ม่วนจังตังค์อยู่ครบ Muan Jang Dtang Yoo Krop (So Entertaining and the Money Entirely Stays Here)

Lyrics by เทพนม สฺวรรฌะบฺฌย์, กำแหง เกรึยงไกรธรณึ
Album: ยืนยงตั้งวงเล่า Yuenyong Dtang Wong Lao (Yuenyong Organizes a Storytelling Circle), 2006 [This album has just been re-released in the “Gold Collection”; the Gold version includes the regular CD plus the matching DVD of music videos; you can BUY IT HERE at eThaiCD.com .]

Note: If you like the style of this song, the Gold version of this album is HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT HERE. The album contains many fun sam-cha songs like this one, and a bonus feature is the instrumental versions of three of the songs, including this one, so you can try to sing Karaoke! This would be a very ambitious Karaoke song choice, but how amazing would it be if you nailed it!

ถึงรักนักร้อง แต่เราก็ต้องอดทน
tĕung rák nák róng dtàe rao gôr dtông òt ton
So even if we happen to love a singer, still [we] must bear up
บางครั้งสตางค์ขาดซน ถึงตัวอยากซน ต้องอดใจไว้
baang kráng sà-dtaang kàat son tĕung dtua yàak son dtông òt jai wái
Sometimes the money cuts off the mischief such that when we want to be naughty, we must restrain ourselves
ถึงรักนักร้อง พวกเราก็ต้องทำใจ
tĕung rák nák róng pûak rao gôr dtông tam jai
Even if we love a singer, we all must learn to come to terms with things
โจ้กันล่ะที่บ้านก็ได้
jôh gan lâ têe bâan gôr dâai
[We] can always eat and drink with others at home instead
จะม่วนยังไง สตางค์ อยู่ครบ
jà mûan yang ngai sà-dtaang yòo króp
It can be however enjoyable, and without losing any money.

ดื่ม สำคัญที่บรรยากาศ
dèum săm-kan têe ban-yaa-gàat
Drinking. It’s the atmosphere that is important
อยากออกไปใจแทบขาด
yàak òk bpai jai tâep kàat
[I] want to go out until [my] heart is almost breaking
ไปร้านประจำของเรา
bpai ráan bprà-jam kŏng rao
Go to my regular [drinking] establishment.
เอ้าจีบนักร้อง คล้องมาลัยยาวถึงเข่า
âo jèep nák róng klóng maa-lai yaao tĕung kào
[I] want to flirt with a singer. Wear a long garland reaching to the knees.
ประสา ฒ.ผู้เฒ่า ที่มันเหงาทุกวัน
bprà-săa n pôo tâo têe man ngăo túk wan
[I have] the manner of an old man who is lonely every day.

คิด ขึ้นมาแล้วพาละเหี่ย
kít kêun maa láew paa lá-hìa
[I] think, get up, then feel weak
หัวใจรุ่นใหญ่อ่อนเพลีย ถูกเมียทำรัฐประหาร
hŭa jai rûn yài òn plia tòok mia tam rát-tà-bprà-hăan
The youthful heart is so weak. [My] wife has staged a coup.
ค่าเทอมลูก ค่ากับข้าว กับค่าเช่าบ้าน
kâa term lôok kâa gàp kâao gàp kâa châo bâan
The child’s tuition, the cost of the food, with the rent for the house
ภาระรายวัน ต้องช่วยกันประหยัด
paa-rá raai wan dtông chûay gan bprà-yàt
The daily burden. [We] must help each other to be thrifty

คนหัวดีต้องมีทางออก
kon hŭa dee dtông mee taang òk
A wise person must have some path out**
ไม่ให้ไปกินข้างนอก ก็ล่อมันเลยที่บ้าน
mâi hâi bpai gin kâang nôk gôr lôr man loie têe bâan
[She] won’t let [me] go out to eat and drink, oh well then, I can eat and drink all I want at home.
อันว่าเหล้า ได้กินคงเมาเหมือนกัน
an wâa lăo dâai gin kong mao mĕuan gan
Because the alcohol drunk will get one drunk just the same.
กับข้าวตอนกลางวัน เหลืออันไหนยกมา
gàp kâao dton glaang wan lĕua an năi yók maa
Different toppings to go with rice in the daytime; whatever remains, lift it up

ขอให้เมียมาร่วมมือหน่อย
kŏr hâi mia maa rûam meu nòi
I ask my wife to cooperate with me a little
เลือกชุดนุ่งน้อยห่มน้อย ให้ดูบาดหูบาดตา
lêuak chút nûng nói hòm nói hâi doo bàat hŏo bàat dtaa
Choose a revealing outfit so it looks flashy
ร้องถูกใจ เต้นถูกใจ อะไรเข้าท่า
róng tòok jai dtên tòok jai a-rai kâo tâa
Sing and dance pleasingly, whatever’s appropriate
เอาทิปไปเลยจ๊ะ ไม่เสียค่ามาลัย
ao típ bpai loie já mâi sĭa kâa maa-lai
Here, have a tip, sweetie. I don’t lose the money it costs to buy a garland.

