เดินทัพทางไกล Dern Tap Taang Glai (March Troops a Long Distance)

By ยืนยง โอภากุล Yuenyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: กันชนหมา ‎Gan Chon Ma (Bumper Dog) (2012)
BUY THE ALBUM!! which is HIGHLY RECOMMENDED

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

อยู่ที่ใจ เรามีกระบี่ บุตรซามูไร ไร้กระบวนท่า
yòo têe jai rao mee grà-bèe bùt saa-moo-rai rái grà-buan tâa
In our hearts, we have a have a sword. A samurai child without technique/tricks[?]
ขุนเขาทะเล มีอาจขวางหน้า
kŭn kăo tá-lay mee àat kwăang nâa
A great mountain and ocean block the way.
ที่คือศรัทธา แลกมาด้วยความมุ่งมั่น
têe keu sàt-taa lâek maa dûay kwaam mûng mân
What [we] believe in, trade to get it using [one’s] determination

หากวันนั้น ยอมแพ้แต่แรก
hàak wan nán yom páe dtàe râek
If in that day [I/we] surrendered right away
วันนี้เราคง เป็นคนหมดฝัน
wan née rao kong bpen kon mòt făn
Today [I/we] probably would be a person without hope
รู้แจ้งทำจริง อดทนอดกลั้น
róo jâeng tam jing òt ton òt glân
Understand clearly, do [something] truly, with patience
จึงมีรางวัล ตอบแทนเป็นกำลังใจ
jeung mee raang-wan dtòp taen bpen gam-lang jai
Consequently, there is a prize. The reward is strength of spirit.

ทะเลที่ลึก ขุนเขาสูงชัน
tá-lay têe léuk kŭn kăo sŏong chan
The ocean that is deep, the huge steep mountain,
ขอบฟ้าแห่งฝัน นั้นเราจะไป
kòp fáa hàeng făn nán rao jà bpai
the horizon of your dreams, to that [place] we will go
หนทางถูกต้อง แม่นยำจำขึ้นใจ
hŏn taang tòok dtông mâen yam jam kêun jai
The correct way accurately learn until you know it by heart
มารวมเดินทัพทางไกล มีชัยชนะรอเรา
ma ruam dern táp taang glai mee chai chá-ná ror rao
Come together, marching [as] troops a long distance; [we] have a victory waiting for us

อยู่ที่ใจ เรามีกระบี่ บุตรซามูไร ไร้กระบวนท่า
yòo têe jai rao mee grà-bèe bùt saa-moo-rai rái grà-buan tâa
In our hearts, we have a have a sword. A samurai child without technique/tricks[?]
ขุนเขาทะเล มีอาจขวางหน้า
kŭn kăo tá-lay mâi àat kwăang nâa
A great mountain and ocean blocks the way.
ที่คือศรัทธา แลกมาด้วยความมุ่งมั่น
têe keu sàt-taa lâek maa dûay kwaam mûng mân
What [we] believe in, trade to get it using [one’s] determination

หากวันนั้น ยอมแพ้แต่แรก
hàak wan nán yom páe dtàe râek
If in that day [I/we] surrendered right away
วันนี้เราคง เป็นคนหมดฝัน
wan née rao kong bpen kon mòt făn
Today [I/we] would probably be a person without hope
รู้แจ้งทำจริง อดทนอดกลั้น
róo jâeng tam jing òt ton òt glân
Understand clearly; do [things] truly, with patience
จึงมีรางวัล ตอบแทนเป็นกำลังใจ
jeung mee raang-wan dtòp taen bpen gam-lang jai
Consequently, there is a prize. The reward is strength of spirit.

ทะเลที่ลึก ขุนเขาสูงชัน
tá-lay têe léuk kŭn kăo sŏong chan
The ocean that is deep, the huge, steep mountain,
ขอบฟ้าแห่งฝัน นั้นเราจะไป
kòp fáa hàeng făn nán rao jà bpai
the horizon of your dreams, to that [place] we will go
หนทางถูกต้อง แม่นยำจำขึ้นใจ
hŏn taang tòok dtông mâen yam jam kêun jai
The correct way accurately learn until you know it by heart
มารวมเดินทัพทางไกล มีชัยชนะรอเรา
ma ruam dern táp taang glai mee chai chá-ná ror rao
Come together marching [as] troops a long distance; [we] have a victory waiting for us

เดินทัพทางไกล มีชัยชนะรอเรา
Dern táp taang glai mee chai-chá-ná ror rao
March troops a long distance; there is a victory waiting for us.


 

Support the artist and BUY THIS ALBUM from the friendly people at eThaiCD.com