เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand

Words and music by Yuengyong Opakul ยืนยง โอภากุล aka แอ๊ด คาราบาว Aed Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)
SUPPORT THE ARTISTS and BUY THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: This song complains that Farang tourists (Westerners) are often attracted to the sleazy side of Thailand (the sex tourism of Patpong and Pattaya), while there are many other amazing attractions for visitors to Thailand. And the song admits there is an ugly side to Thailand, even human trafficking, supporting the sex tourism.


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

Ladies and Gentlemen, Welcome to Thailand

ทอม ทอม แวร์ยูโกลาสไนท์
Tom, Tom, where you go last night?
Tom, Tom, where you go last night?
(ไอเลิฟเมืองไทย ไอไลคพัฒน์พงษ์)
( I love meuang tai. I like Patpong)
(I love Thailand. I like Patpong)
น้องนางคงทําให้ทอมลุ่มหลง
nóng naang kong tam hâi tom lûm lŏng
I’ll bet a women has made Tom lovesick*
(ไอเลิฟพัฒน์พงษ์ ไอเลิฟเมืองไทย)
(I love Patpong. I love Meuang Thai)
(I love Patpong. I love Thailand)

เที่ยวเมืองไทยได้กําไรชีวิต
tîeow meuang tai dâai gam-rai chee-wít
Tour Thailand, receive the profits of a lifetime
ได้ผลผลิตแหล่งวัฒนธรรม
dâai pŏn pà-lìt làeng wát-tá-ná-tam
Get the products of culture
คุ้มค่าเงินทองเป็นกอบเป็นกํา
kúm kâa ngern tong bpen gòp bpen gam
worth piles of money
ดูสิ่งสูงลํ้าโบรํ่า โบราณ
doo sìng sŏong lam bo ram, boh-raan
See tall things, Lamgorghinis, ancient sites
เศรษฐกิจเบิกบาน ปีการท่องเที่ยวไทย
sàyt-tà-gìt bèrk baan bpee gaan tông tîeow tai
Cheerful economics, a year of Thai tourism

แหลมทองของไทยมีของดี
lăem tong kŏng tai mee kŏng dee
The Golden Peninsula has good things
ธรรมชาติพอมีใครเห็นเป็นติดใจ
tam-má-châat por mee krai hĕn bpen dtìt jai
Has enough nature. Whoever sees it is impressed.
วัดวาอารามวัฒนธรรมยิ่งใหญ่
wát-waa aa-raam wát-tá-ná-tam yîng yài
Temples, great culture
ประเพณีไทยน่าตื่นใจลุ่มหลง
bprà-pay-nee tai nâa dtèun jai lûm lŏng
The Thai traditions are amazing, one is fascinated
อย่างงานสงกรานต์และลอยกระทง
yàang ngaan sŏng-graan láe loi grà-tong
Like Songkran and Loi Kratong [festivals]**
ยังคงเชิดหน้าชูตา
yang kong chêrt-nâa choo dtaa
[which] remain special attractions

ฝรั่งบังยุ่น มายกพลขึ้นบก
fà-ràng bang-yûn maa yók pon kêun bòk
Farang [Westerners] come ashore.
ศกนี้ปีนี้ปีเทียวท่องไทย
sòk née bpee née bpee tieow tông tai
This year, this year, take a trip wandering around Thailand
มาแอ่วกันโลด เที่ยวให้อิ่มหนําใจ
maa àew gan lôht tîeow hâi ìm năm jai
Come woo someone quickly. Travel till your heart is full and satisfied
ลืมเรื่องเลวร้ายพักไว้สักปี
leum rêuang leo ráai pák wái sàk bpee
Forget about evil, put it aside at least for a year.
รัฐบาลเขาทําดี ประชาชีก็ชอบใจ
rát-tà-baan kăo tam dee bprà-chaa chee gôr chôp jai
The government, they do good. Citizens are also happy

ทอม ทอม แวร์ยูโกลาสไนท์
Tom, Tom, where you go last night?
Tom, Tom, where you go last night?
(ไอเลิฟเมืองไทย ไอไลคพัฒน์พงษ์)
(I love Meuang Tai. I like Patpong)
(I love Thailand. I like Patpong)
น้องนางคงทําให้ทอมลุ่มหลง
nóng naang kong tam hâi tom lûm lŏng
I’ll bet a women has made Tom lovesick*
(ไอเลิฟพัฒน์พงษ์ ไอเลิฟเมืองไทย)
(I love Patpong. I love Meuang Thai)
(I love Patpong. I love Thailand
จริง จริงเลยเนี่ย
jing jing loie nîa
Wow totally!) 

มาละเหวย (มาละวา)
Ma la woy (Ma la waa)
Come on, Come on,
มาแต่ของเขา (ของเราไม่เห็นมา) ตาละลา
maa dtàe kŏng kăo ( kŏng rao mâi hĕn maa ) dtaa lá laa
Only their things come (I don’t see that our stuff came.) Dta la laa***
ใครมีมะกรูด (มาแลกมะนาว)
krai mee má gròot (maa lâek má-naao)
Who has kaffir limes? (Come exchange limes)
ใครมีลูกสาว (มาแลกลูกสาว)
krai mee lôok săao (maa lâek lôok săao)
Who has a daughter? (Come exchange [your] daughter)
ใครมีลูกชาย (มาแลกลูกชาย)
krai mee lôok chaai (maa lâek lôok chaai)
Who has a son? (Come exchange [your] son)
ลูกชายเป็นเอดส์ ไม่เอาตาละลา (สมนํ้าหน้าเฮ่อ)
lôok chaai bpen àyt mâi ao dtaa lá laa (sŏm nam nâa hêr)
[Your] son has AIDS, [we] don’t want that. Bye. (Serves them right!)

