เฒ่าทะเล Tao Talay (Old Man of the Sea)

by Carabao [perhaps Lek Carabao who sings it?]
Album: อเมริโกย Ameri-goy (1985)
This album is HIGHLY RECOMMENED. Buy it HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This translation was one of the first done with no helpers, so beware . . .


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เฒ่าอ่ำ ลูกเลเมืองใต้
tâo àm lôok lay meuang dtâi
Old Man Am is a child of the ocean in a southern city
พำนักอาศัย อยู่ชายฝั่งทะเล
pam-nák aa-săi yòo chaai fàng tá-lay
Lives on the shore of the ocean
เติบโต มากับเรือตังเก
dtèrp dtoh maa gàp reua dtang-gay
Grows up with the fishing boat
อาชีพชาวเล เป็นชาวประมง
aa-chêep chaao lay bpen chaao bprà-mong
The profession of a sea person is fishing

สมบัติ คือเรือลำเก่า
sŏm-bàt keu reua lam gào
[His] property is an old boat
อายุรุ่นราว รุ่นคราวคนเฒ่า
aa-yú rûn raao rûn kraao kon tâo
[Its] age about the age of the old man
หาปลา ตั้งแต่ค่ำยันเช้า
hăa bplaa dtâng dtàe kâm yan cháo
[He] fishes from the evening till the morning
งานหนักงานเบา
ngaan nàk ngaan bao
[Whether] the work is heavy or light
เฒ่าอ่ำไม่ถอย
tâo-àm mâi tŏi
Old Man Am doesn’t give up (retreat)

ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านสมุทร
rói èt jèt yâan sà-mùt
One hundred and one, seven areas of the ocean
เรื่องราวมนุษย์ ได้เคยฟันฝ่า
rêuang raao má-nút dâai koie fan fàa
The story of humans is [they] have always been struggling
เฒ่าอ่ำ คือชายหาปลา
tâo àm keu chaai hăa bplaa
Old Man Am is a man who looks for fish
เหนือโชคชะตา
nĕua chôhk chá-dtaa
Gets over fate
ด้วยการกระทำ..
dûay gaan grà-tam ..
with action

เฒ่าเล โชกโชนชีวิต
tâo lay chôhk chohn chee-wít
Old man of the ocean has a soaking wet life
เรียนรู้ถูกผิด จากมหาสมุทร
rian róo tòok pìt jàak má-hăa sà-mùt
Learns and knows right and wrong from the ocean
ว่าคนเรา ย่อมมีวันสิ้นสุด
wâa kon rao yôm mee wan sîn sùt
That we people naturally have an end to our days
อันชีวิตมนุษย์ มีระยะเวลา
an chee-wít má-nút mee rá-yá way-laa
Human life has a span of time
ฤดูกาล ผลัดกันมาเยือน
réu-doo gaan plàt gan maa yeuan
Seasons of time alternate with each other, come pay a visit
ไม่สะทกสะเทือน
mâi sà-tók sà-teuan
not shaken
สายลมแสงแดด
săai lom săeng dàet
wind, sunshine
อายุ ปาเข้าไปหลักแปด
aa-yú bpaa kâo bpai làk bpàet
Age throws [one] into eight main ideas
ออดๆแอดๆ ของธรรมดา
òt òt àet àet kŏng tam-má-daa
Poor health is natural

ลุงแก เรือตังเกเก่า
lung gae reua dtang-gay gào
Uncle, old fishing boat.
รอยรั่วรอยร้าว ตามอายุขัย
roi rûa roi ráao dtaam aa-yú kăi
cracks and leaks follow with age
สองสิ่ง ร่วมทะยานไกล
sŏng sìng rûam tá-yaan glai
[If] two things run along together far
ร่วมวันร่วมวัย
rûam wan rûam wai
Share days, share age
จุดหมายเดียวกัน..
jùt măai dieow gan ..
[they] have one aim together

วันอุกาฟ้าเหลือง
wan u gaa fáa lĕuang
One day there is a yellow sky
ทะเลสะเทือน สายลมเป็นบ้า
tá-lay sà-teuan săai lom bpen bâa
The ocean is rising and falling (shaking), wind is crazy
แต่เฒ่าอ่ำ
dtàe tâo àm
But Old Man Am
ยังย้ำใจออกหาปลา
yang yám jai òk hăa bplaa
still wants to go out and fish
มันคือค่ายา ค่าพยาบาล
man keu kâa yaa kâa pá-yaa-baan
It’s the cost of medicine, the cost of nurses
อันชีวิตชาวประมงจนๆ
an chee-wít chaao bprà-mong jon jon
This is part of the life of a poor fisherman
อยู่ด้วยความอดทน
yòo dûay kwaam òt ton
Live with endurance

แล่นไปข้างหน้า
lâen bpai kâang nâa
Sail into the future
จุดหมาย ย่อมหมายชีวิตปลา
jùt măai yôm măai chee-wít bplaa
Goal is likely to be the goal of fish life
ไปนำกลับมา เลี้ยงชีวิตคน
bpai nam glàp maa líang chee-wít kon
Go, bring back, earn one’s living
ถึงลม ฝนกระหน่ำซ้ำเติม
tĕung lom fŏn grà-nàm sám dterm
When the wind and rain pounds more intensely

หนาวสั่นสะเทิ้ม ท้าทายคนกล้า
năao sàn sà térm táa taai kon glâa
Cold, shivering and trembling. Defy the guess of the bold person
ผู้เฒ่าก็รู้ อยู่เต็มอุรา
pôo tâo gôr róo yòo dtem u-raa
The old person knows in his full chest
หนทางข้างหน้า
hŏn taang kâang nâa
the course of the future
เป็นได้สองทาง
bpen dâai sŏng taang
There were two paths
ทางหนึ่ง รอดกลับมาถึงฝั่ง
taang nèung rôt glàp maa tĕung fàng
One path: escape from death back to the coast
อีกทางหนึ่งฝัง
èek taang nèung făng
And another path: buried
ร่างลงกลาง ทะเล
râang long glaang tá-lay
down into the center of the ocean,
ชายเฒ่า กับเรือตังเก
chaai tâo gàp reua dtang-gay
the old man together with [his] fishing boat
หันหน้าออกทะเล ไม่เห็นคืนมา
hăn nâa òk tá-lay mâi hĕn keun maa
[One] looks out to sea, doesn’t see [him] return

มรสุม พัดผ่านพ้นไป
mor-rá-sŭm pát pàan pón bpai
The storm blows on by
ท้องฟ้าสดใส ทะเลเงียบสงบ
tóng fáa sòt săi tá-lay ngîap sà-ngòp
The sky is bright, the ocean quiet and peaceful
ผู้คน ยังถกเถียงกันไม่จบ
pôo kon yang tòk tĭang gan mâi jòp
People still haven’t stopped disputing with each other:
ผู้เฒ่าชรา หายลงทะเล
pôo tâo chá-raa hăai long tá-lay
The old guy disappeared down into the ocean?
เฒ่าอ่ำ อำลาจากไป
tâo àm am laa jàak bpai
Or Old Man Am bid farewell and departed?
ไม่ใช่นิยาย ไม่ใช่วีรกรรม
mâi châi ní-yaai mâi châi wee-rá-gam
Not a fairy tale, not bravery
ใครจะรู้ ถึงการกระทำ
krai jà róo tĕung gaan grà-tam
Who knows the action
ของผู้เฒ่าอ่ำ ผู้เฒ่าทะเล
kŏng pôo tâo àm pôo tâo tá-lay
of that person, Old Man Am? [Only] the Old Man of the Sea.