ผูกความสัมพันธ์ เธอฉันครอบครัวสดใส
pòok kwaam săm-pan ter chăn krôp krua sòt săi
Bonded in a relationship, you and me are a happy family
เงินทองไม่รั่วไหล จ่ายไปเท่าไร ก็อยู่เท่านั้น
ngern tong mâi rûa lăi jàai bpai tâo rai gôr yòo tâo nán
The money doesn’t leak. However much we pay out, it just stays here.
เศรษฐกิจมันห่วย พ่อไม่รวย
sàyt-tà-gìt man hùay pôr mâi ruay
The economy is bad. [We] have enough, but [we’re] not rich
ญาติไม่รวย เราก็ต้องช่วย ๆ กัน
yâat mâi ruay rao gôr dtông chûay chûay gan
The relatives aren’t rich, so we must help each other
ดื่มเหมือนกัน มันเหมือนกัน
Dèum mĕuan-gan man-mĕuan-gan
Drink together. It’s the same
สวรรค์ในยุคพอเพียง
sà-wăn nai yúk por piang
[As] Heaven in the age of sufficiency

SOLO

ผูกความสัมพันธ์ เธอฉันครอบครัวสดใส
pòok kwaam săm-pan ter chăn krôp krua sòt săi
Bonded in a relationship, you and me are a happy family
เงินทองไม่รั่วไหล จ่ายไปเท่าไร ก็อยู่เท่านั้น
ngern tong mâi rûa lăi jàai bpai tâo rai gôr yòo tâo nán
The money doesn’t leak. However much we pay out, it just stays here.
เศรษฐกิจมันห่วย พ่อไม่รวย
sàyt-tà-gìt man hùay pôr mâi ruay
The economy is bad. [We] have enough, but [we’re] not rich
ญาติไม่รวย เราก็ต้องช่วย ๆ กัน
yâat mâi ruay rao gôr dtông chûay gan
The relatives aren’t rich, so we must help each other
ดื่มเหมือนกัน มันเหมือนกัน
Dèum mĕuan-gan man-mĕuan-gan
Drink together.  It’s the same
สวรรค์ในยุคพอเพียง
sà-wăn nai yúk por piang
[as] Heaven in the age of sufficiency

ดื่ม สำคัญที่บรรยากาศ
dèum săm-kan têe ban-yaa-gàat
Drinking. It’s the atmosphere that’s important
ให้ตัดก็คงไม่ขาด วัยนี้กำลังเปราะบาง
hâi dtàt gôr kong mâi kàat wai née gam-lang bpròr bang
Such that cut off, [one] probably won’t be lacking. This age [in life] is still fragile
ดีมั้ยจ๊ะ พบกันคนละครึ่งทาง
dee máai já · póp gan kon-lá krêung taang
Is this good, honey? Meet each different person halfway
เป็นครอบครัวตัวอย่าง น่าอิจฉาจะตาย
bpen krôp krua dtua yàang nâa ìt-chăa jà dtaai
Being the sort of family that is so enviable

บ้าน วิมานที่มันดูเก่า
bâan wí-maan têe man doo gào
Home. The paradise that seems old.
ที่จริงมันขึ้นกับเรา จะทำให้สวยอย่างไร
têe jing man kêun gàp rao jà tam hâi sŭay yàang rai
In fact, it’s up to us. How beautiful will [we] make it?
เที่ยวอยู่บ้าน ม่วนอยู่บ้าน ถ้าเธอเข้าใจ
tîeow yòo bâan mûan yòo bâan tâa ter kâo jai
Go out at home. It’s enjoyable at home, if you understand
นักร้องคนใด ก็ไม่สวยเท่าเมีย
nák róng kon dai gôr mâi sŭay tâo mia
A singer, whichever one, isn’t as beautiful as [a] wife.

* ผูกความสัมพันธ์ เธอฉันครอบครัวสดใส
pòok kwaam săm-pan ter chăn krôp krua sòt săi
Bonded in a relationship, you and me. A happy family
เงินทองไม่รั่วไหล จ่ายไปเท่าไร ก็อยู่เท่านั้น
ngern tong mâi rûa lăi jàai bpai tâo rai gôr yòo tâo nán
The money doesn’t leak. However much we pay out, it just stays here.
เศรษฐกิจมันห่วย พ่อไม่รวย
sàyt-tà-gìt man hùay pôr mâi ruay
The economy is bad. [We] have enough, but [we’re] not rich
ญาติไม่รวย เราก็ต้องช่วย ๆ กัน
yâat mâi ruay rao gôr dtông chûay chûay gan
The relatives aren’t rich, so we must help each other
ดื่มเหมือนกัน มันเหมือนกัน
Dèum mĕuan-gan man-mĕuan-gan
Drinking together, it’s the same
สวรรค์ในยุคพอเพียง
sà-wăn nai yúk por piang
Heaven in the age of sufficiency

ถึงรักนักร้อง แต่เราก็ต้องอดทน
tĕung rák nák róng dtàe rao gôr dtông òt ton
So even if we happen to love a singer, still [we] must bear up
บางครั้งสตางค์ขาดซน ถึงตัวอยากซน ต้องอดใจไว้
baang kráng sà-dtaang kàat son tĕung dtua yàak son dtông òt jai wái
Sometimes the money cuts off the mischief such that when we want to be naughty, we must restrain ourselves
ถึงรักนักร้อง พวกเราก็ต้องทำใจ
tĕung rák nák róng pûak rao gôr dtông tam jai
Even if we love a singer, we all must learn to come to terms with things
โจ้กันล่ะที่บ้านก็ได้
jôh gan lâ têe bâan gôr dâai
[We] can always eat and drink with others at home instead
จะม่วนยังไง สตางค์ อยู่ครบ
jà mûan yang ngai sà-dtaang yòo króp
It can be however enjoyable, and without losing any money.

[Last verse 2 more times]

**Some way they can move forward rather then being blocked on all sides.