หนุ่มลำมูล Num Lam Mun (Young Man of Mun Riverway)

By คมสันต์ ดวงสูงเนิน Khomsan Duangsungnoen and สุเทพ ถวัลย์วิวัฒนกุล Suthep Thawanwiwatthanakun
Album: ขี้เมา Kee Mao (The Drunk) (1981)

This album is the first Carabao album, released before the band was famous; it is HIGHLY recommended for fans. Newcomers should probably start with a later album. BUY IT HERE at eThaiCD.com, where you can shop in English.

Note: This song หนุ่มลำมูล Num Lam Mun (Young Man of Mun Riverway) has both a river and harvesting, making it work for both Loy Kratong and American Thanksgiving. For an even better, Thanksgiving harvest song, check out กลิ่นรวงทอง Glin Ruang Tong (The Scent of Golden Ears of Rice).

*ทิวไม้…เรียงรายริมนํ้าแม่มูล
tiw máai … riang raai rim náam mâe moon
A row of trees neatly arranged along the edge of the water of Mun River
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
kùn sĕe bpoon sĭang kaen jêuay jâew wâew maa
Turbid chalky color, the melodious sound of the kaen [bamboo mouth organ] drifting in continuously from afar.
สายนํ้า…คํ่าลงรินไหลเอื่อยช้า
săai náam … kâm long rin lăi èuay cháa
Night falls and the river flows slow and leisurely
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
bpen săn-yaa wâa lom năao tĕung kraao yâang yeuan
It’s a promise that it’s come time for the cold wind to visit

โรยควันไฟ…เป็นสายคลุมไม้ปลายนา
roi kwan fai … bpen săai klum máai bplaai naa
Dispersing smoke . . . is a cloud covering the woods at the edge of the field
เหลืองทาบทา…โค้งรวงรอเคียวเรียวเลือน
lĕuang tâap taa … kóhng ruang ror kieow rieow leuan
Yellow covers the tops of the bending paddy waiting for the tapering sickle to make it fade away
ลงโบก…แผ่วเบากล่าวซ้ำยํ้าเตือน
long bòhk … pàew bao glàao sám yám dteuan
Waving low . . . softly repeating the advisement
เรียกหนุ่มนาคืนเฮือน
rîak nùm naa keun heuan
Calling to the farm-guy to come home
ลับเคียวไว้เกี่ยวรวงนอน
láp kieow wái gìeow ruang non
[and] sharpen the scythe to cut and lay down the ears of rice

**โอ้ว่าหนาว…ยามนี้น้องนางเนื้อนิ่ม
ôh wâa năao … yaam née nóng naang néua nîm
Oh it’s cold . . . now the young women’s flesh is soft
แก้มเต็มอิ่ม…อาบนวลแม่มูลขุ่นโคลน
gâem dtem ìm … àap nuan mâe moon kùn klohn
Full cheeks . . . bathing creamy in the muddy Mun River
แม้งานน้องหนัก ก็ยังอบอุ่นอ่อนโยน
máe ngaan nóng nàk gôr yang òp ùn òn yohn
Even if the work of the young women is hard, they are still warm and gentle
สวยสดกันทั้งตําบล
sŭay sòt gan táng dtam-bon
Beautiful young ladies all over the county
ด้วยแรงแห่งงานบ้านนา
dûay raeng hàeng ngaan bâan naa
With the strength of house- and farm-work

กลับมาแล้ว มาแล้วอ้ายกลับมาแล้ว
glàp maa láew maa láew âai glàp maa láew
Return now, come now, I want you to come back now.
ส่งเสียงเจื้อยแจ้ว ดังแว่ววอนเว้ามาแต่ไกล
sòng sĭang jêuay jâew dang wâew won wáo maa dtàe glai
Sending a cry sweet and unceasingly that can just barely be heard, imploring from afar.
คิดฮอดบ้าน คิดฮอดนวลนางที่จากไป
kít hôt bâan kít hôt nuan naang têe jàak bpai
Missing home, missing the creamy-skinned lady* who left
อ้ายไม่ขอลาไกลจะเคียงกาย ช่วยเฮ็ดไร่เฮ็ดนา
âai mâi kŏr laa glai jà kiang gaai chûay hét râi hét naa
Oh, don’t ask to go far off. You’ll stay by my side helping in the fields.

