faithful; respect virtue.” I believe the slogan for 2016 translates something like: “Good children persistently learn towards the future.”

วันเด็ก ให้เด็กเดินตามใคร
wan dèk hâi dèk dern dtaam krai
Children’s Day has the children walk along following someone
แม่ตั้งวงไพ่ พ่อตั้งวงเหล้า
mâe dtâng wong pâi pôr dtâng wong lâo
The mother gets together with others to play cards, the father gets together with others to drink
ชกกันเหมือนมวยตู้วันเสาร์
chók gan mĕuan muay dtôo wan săo
[They] box with each other like the Saturday boxing on TV
ตีศอกโยนเข่า
dtee sòk yohn kào
Hit [with an] elbow, throw a knee
เอาให้ตายให้ตาย
ao hâi dtaai hâi dtaai
[I] wish you would die! Die!
เสียงด่า ไม่ต้องหาคำแปล
sĭang dàa mâi dtông hăa kam bplae
The curses don’t need a translation
ด่าพ่อล่อแม่ ก็ปู่ย่าตายาย
dàa pôr lôr mâe gôr bpòo yâa dtaa yaai
Curse your father, tease your mother, also your grandmothers and grandfathers

ห้ามปรามเดี๋ยวจะถูกเลขท้าย
hâam bpraam dĭeow jà tòok lâyk táai
Warning, “Wait a minute, it’s the last number!” [of the lottery?]*
เป็นเรื่องผู้ใหญ่
bpen rêuang pôo yài
It’s a matter for adults
ผัวเมียตีกัน
pŭa mia dtee gan
The husband and wife hit each other
ดีกันก็รวมหัวใช้เรา
dee gan gôr ruam hŭa chái rao
reconcile and join forces to use me
ใช้ไปซื้อเหล้าใช้ดูต้นทาง
chái bpai séu low chái doo dtôn taang
Use [me] to go buy alcohol. [I] use [it] to see my own path
ทำตัวให้เด็กดูตัวอย่าง
tam dtua hâi dèk doo dtua yàang
Behavior for the child to see an example
ลูกไม้ไม่ห่างจากโคนต้นไม้
lôok máai mâi hàang jàak kohn dtôn máai
The fruits are not far from the tree

วันเด็ก เราเป็นเด็กเกเร
wan dèk rao bpen dèk gay-ray
Children’s Day. I am a juvenile delinquent
เพราะ สังคมโปเก
prór săng-kom bpoh-gay
Because society is worn out
มีผู้ใหญ่นำเรา
mee pôo yài nam rao
[I] have an adult to lead me
สร้างเธคให้เด็กได้โยกบั้นเด้า
sâang tek hâi dèk dâai yôhk bân dâo
[I] create a disco so the kids can shake their booty**
ดมยาดื่มเหล้า
dom yaa dèum lao
Snort drugs, drink alcohol
เอาให้เมาเช็ดดิน
ao hâi mao chét din
So [I’m] so drunk, [I’m] crawling on the ground
ลูกหลาน
lôok lăan
[One’s] lineage
ต้องคืบคลานลงเหว
dtông kêup klaan long wăy
must slowly descend into the abyss
อนาคตเลวๆ ก็ผู้ใหญ่ตัวดี
a-naa-kót leo leo gôr pôo yài dtua dee
[If my] future is bad, adults are the culprit
คำขวัญเขียนกันได้ทุกปี
kam kwăn kĭan gan dâai túk bpee
The slogan [they] can write for each year:***
เผื่อผู้ใหญ่บ้างซิ…. สมดุลกัน
pèua pôo yài bâang sí …. sà-má-dun gan
[Its] for also for adults . . . in equal balance

อันว่าคำขวัญ
an wâa kam kwăn
A slogan. . .
เท่าที่ฉันผ่านมา
tâo têe chăn pàan maa
[With] as much as I’ve passed through,
เปรียบเหมือนตัวยาซีม่าโลชั่น
bprìap mĕuan dtua yaa see mâa-loh-chân
[I’d] compare it to Zema Lotion****
แต่สังคมวันนี้
dtàe săng-kom wan née
But society today
แย่ยิ่งกว่าสังคัง
yâe yîng gwàa săng-kang
is worse than crotch itch
เขียนให้เด็กได้ฟัง
kĭan hâi dèk dâai fang
Write it so the children can hear
มันก็ยังไม่พอ
man gôr yang mâi por
It’s still not enough

พ่อกับแม่คือยา
pôr gàp mâe keu yaa
The mother and the father are medicine
ปู่กะย่าตายาย
bpòo gà yâa dtaa yaai
The grandfather and the grandmother
และผู้หลักผู้ใหญ่
láe pôo làk pôo yài
And adults,
มีความหมายทุกคน
mee kwaam măai túk kon
each one, have significance
อย่าปล่อยเด็กเดินชน
yàa bplòi dèk dern chon
Don’t let the children go walk right into [something]
โดยตามลำพัง
doi dtaam lam-pang
all by themselves
เพราะสังคมสังคัง
prór săng-kom săng-kang
Because crotch-itch society
ยังไม่สมประกอบ
yang mâi sŏm bprà-gòp
is something [they] are not yet able to deal with

