บิ๊กเสี่ยว Big Siow (Big Buddy)

By คาราบาว Carabao
Album: เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)
SUPPORT THE ARTISTS and BUY THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: เสี่ยว is another word for “friend”, or “comrade,” or “chum”. So I use the word “Buddy” just to keep track of the fact that we are using a less common word for “friend.” There is a lot of context missing here for me, but the jist of it seems to be that central Thais should care about the problems of the Isaan people (the Northeast) if they want to be one country. If anyone wants to enlighten me further, I would greatly appreciate it. My email is [email protected].

อีสานแห้งแล้งมานานนับหลายๆ ปี
ee săan hâeng láeng maa naan náp lăai lăai bpee
Isaan has been dry a long time now, for many, many years
นะพี่นะน้อง นี่ไม่ใช่เรื่องโกหก
ná pêe ná nóng nêe mâi châi rêuang goh-hòk
Isn’t that right, Brothers and Sisters? This is no lie.
(เรื่องจริงทั้งนั้น)
(rêuang jing táng nán)
(That’s completely true)
วันนั้นฉันผ่านไปเห็นมากะตาตัวเอง
wan nán chăn pàan bpai hĕn maa gà dtaa dtua ayng
Those days, I’ve passed and witnessed with my own eyes
จึงต้องมาร้องบรรเลงบอกเล่ากันฟัง
jeung dtông maa róng ban-layng bòk lâo gan fang
And so [I] must come sing and make music to tell you all
ดินยังงี้โอ้โฮ มันแตกกระแหง
din yang ngée ôh hoh man dtàek grà hâeng
Dirt like this, wow, it’s splitting into cracks.
บ้างก็เป็นฝุ่นสีแดงยังกะดินลูกรัง
bâang gôr bpen fùn sĕe daeng yang-gà din loo-grang
Some of it’s red dust like laterite (a particular type of soil)
อนิจจา อนิจจัง ทําไมถึงเป็นอย่างงี้
a-nít-jaa a-nít jang tam-mai tĕung bpen yàang ngée
Alas, impermanence! Why’s it gotten to be like this?

ก็ฝนไม่ค่อยมีก็ป่าไม้ตายหมด
gôr fŏn mâi kôi mee gôr bpàa máai dtaai mòt
And [when we] don’t really have rain, the forest completely dies
ตายเพราะโดนโค่นตัด มาแปรเป็นสินค้า
dtaai prór dohn kôhn dtàt maa bprae bpen sĭn káa
Dies because it gets cut down and changed to be goods
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
เสียความสมดุลของธรรมชาติ
sĭa kwaam sà-má-dun kŏng tam-má-châat
[We] lose the balance of nature.
ฟ้าฝนก็เลยปรวนแปร จะเอาแน่ไม่ได้
fáa fŏn gôr loie bpruan-bprae jà ao nâe mâi dâai
[If] the sky rains then [things] will change. [One] can’t be sure
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล บางทีก็ตกเสียท่วมฟ้า
mâi dtòk dtông dtaam baang tee gôr dtòk sĭa tûam fáa
It doesn’t fall consistently. Sometimes also it falls flooding the skies
จนพสุธาจมหาย ท่วมพื้นนาไร่หมด
jon pá-sù-taa jom hăai tûam péun naa râi mòt
until the earth is submerged and disappears, flooding the fields completely
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
จมหายกลางสายนที จนมีแต่ความเวิ้งว้าง
jom hăai glaang săai ná-tee jon mee dtàe kwaam wérng wáang
Submerged and disappeared in the middle of the stream until there is only vastness

ทิ้งรกร้างผู้คนบ้างอพยพตัวตน
tíng rók ráang pôo kon bâang òp-pá-yóp dtua dton
Discarded and neglected, the people emigrate
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
ไปเป็นลูกจ้างแรงงาน เป็นบั๊กเสี่ยวอีสาน
bpai bpen lôok jâang raeng ngaan bpen bák sìeow ee săan
They leave to be employees and laborers, to be Big Isaan Buddies
เป็นบั๊กเสี่ยวอีสาน สุภาพบุรุษที่ราบสูง
bpen bák sìeow ee săan sù-pâap bù-rùt têe râap sŏong
To be Big Isaan Buddies, Highland Gentleman.

