รุ่นใหญ่ Run Yai (The Seniors)

Lyrics by สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา Sutipong Sombatchinda and,วิฒิชัย สมบัติจินดา Withichai Sombatchinda
Album: หนุ่มบาว-สาวปาน สมานฉันท์ 1,000,000 + Copies Celebration Num Bao–Sao Parn Samaan-chan 1,000,000 + Copies Celebration (Carabao Boy-Parn Girl: United, 1,000,000 + Copies Celebration) (2005)

Note: “รุ่นใหญ่” (“run yai”) word-for-word means “big age of life” and together Google translates”รุ่นใหญ่” as “heavyweights.” A Thai friend recommends the translation “Seniors,” because “รุ่นใหญ่” is a complementary term for old people that recognizes their years of experience.

กี่สิบหนาวแล้วกี่สิบฝน..ทนมากี่ฤดู
gèe sìp năao láew gèe sìp fŏn .. ton maa gèe réu-doo
How many decades of cold [seasons], and how many decades of rain[y seasons]? . . . I’ve endured how many seasons?
จากหนุ่มน้อยก็ก้าวมาสู่..วันเลี่ยมทองของวัย
jàak nùm nói gôr gâao maa sòo .. wan lîam tong kŏng wai
From youth [one] progress on up to . . . the golden days of life
รุ่นหนุ่มรุ่นสาว เรียกเรารุ่นใหญ่ แต่ไม่มีใครเข้าใจ..จริง
rûn nùm rûn săao rîak rao rûn yài dtàe mâi mee krai kâo jai .. jing
The teenage boys and girls call us seniors, but no one understands . . . truly

แก่ก็เหงายิ่งแก่ยิ่งเหงาเก๋าแต่กร่อยข้างใน
gàe gôr ngăo yîng gàe yîng ngăo găo dtàe gròi kâang nai
Old is lonely, and the older one gets, the lonelier one gets. Seasoned, but dull inside.
เหนื่อยกับงานยังฝันถึงไหล่ใครให้ยืนซบอิง
nèuay gàp ngaan yang făn tĕung lài krai hâi yeun sóp ing
Tired with work, [one] still dreams of someone’s shoulder to nestle and rest on
เหมือนสุขหัวใจ พร้อมไปทุกสิ่ง แต่ความจริงนะโครตเหงา
mĕuan sùk hŭa jai próm bpai túk sìng dtàe kwaam jing ná krót ngăo
[It] seems like [we have] a happy heart going along with anything, but you want to know the truth? [One] descends into loneliness
ได้แต่ยืนมองพระจันทร์ ทุกคืนดึกดึ่นไปยันเช้า
dâai dtàe yeun mong prá jan túk keun dèuk dèun bpai yan cháo
[One] can only stand and look at the moon each late night until morning
ยิ่งได้เห็น ฟ้าที่ไร้ดาว หัวใจเก่าๆก็ถอนใจ
yîng dâai hĕn fáa têe rái daao hŭa jai gào gào gôr tŏn jai
Furthermore, [I] see a sky that’s without stars; the old, old heart sighs
อยากมีใครสักคนมาคอยเเคร์ดูแลหัวใจชรา
yàak mee krai sàk kon maa koi care doo lae hŭa jai chá-raa
[I] want to have just one person wait for, care, look after this old heart
รุ่นนี้คงเหลือเวลาไม่มากไม่มายเท่าไร
rûn née kong lĕua way-laa mâi mâak mâi maai tâo rai
This age of not much time remaining
อยากมีใครสักคนมาเคลียคลอรอเติมเชื้อฟืนให้ไฟ
yàak mee krai sàk kon maa klia klor ror dterm chéua feun hâi fai
[I] want to have just one person with me, side by side, to wait with to add firewood to the fire
ให้โลกรู้ว่ารุ่นใหญ่ ก็ใจเปลี่ยว
hâi lôhk róo wâa rûn yài gôr jai bplìeow
Have the world know that seniors also have desolate hearts
ผ่านชีวิตหนทางที่ยาวไกล
pàan chee-wít hŏn taang têe yaao glai
Traveling down a life path that is long and far
หัวใจมันอ่อนมันล้า เกิน
hŭa jai man òn man láa gern
The heart, its gets so weak and exhausted
ให้เดินคนเดียวมันเหงาเกินไป
hâi dern kon dieow man ngăo gern bpai
Having to walk alone, it’s way too lonesome