ใครมีเงินทอง (มาแลกเก้าอี้)
krai mee ngern tong ( maa lâek gâo-êe )
Who has money? (Come exchange it for a seat/position)
ทําดีทําดี (ระวังโดนด่า)
tam dee tam dee (rá-wang dohn dàa )
[You] do good, do good! (Watch out, people will curse you)
ทําชั่วทั้งปี (ไม่มีใครว่า)e
tam chûa táng bpee (mâi mee krai wâa )
Do evil all year (No one will criticize you)
ทําเทปออกมา (ปัญหาทุกที) ตาละวา
tam tâyp òk maa ( bpan-hăa túk tee ) dtaa lá waa
Take the tape off (There’s problems always) Dta la wa***
หุย..(ฮา) โห่..(ฮิ้ว) เวลคัมทูไทยแลนด์
hŭi .. ( haa ) hòh .. ( híw ) wayn-kam too tai-laen
Hui . .. (haa) hoh . . hew. Welcome to Thailand!

ต่อแต่นี้จะมีชนชาติอื่น
dtòr dtàe née jà mee chon châat èun
From here on, [they] will have a different country
ด้อมด้อมยืนยืนมาดูเราเมืองไทย
dôm dôm yeun yeun maa doo rao meuang tai
Nodding and standing, nodding and standing, [they] come look at us [and] Thailand
ไปถามดูว่าชอบเราตรงไหน
bpai tăam doo wâa chôp rao dtrong năi
Go ask them and find out just what they like about us?
ฝรั่งตอบไม่อายไอไลคพัทยา
fà-ràng dtòp mâi aai ai lik pát-tá-yaa
Farang aren’t shy. They like Pattaya
กับกรุงเทพฯ เมืองฟ้า นั้นไอก็ว่าพัฒน์พงษ์
gàp grung tâyp meuang fáa nán ai gôr wâa pát pong
And the paradise of Bangkok. That guy also says “Patpong”

เป็นงั้นไป ไหงมันเป็นอย่างนี้
bpen ngán bpai ngăi man bpen yàang née
That’s how it always is. Whatever way, It’s [always] like this.
รัฐบาลเค้าทําดี ฝรั่งยังไม่เข้าใจ
rát-tà-baan káo tam dee  fà-ràng yang mâi kâo jai
The government has done [something] good. Farang don’t understand.
ลงทุนลงแรงทั่วทั้งแผ่นดินไทย
long tun long raeng tûa táng pàen din tai
Throughout Thailand, [they’ve] put money and effort into
สร้างภาพพจน์ใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
sâang pâap-pá-pót mài sòng sĕrm gaan tông tîeow
creating a new image to promote tourism,
อย่าคิดมาลุยลูกเดียว เที่ยวพัทยาพัฒน์พงษ์
yàa kít maa lui lôok dieow  tîeow pát-tá-yaa pát pong
Do not think it’s just one ball [?], touring Pattaya and Patpong

คนต่างด้าว เขาคนต่างเมือง
kon dtàang dâao kăo kon dtàang meuang
Foreigners, those people from other countries,
จากดินแดนรุ่งเรืองควรรู้เรื่องเมืองไทย
jàak din daen rûng reuang kuan róo rêuang meuang tai
from prosperous lands should understand Thailand,
ว่ามีของดีกว่าที่คุณเข้าใจ
wâa mee kŏng dee gwàa têe kun kâo jai
that it has things better than you realize,
อย่างวัฒนธรรมไทย นั้นยิ่งใหญ่นมนาน
yàang wát-tá-ná-tam tai nán yîng yài nom naan
as Thai culture has been great from ancient times
อย่ามองอย่าคิดอนาจาร
yàa mong yàa kít a-naa-jaan
Don’t look or think lewdly
ผิดความต้องการของคนไทย
pìt kwaam dtông gaan kŏng kon tai
contrary to what Thai people expect of a person****

ทอม ทอม แวร์ยูโกลาสไนท์
Tom, Tom, where you go last night?
Tom, Tom, where you go last night?
(ไอเลิฟเมืองไทย ไอไลคพัฒน์พงษ์)
(I love Meuang Tai. I like Patpong)
(I love Thailand. I like Patpong)
น้องนางคงทําให้ทอมลุ่มหลง
nóng naang kong tam hâi tom lûm lŏng
I’ll bet a women has made Tom lovesick
(ไอเลิฟพัฒน์พงษ์ ไอเลิฟเมืองไทย)
(I love Patpong. I love Meuang Thai)
(I love Patpong. I love Thailand)

ทอม ทอม แวร์ยูโกลาสไนท์
Tom, Tom, where you go last night?
Tom, Tom, where you go last night?
(ไอเลิฟเมืองไทย ไอไลคพัฒน์พงษ์)
(I love Meuang Tai. I like Patpong)
(I love Thailand. I like Patpong)
น้องนางคงทําให้ทอมลุ่มหลง
nóng naang kong tam hâi tom lûm lŏng
I’ll bet a women has made Tom lovesick
(ไอเลิฟพัฒน์พงษ์ ไอเลิฟเมืองไทย)
(I love Patpong. I love Meuang Thai)
(I love Patpong. I love Thailand)

*This is the line that is different from the classic version. In this music video, he says “I hear this and I laugh” rather than “I’ll bet a woman has made Tom lovesick.”
**Songkran is the Thai New Year water splashing festival. During Loy Krathong  little decorated boats with candles on them are floated down the river at night.
***My checker thinks “dta la la” and “dta la wa” may be  the sounds of people calling out to each other in the market.
****Literally “contrary to the needs or requirements of Thai people”. (So this is about the rules in a broad sense–follow the rules, including the rules of politeness).