อีสานแห้งแล้งมานานนับหลายๆ ปี
ee săan hâeng láeng maa naan náp lăai lăai bpee
Isaan has been dry for a long time now, for many, many years.
คราวนี้แหละหนอ จะเหลือเพียงเรื่องโกหก
kraao née làe nŏr jà lĕua piang rêuang goh-hòk
So this time, will all that is left be the lies?
(เรื่องจริงคือว่า)
(rêuang jing keu wâa)
(The true story is that . . . )
ต้องช่วยให้ป่าทั้งป่ากลับคืนชีวิตสดใส
dtông chûay hâi bpàa táng bpàa glàp keun chee-wít sòt săi
[We] must help to bring the forest, the whole forest, back to fresh life
ร่วมพลิกผืนนาไร่ ให้กลายเป็นสีเขียว
rûam plík pĕun naa râi · hâi glaai bpen sĕe kĭeow
Join in turning the fields so they become green
ให้พี่เสี่ยวน้องเสี่ยวเกี่ยวก้อยกันทํากิน
hâi pêe sìeow nóng sìeow gìeow gôi gan tam gin
So that older and younger Buddies join hands to make [food to] eat
จากแรงจิตศรัทธา ใครมีปัญญาก็มากหน่อย
jàak raeng jìt sàt-taa krai mee bpan-yaa gôr mâak nòi
From the power of belief. Whoever has knowledge, whether a lot or a little
ใครมีน้อยก็ทําน้อยค่อยๆ ทํา ค่อยๆ ทํา
krai mee nói gôr tam nói kôi kôi tam kôi kôi tam
Whoever has a little, [OK] so do a little. Gradually do it over time.

เราคนไทยด้วยกัน สายสัมพันธ์ยาวนาน
rao kon tai dûay gan săai săm-pan yaao naan
Us Thais together, the line of our relationships goes back a long way
ทั้งเหนือใต้ อีสาน สืบลูกหลานเหลนมา
táng nĕua dtâi ee săan · sèup lôok lăan lăyn maa
Both the South and Isaan, we discover relatives coming from there
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
นับเวลาพันปีต่อไปอีกหลายพันปี
náp way-laa pan bpee dtòr bpai èek lăai pan bpee
For thousands of years, and for many more thousands of years
ก็ลองคิดดูให้ดี จะเอาอย่างงี้หรือยังไง
gôr long kít doo hâi dee jà ao yàang ngée rĕu yang ngai
And we have to think carefully [if] we want [it to be] like this or like that.
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
ถ้าปล่อยให้แล้งนานๆ ก็คงจะหวานคอแร้ง
tâa bplòi hâi láeng naan naan gôr kong jà wăan kor ráeng
If we leave it be drought conditions for a long time, it’ll be a piece of cake [easy]
ศัตรูต่างเมืองกลั่นแกล้ง จะเอาเรี่ยวแรงจากไหน
sàt-dtroo dtàang meuang glàn glâeng jà ao rîeow raeng jàak năi
Where will the enemy from an oppressive country get [his] strength from?
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
จงมอบน้ำใจให้กันส่งความฝันสู่อีสาน
jong môp nám jai hâi gan sòng kwaam făn sòo ee săan
We must entrust our spirits to each other and send a dream to Isaan
ร่วมมือกันสร้างตํานานให้สมญานามยิ่งใหญ่
rûam meu gan sâang dtam naan hâi sŏm-yaa naam yîng yài
We just join hands and create a legend so this nickname is great
(มันเป็นอย่างเงี๊ยะเรอะ อย่างเงี๊ยะเรอะๆ)
(man bpen yàang ngée yá rúh yàang ngée yá rúh rúh)
(It’s like this, isn’t it? Just like this, aren’t I right?)
จนคนไทยเรียกขาน เป็นบิ๊กเสี่ยวอีสาน
jon kon tai rîak kăan bpen bík sìeow ee săan
Until the Thai people label[ed?] Big Isaan Buddies
เป็นบิ๊กเสี่ยวอีสาน สุภาพบุรุษผู้ใจบุญ
bpen bík sìeow ee săan sù-pâap bù-rùt pôo jai bun
Are Big Isaan Buddies, Kind-Hearted People