ผู้ทน Poo Ton (Enduring Person)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is a song from the album ประชาธิปไตย “Democracy,” complaining about the sad state of Thai democracy at the time. Note that the title, “ผู้ทน” “Poo Ton” (enduring person) is alliterative with “ผู้แทน” “Poo Taen (representative). The whole album “Democracy” has a new wave sound, that sounds very fresh and different from other Carabao songs.

แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Come check out
ว่าท่านผู้แทน เขาจะเฮ็ดอีหยัง
wâa tâan pôo taen kăo jà head-ee yăng*
what the representative is going to do next
แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come and see
ว่าท่านผู้แทนเขาจะโซ้ยอีหยัง
wâa tâan pôo taen kăo jà sói ee yăng
what the representative is going to take advantage of
อย่างคำคุยคำหาเสียง
yàang kam kui kam hăa sĭang
As words of campaigning
เฮามาคอยดู
hao maa koi doo
we will watch and see
ว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม
wâa kăo jà bìang bàai măi
if he will be evasive.
ยุบหนอพองหนอเมืองไทย
yúp nŏr pong nŏr meuang tai
Collapse or expand, Thailand?
เฮาเลือกแบบไหน
hao lêuak bàep năi
However we vote
เฮาก็จะได้แบบนั้น
hao gôr jà dâai bàep nán
That’s what we’ll get.

แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come check it out everyone
ราคาข้าวประกันจะสักเท่าใด
raa-kaa kâao bprà-gan jà sàk tâo dai
The price of rice is guaranteed to be about how much?
แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come check it out everyone
ราคาน้ำมันจะลดลงเท่าไร
raa-kaa nám man jà lót long tâo rai
The price of gasoline will be how much lower?
อย่างคำคุยคำหาเสียง
yàang kam kui kam hăa sĭang
The sort of words spoken while campaigning
เห็นเป็นแค่เพียงธุรกิจใช่ไหม
hĕn bpen kâe piang tú-rá gìt châi măi
seem just like commerce. Am I right?
สงสารคนที่ดีจริงใจ
sŏng-săan kon têe dee jing jai
Pity the person who is good and honest
อยากเข้าไปรับใช้
yàak kâo bpai ráp chái
And would like to serve [the public]
แต่เป็นได้แค่ฝัน
dtàe bpen dâai kâe făn
But it’s just a dream

เพราะเงินไม่มีจะแจก
prór ngern mâi mee jà jàek
Because they have no money to hand out
ถึงบารมีจะมากมาย
tĕung baa-rá-mee jà mâak maai
even though they have a lot of prestige
เพราะเงินไม่มีจะแจก
prór ngern mâi mee jà jàek
Because they have no money to hand out
ถึงคุณธรรมจะมากมาย
tĕung kun-ná-tam jà mâak maai
even though they will have a lot of merits
เงินไม่มี เงินไม่มี
ngern mâi mee ngern mâi mee
They have no money. They have no money
อดเป็นผู้แทน
òt bpen pôo taen
[They must] refrain from being a representative
มีความดี มีคุณธรรม
Mee kwaam dee mee kun-ná-tam
[They] have goodness, have virtue
ยังอดเป็นผู้แทน
yang òt bpen pôo taen
[But] still must refrain from being a representative

แลมาแลดูคน
lae maa lae doo kon
Hey come check out the people
หมู่เฮาผู้ทนประชาชนเป็นหยัง
mòo hao pôo ton bprà-chaa chon bpen yăng
How are our people, enduring people doing? What’s the matter?
แลมาแลดูคน
lae maa lae doo kon
Come check out the people
หมู่เฮาผู้ทนนั้นจะโซ้ยอีหยัง
mòo hao pôo ton nán jà sói ee yăng
How will our people, the people enduring for so long, be exploited?
เบื่อคำคุยคำหาเสียง
bèua kam kui kam hăa sĭang
Fed up with the words of campaigning,
เฮามาคอยดู
hao maa koi doo
We’ve come to carefully watch
ว่าเขาจะเบี่ยงบ่ายไหม
wâa kăo jà bìang bàai măi
whether [they] will be evasive.
ยุบหนอพองหนอเมืองไทย
yúp nŏr pong nŏr meuang tai
Collapse or expand, Thailand?
เฮาเลือกแบบไหน
hao lêuak bàep năi
However we vote
เฮาก็จะได้แบบนั้น
hao gôr jà dâai bàep nán
That’s what we’ll get.

แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come and check this out
จะหาหลักค้ำยันชีวิตได้อย่างไง
jà hăa làk kám yan chee-wít dâai yàang ngai
How will you search for a foundation for life?
แลมาแลดูกัน
lae maa lae doo gan
Look, come and check this out
จะแทงหวยรัฐบาล
jà taeng hŭay rát-tà-baan
[I]’ll be buying a lottery ticket from the government
อีกได้นานเท่าใด
èek dâai naan tâo dai
for however much longer
เบื่อคำคุยคำหาเสียง
bèua kam kui kam hăa sĭang
Fed up with the words of the campaigning
ขอมีแต่เพียงให้พอกินได้ไหม
kŏr mee dtàe piang hâi por gin dâai măi
Can I at least have enough to eat?
เบื่อคำคุยคำหาเสียง
bèua kam kui kam hăa sĭang
Fed up with the words of the campaigning
ขอมีแต่เพียงให้พอกินได้ไหม
kŏr mee dtàe piang hâi por gin dâai măi
Can I at least have enough to eat?
ให้คนเห็นว่าประชาธิปไตย
hâi kon hĕn wâa bprà-chaa-típ-bpà-dtai
Have the people see that democracy
คือส่วนหนึ่งของคนไทย
keu sùan nèung kŏng kon tai
is part of the Thai people,
ไม่ใช่การเล่นกล
mâi châi gaan lên gon
not magic tricks**

เพราะเงินไม่มีจะแดก
prór ngern mâi mee jà dàek
Because I don’t have money to feed myself
หนี้สินอีรุงตุงนัง
nêe sĭn ee-rung-dtung-nang
It’s a mess, all [my] debts
เพราะเงินไม่มีจะแดก
prór ngern mâi mee jà dàek
Because I don’t have money to feed myself
รายได้ไม่พอประทัง
raai dâai mâi por bprà-tang
My income isn’t enough to support me
เงินไม่มี เงินไม่มี ได้เป็นผู้ทน
ngern mâi mee ngern mâi mee dâai bpen pôo ton
I don’t have money. I don’t have money. I’m just a person who endures.
เลือกผู้แทนเป็นผู้แทน
lêuak pôo taen bpen pôo taen
I vote for a representative who is a representative,
ประชาชนผู้ทน
bprà-chaa chon pôo ton
of the enduring people

ประชาชนคน
bprà-chaa chon kon
The citizens, people who
เดินดินกินข้าวแกง
dern din gin kâao gaeng
walk the earth and eat from food stands.**8
ตะวันโด่งแดง ท้องแห้งแหงแก๋
dtà-wan dòhng daeng tóng hâeng ngăe găe
The sun is hanging high and red. [We’ll] be starving for sure.
พี่น้องพ่อแม่ย่ำแย่พอกัน
pêe nóng pôr mâe yâm yâe por gan
For my brothers and sisters, mother and father it’s equally unbearable
นึกถึงวันวันไปหย่อนบัตรลงตู้
néuk tĕung wan wan bpai yòn bàt long dtôo
I think back to the day the paper [ballot] was dropped into the box
โยบายสวยหรู
yoh baai sŭay rŏo
[for] splendid policies
ผู้แทนผู้ทน
pôo taen pôo ton
A representative of the people who endure
ผลประโยชน์ของคน
pŏn bprà-yòht kŏng kon
[For] the interests of people
ผลประโยชน์ของใคร ครับ
pŏn bprà-yòht kŏng krai kráp
For the interests of who?

* A heads-up for language learners that several words are from a Northern Thai dialect, including (and don’t trust me on this): เฮ็ด (do), อีหยัง (what/how), โซ้ย (exploit), and เฮา (we/us)
**Like, “Thai democracy comes from the Thai people. It can’t be conjured from out of the blue”?
*** He didn’t mention food stands, but the kind of food mentioned is the kind bought from food stands, which is (or at least used to be) the way ordinary Thai people grab (or grabbed) their lunch.