ที่สุดของคน Tee Sut Kong Kon (The End of a Person)

Lyrics and Melody by ทิวา สาระจูฑะ Teewa Sarachuta
Album: อัลบั้ม ซึม เศร้า เหงา แฮงค์ Suem Sao Ngao Haeng (Soaked Sad Lonely Hungover) (2005)
THIS ALBUM IS HIGHLY Recommended. Support the artist and buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

วงล้อเวลาไม่เคยอ่อนล้าหยุดลง
wong lór way-laa mâi koie òn láa yùt long
The wheel of time never slows down and stops
หมุนวนมั่นคงดำรงอยู่ตลอดมา
mŭn won mân kong dam-rong yòo dtà-lòt maa
[It] securely turns in a circle upholding forever
ทุกยามค่ำคืนหลายคนยังคอยตื่นตา
túk yaam kâm keun lăai kon yang koi dtèun dtaa
Every night many people still wait to wake up
รอแสงจากฟ้าไล่เงามัวพร่าในใจ
ror săeng jàak fáa lâi ngao mua prâa nai jai
Wait for the light from the sky to expel the shadows clouding the heart

ที่สุดของคน ในสายตาของพระเจ้า
têe sùt kŏng kon nai săai dtaa kŏng prá jâo
The end of people in the eyes of God:
ชีวิตเหน็บหนาวและช่างแสนสั้นเกินไป
chee-wít nèp năao láe châang săen sân gern bpai
Life is cold and all too briefly it is let go
คล้ายดังธุลีจากโคนหญ้าถึงปลายใบ
kláai dang tú-lee jàak kohn yâa tĕung bplaai bai
Similar to the dust from the base of the grass to the tip of the blade
ลมจะพัดไปยังแห่งหนใดไม่รู้ทิศทาง
lom jà pát bpai yang hàeng hŏn dai mâi róo tít taang
The wind will blow it off to anywhere; [we] don’t know the direction

* แม้อำนาจวาสนาพาชื่อเสียงลอยเด่นไกล
máe am-nâat wâat-sà-năa paa chêu sĭang loi dàyn glai
Even destiny, which carries the sound of a name floating far,*
ก็แค่ฝากความภาคภูมิใจไว้ชั่วครั้งคราว
gôr kâe fàak kwaam pâak-poom-jai wái chûa kráng kraao
also only entrusts us with honor and dignity sometimes
เราเป็นเพียงผู้มาเยือนโลกใบนี้ แล้วจากไป
rao bpen piang pôo maa yeuan lôhk bai née láew jàak bpai
We are only people who visit this world, and then go back
ไม่มีใครครอบครองสิ่งใด ได้จริง
mâi mee krai krôp krong sìng dai dâai jing
There is no one who possesses anything in actual fact.

** ท้ายสุดของคน ที่วนในล้อเวลา
táai sùt kŏng kon têe won nai lór way-laa
The end of people who circle in the wheel of life
แลกด้วยน้ำตา กับราคาของความเดียวดาย
lâek dûay nám dtaa gàp raa-kaa kŏng kwaam dieow daai
[They] are exchanged away for tears, for a price of loneliness
คงไม่เนิ่นนานฉันจะปลดเกลียวสุดท้าย
kong mâi nêrn naan chăn jà bplòt glieow sùt táai
It may be that after not much longer, I’ll release the last spiral of the screw
ที่ควั่นจะคลาย และเพลงบทนี้จะไม่ยืดยาว
têe kwân jà klaai láe playng bòt née jà mâi yêut yaao
that will make it loose. And this song won’t be long.

( * , ** )

*Meaning “even destiny that makes some famous”.