ชะตารัก (Chadtaa Rak) Love’s Destiny

By Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล, or Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: OTOP (2004)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

Note: The album OTOP includes two amazing, timeless classics; some pretty songs like this one; and several sam-cha-style public service announcements that are kind of fun. Support the artist and BUY THE ALBUM from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

ดูเดือนดาวค่ำคืน ดวงโคจรมากมาย
doo deuan daao kâm keun duang koh-jon mâak maai
See the moon and stars at night, travelling in their orbits
ลมอะไรพัดไกว หญิงชายให้มาได้เจอ
lom a-rai pát gwai yĭng chaai hâi maa dâai jer
What wind blew and swayed, causing this man and woman to meet?
เป็นความจำที่ยัง เวียนวนในหัวใจ
bpen kwaam jam têe yang wian won nai hŭa jai
It’s a memory that yet circles around in my heart
ยามที่ห่างร้างไกล แต่ใจมิลืมได้เลย
yaam têe hàang ráang glai dtàe jai mí leum dâai loie
A time abandoned and far off [now], but my heart absolutely can’t forget it.

อยากจะบอกกับใครสักคนให้คลายเศร้าตรม
yàak jà bòk gàp krai sàk kon hâi klaai sâo dtrom
I want to tell someone to relieve the sadness and pining
เป็นเหมือนดั่งสายลม ผ่อนพาหัวใจวุ่นวาย
bpen mĕuan dàng săai lom pòn paa hŭa jai wûn waai
It’s like the wind brings a busy, mixed up heart
หากจะบอกความจริงกับเธออย่างลูกผู้ชาย
hàak jà bòk kwaam jing gàp ter yàang lôok pôo chaai
If I were to speak with you truthfully, like a man*
ก็กลัวคำตอบทำลายสัมพันธ์มั่นในหัวใจ
gôr glua kam dtòp tam laai săm-pan mân nai hŭa jai
I am afraid the answer would destroy the secure relationship in [our] hearts

เพียงคำเดียวก็ยัง ฝังไว้จนเนิ่นนาน
piang kam dieow gôr yang făng wái jon nêrn naan
Just one word I still bury away for all this time
พลอยให้จิตวิญญาณ แหลกลาญแห้งแล้งร่วงโรย
ploi hâi jìt win-yaan lăe-glaan hâeng láeng rûang roi
A precious jem so my soul is dry, crushed, and fading
ดั่งสายฝนส่างฟ้า นกกาพากันหิวโหย
dàng săai fŏn sàang fáa nók gaa paa gan hĭw hŏi
Like when the rain from the sky subsides, the crows go out together hungry
กิ่งไม้ใบร่วงโรย คล้ายเรานับวันร่วงลา
gìng máai bai rûang roi kláai rao náp wan rûang laa
Branches wilt, similar to me as the days pass, drop away, and say goodbye
หลบไปซ่อนอยู่ยัง หุบเหวแห่งความระทม
lòp bpai sôn yòo yang hùp wăy hàeng kwaam rá-tom
[I] get away and hide still in the valley of depression
ก้มหน้าต่อทุกข์ตรม ขื่นขมทุกลมหายใจ
gôm nâa dtòr túk dtrom kèun kŏm túk lom hăai-jai
Enduring further suffering, pining, and bitterness with every breath
กลับไม่กล้าเผชิญ ความจริงก็อาจสายไป
glàp mâi glâa pà-chern kwaam jing gôr àat săai bpai
Not daring to go back and encounter the truth, [because] it is probably too late
เพียงแค่เอ่ยความใน ว่ารักเธอต่อโชคชะตา
piang kâe òie kwaam nai wâa rák ter dtòr chôhk chá-dtaa
[To] just mention the secret that [I] love you against destiny

ขอแค่มีความสุขสม จมกับความมืดดำ
kŏr kâe mee kwaam sùk sŏm jom gàp kwaam mêut dam
[I] wish only for [some] happiness, submerged with the darkness
กลัวความจริงจะทำ ให้ใจเราต้องช้ำใจ
glua kwaam jing jà tam hâi jai rao dtông chám jai
Afraid that the truth will cause me to be sore at heart
ความรักบริสุทธิ์ รอคอยลอยคอเรื่อยไป
kwaam rák-bor-rí-sùt ror koi loi kor rêuay bpai
A pure love, always waiting, waiting, floating in my throat**
จึงเฝ้าบอกหัวใจ เรานั้นแอบรักใคร
jeung fâo bòk hŭa jai rao nán àep rák krai
So I tell my heart who I secretly love.
คงไม่อาจทักทาย เอ่ยคำว่ารักกับเขา
kong mâi àat ták taai òie kam wâa rák gàp kăo
I probably shouldn’t greet [her] by saying “I love you.”

ดูเดือนดาวค่ำคืน ดวงโคจรมากมาย
doo deuan daao kâm keun duang koh-jon mâak maai
See the moon and stars at night, travelling in their orbits
ลมอะไรพัดไกว หญิงชายให้มาได้เจอ
lom a-rai pát gwai yĭng chaai hâi maa dâai jer
What wind blew and swayed, causing this man and woman to meet?
เป็นความจำที่ยัง เวียนวนในหัวใจ
bpen kwaam jam têe yang wian won nai hŭa jai
It’s a memory that yet circles around in my heart
ยามที่ห่างร้างไกล แต่ใจมิลืมได้เลย
yaam têe hàang ráang glai dtàe jai mí leum dâai loie
A time abandoned and far off [now], but my heart absolutely can’t forget it.

ขอแค่มีความสุขสม จมกับความมืดดำ
kŏr kâe mee kwaam sùk sŏm jom gàp kwaam mêut dam
[I] wish only for [some] happiness, submerged with the darkness
กลัวความจริงจะทำ ให้ใจเราต้องช้ำใจ
glua kwaam jing jà tam hâi jai rao dtông chám jai
Afraid that the truth will cause me to be sore at heart
ความรักบริสุทธิ์ รอคอยลอยคอเรื่อยไป
kwaam rák-bor-rí-sùt ror koi loi kor rêuay bpai
A pure love, always waiting, waiting, floating in my throat**
จึงเฝ้าบอกหัวใจ เรานั้นแอบรักใคร
jeung fâo bòk hŭa jai rao nán àep rák krai
So I tell my heart who I secretly love.
คงไม่อาจทักทาย เอ่ยคำว่ารักกับเขา
kong mâi àat ták taai òie kam wâa rák gàp kăo
I probably shouldn’t greet [her] by saying “I love you.”

…ปล่อยใจเรารักเขาข้างเดียว…
… bplòi jai rao rák kăo kâang dieow …
Let my heart love her unilaterally.

* Word-for-word ”ลูกผู้ชาย” means “the son of a man” but it implies manliness. So “like the son of a man” means “like a man.”
**Like “always waiting on the tip of my tongue”