เด็กๆ ต้องโตเป็นผู้ใหญ่
dèk dèk dtông dtoh bpen pôo yài
Children have to grow up to be adults
อนาคตฝากไว้
a-naa-kót fàak wái
A future securely entrusted [for them]
ในกำมือเด็กๆ
nai gam meu dèk dèk
By the hand, children
ถูกมอมเมาตั้งแต่เล็ก
tòok mom mao dtâng dtàe lék
have been led astray since they were little
ผู้ใหญ่หลอกเด็ก
pôo yài lòk dèk
The adult deceives/cheats the children
เราจะแก้ที่ใคร
rao jà gâe têe krai
Who can we fix?
เราจะแก้ที่เด็ก
rao jà gâe têe dèk
Can we fix the children?
หรือแก้ที่ผู้ใหญ่
rĕu gâe têe pôo yài
or fix the adults?
เราจะแก้ที่ใคร
rao jà gâe têe krai
Who can we fix?
เราจะแก้ที่ใคร
rao jà gâe têe krai
Who can we fix?
เราจะแก้ที่เด็ก
rao jà gâe têe dèk
Can we fix the children?
หรือแก้ที่ผู้ใหญ่
rĕu gâe têe pôo yài
or fix the adults?
เราจะแก้ที่ใคร
rao jà gâe têe krai
Who can we fix?
เราจะแก้ที่ใคร
rao jà gâe têe krai
Who can we fix?

อันว่าคำขวัญ
an wâa kam kwăn
A slogan . . .
เท่าที่ฉันผ่านมา
tâo têe chăn pàan maa
[With] as much as I’ve passed through,
เปรียบเหมือนตัวยาซีม่าโลชั่น
bprìap mĕuan dtua yaa see mâa-loh-chân
[I’d] compare it to Zema Lotion
แต่สังคมวันนี้
dtàe săng-kom wan née
But society today
แย่ยิ่งกว่าสังคัง
yâe yîng gwàa săng-kang
is worse than crotch itch
เขียนให้เด็กได้ฟัง
kĭan hâi dèk dâai fang
Write it so the children can listen
มันก็ยังไม่พอ
man gôr yang mâi por
It’s still not enough
พ่อกับแม่คือยา
pôr gàp mâe keu yaa
The mother and the father are medicine
ปู่กะย่าตายาย
bpòo gà yâa dtaa yaai
The grandfather and the grandmother
และผู้หลักผู้ใหญ่
láe pôo làk pôo yài
And adults
มีความหมายทุกคน
mee kwaam măai túk kon
have significance, each one
อย่าปล่อยเด็กเดินชน
yàa bplòi dèk dern chon
Don’t let the children go walk right into [something]
โดยตามลำพัง
doi dtaam lam-pang
all by themselves
เพราะสังคมสังคัง
prór săng-kom săng-kang
Because crotch-itch society
ยังไม่สมประกอบ
yang mâi sŏm bprà-gòp
is something [they] are not yet able to deal with

มีวันเด็ก ก็ต้องมีวันผู้ใหญ่
mee wan dèk gôr dtông mee wan pôo yài
We have a Children’s Day. We should also have an day for adults
ที่ก่อกรรมทำร้าย
têe gòr gam tam ráai
who do evil and harm
เด็กไทยวันนี้
dèk tai wan née
Thai children today.
นําอะไรนำในทางที่ดี
nam a-rai nam nai taang têe dee
[When you] carry [something], carry [it] on a path that is good.
เด็กๆสมัยนี้….หูไวตาไว
dèk dèk sà-măi née …. hŏo wai dtaa wai
Children in this era . . . [have] quick eyes and ears [they are well informed]
วันผู้ใหญ่
wan pôo yài
Adults Day
เขียนให้เริ่ดเลยว่า
kĭan hâi rêrt loie wâa
Write it out for all to see:
ให้ตั้งหน้าตั้งตา
hâi dtâng nâa dtâng dtaa
Set your face, set your eye [persist]
ทําแต่คุณความดี
tam dtàe kun kwaam dee
Do only good
อย่ากอบโกยกินกันมากนักซิ
yàa gòp goi gin gan mâak nák sí
Don’t all grab and take so much!
เด็กๆสมัยนี้
dèk dèk sà-măi née
Children in this era
นั้นแทบไม่มียัดปาก
nán tâep mâi mee yát bpàak
have almost nothing to eat.

*If this is a reference to the lottery, it may be included for ironic purposes as the government’s Children’s Day activities were paid for by proceeds from the lottery.
**Googling these words takes me to porn sites, so . . . . we will leave it at “shake their booty”
**There is a slogan written each year for Children’s Day by the Prime Minister. For instance, in 1986 (the year of the song), the slogan was “Appreciate Thailand; have discipline; economize; be faithful; respect virtue.”
***Zema Lotion is for the treatment of irritated skin.