*ทิวไม้…เรียงรายริมนํ้าแม่มูล
tiw máai … riang raai rim náam mâe moon
A line of trees nicely arranged along the edge of the water of the Mun River
ขุ่นสีปูนเสียงแคนเจื้อยแจ้วแว่วมา
kùn sĕe bpoon sĭang kaen jêuay jâew wâew maa
Turbid chalky color, the sound of the kaen [bamboo mouth organ] drifts in, melodiously, unceasing from afar.
สายนํ้า…คํ่าลงรินไหลเอื่อยช้า
săai náam … kâm long rin lăi èuay cháa
Night falls and the river flows slow and leisurely
เป็นสัญญาว่าลมหนาวถึงคราวย่างเยือน
bpen săn-yaa wâa lom năao tĕung kraao yâang yeuan
It’s a promise that that it’s come time for the cold wind to visit

**โอ้ว่าหนาว…ยามนี้น้องนางเนื้อนิ่ม
ôh wâa năao … yaam née nóng naang néua nîm
Oh it’s cold . . . at this time, the young women’s flesh is soft
แก้มเต็มอิ่ม…อาบนวลแม่มูลขุ่นโคลน
gâem dtem ìm … àap nuan mâe moon kùn klohn
Full cheeks . . . bathing creamy in the muddy Mun River
แม้งานน้องหนัก ก็ยังอบอุ่นอ่อนโยน
máe ngaan nóng nàk gôr yang òp ùn òn yohn
Even if the young women’s work is hard, they are still warm and gentle
สวยสดกันทั้งตําบล
sŭay sòt gan táng dtam-bon
Fresh and beautiful, all over the county
ด้วยแรงแห่งงานบ้านนา
dûay raeng hàeng ngaan bâan naa
With the strength of house- and farm-work

บ่ไปไสศรีไพรเนื้อแพรของพี่
bòr bpai săi sĕe prai néua prae kŏng pêe
Don’t go anywhere. Glory of the forest, my essence of silk**
ข้าวกล้าคงดี…ปีนี้มีนํ้าทํานา
kâao glâa kong dee … bpee née mee náam tam naa
The rice seedlings should be good this year . . . this year we have water for farming,
สองมืออ้าย…หัวใจยังปรารถนา
sŏng meu âai … hŭa jai yang bpràat-tà-năa
[these] two hands,*** . . . a heart that still desires,
ด้วยศรัทธาจากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
with faith and confidence from the young farm guy of the low-lying Mun River

ด้วยศรัทธา…จากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
dûay sàt-taa jàak nùm naa lûm mâe náam moon
with faith and confidence from the young farm guy of the low-lying Mun River
ด้วยศรัทธา…จากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
dûay sàt-taa jàak nùm naa lûm mâe náam moon
with faith and confidence from the young farm guy of low-lying Mun River
ด้วยศรัทธา…จากหนุ่มนา ลุ่มแม่นํ้ามูล
dûay sàt-taa jàak nùm naa lûm mâe náam moon
with faith and confidence from the young farm guy of the low-lying Mun River

*The reason women (นาง) are always being called “creamy” (นวล) is it evokes the word for seagull (“นกนางนวล”) and just sounds nice. Thus if the adjective “นวล” is tacked on automatically to “นาง” for poetic effect, it many not really mean “creamy.” Maybe its like “lovey dovey” in English?
** “ไส” is another word for “ไหน.” And “ไพร” is another word for “ป่า.”
***The two hands usually refers to an ability to work. The “อ้าย” indicates they are male hands according to Londo dictionary (I am not familiar with this word).
****ด้วยศรัทธา means “faith/confidence” so I translated “faith and confidence” to get the full effect.