แก่ก็เหงายิ่งแก่ยิ่งเหงาเก๋าแต่กร่อยข้างใน
gàe gôr ngăo yîng gàe yîng ngăo găo dtàe gròi kâang nai
Old is lonely, and the older one gets, the lonelier one gets. It’s just dull inside.
เหนื่อยกับงานยังฝันถึงไหล่ใครให้ยืนซบอิง
nèuay gàp ngaan yang făn tĕung lài krai hâi yeun sóp ing
Tired of work, [one] still dreams of someone’s shoulder to nestle and rest on
เหมือนสุขหัวใจ พร้อมไปทุกสิ่ง แต่ความจริงนะโครตเหงา
mĕuan sùk hŭa jai próm bpai túk sìng dtàe kwaam jing ná krót ngăo
[It] seems like [we have] a happy heart, together with anything [else], but you want to know the truth? [One] descends into loneliness
ได้แต่ยืนมองพระจันทร์ ทุกคืนดึกดึ่นไปยันเช้า
dâai dtàe yeun mong prá jan túk keun dèuk dèun bpai yan cháo
[One] can only stand and look at the moon every late, late at night until morning
ยิ่งได้เห็น ฟ้าที่ไร้ดาว หัวใจเก่าๆก็ถอนใจ
yîng dâai hĕn fáa têe rái daao hŭa jai gào gào gôr tŏn jai
Furthermore, [I] see a sky that’s without stars. The old, old heart sighs
อยากมีใครสักคนมาคอยเเคร์ดูแลหัวใจชรา
yàak mee krai sàk kon maa koi care doo lae hŭa jai chá-raa
[I] want to have just one person wait for, care for, look after this old heart
รุ่นนี้คงเหลือเวลาไม่มากไม่มายเท่าไร
rûn née kong lĕua way-laa mâi mâak mâi maai tâo rai
This age of not much time remaining
อยากมีใครสักคนมาเคลียคลอรอเติมเชื้อฟืนให้ไฟ
yàak mee krai sàk kon maa klia klor ror dterm chéua feun hâi fai
[I] want to have just one person with me, side by side, to wait with to add firewood to the fire
ให้โลกรู้ว่ารุ่นใหญ่ ก็ใจเปลี่ยว
hâi lôhk róo wâa rûn yài gôr jai bplìeow
Have the world know that seniors also have desolate hearts
ผ่านชีวิตหนทางที่ยาวไกล
pàan chee-wít hŏn taang têe yaao glai
Traveling down a path of life that is long and far
หัวใจมันอ่อนมันล้า เกิน
hŭa jai man òn man láa gern
The heart, its gets so weak and exhausted
ให้เดินคนเดียวมันเหงาเกินไป
hâi dern kon dieow man ngăo gern bpai
Having to walk alone, it’s way too lonesome

ใครจะรักรุ่นใหญ่ ใครจะสนคนแก่ ใครที่พร้อมจะเข้าใจ
krai jà rák rûn yài krai jà sŏn kon gàe krai têe próm jà kâo jai
Who will love senior? Who will be pay attention to old people? Those with us will understand . . .
ใครจะรักรุ่นใหญ่ พอจะมีบ้างไหม อยากจะขออุ่นหัวใจ……
krai jà rák rûn yài por jà mee bâang măi yàak jà kŏr ùn hŭa jai ……
Who will love seniors? Enough to have some? [I’d] like to request a warm heart  . . .