นีออน Neon

By คาราบาว Carabao
Album: เวลคัมทูไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: This is the “Neon” from the album ประชาธิปไตย (Bprachaatipbpadtai) or Democracy, from 1986, which is an excellent album with predominantly New Wave music. Please, please, please check out the title song from that album: ประชาธิปไตย” or “Democracy.”; I needed to translate the song “Neon” after hearing an amazing performance of it on the album รวม 50 บทเพลงเพื่อชีวิต 3 ผู้ยิ่งใหญ่, (A Collection of 50 Songs-for-Life of 3 Important People.) The important people referred to in the ablum title are Phongthep Kradonchamnan, Nga Caravan, and Add Carabao. The Carabao music is inspired and the old songs are played with gorgeous improvisation and creativity, sounding like a jam session with Santana—the 2nd jam session, which went so well! “Neon” is about the 200th best Carabao song, and in my mind marks the transition between “that’s totally amazing” to “Wow, that’s pretty good.” But if this version is only pretty good, you still need to hear the performance of it on “A Collection of 50 Songs-for-Life of 3 Important People.” The collection is a CD of mp3s and may have to be played through a computer rather than a regular CD player: BUY IT HERE

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk hĭn mài yúk lèk yúk fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age,* the New Stone Age,** the Iron Age, the Age of Electricity, the hearts of people are bright white.
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน เห็นแต่ความกะหล่อน หัวใจทำด้วยปาสติก
yúk sà-măi née yúk fai nee-on hĕn dtàe kwaam gà lòn hŭa jai tam dûay bpaa-sdtìk
This age is the age of Neon Lights. We only see slipperiness. Hearts made of plastic

ความรู้ก็เรียนกันสูง(แต่ว่าบางคนไม่ได้เรียนกอไก่)
kwaam róo gôr rian gan sŏong (dtàe wâa baang kon mâi dâai rian gor gài)
Together we learn knowledge to high levels (But some haven’t even learned the first letter of the alphabet)
บางคนก็มีเงินล้นฟ้า (แต่ว่าบางคนจนแทบขาดใจ)
baang kon gôr mee ngern lón fáa (dtàe wâa baang kon jon tâep kàat jai)
Some people also have money overflowing to the sky (But some people are so poor, it is dire)
ช่องว่างมากมาย ในยุคนีออน
chông wâang mâak maai nai yúk nee-on
There are many gaps in the Neon Age.

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk hĭn mài yúk lèk yúk fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age, The New Stone Age, the Iron Age, the hearts of people are bright white
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน เห็นแก่ตัวไว้ก่อน หัวใจทำด้วยปาสติค
yúk sà-măi née yúk fai nee-on hĕn gàe dtua wái gòn hŭa jai tam dûay bpaa-sdtìk
This Age is the Age of Neon Lights. Greedily thinking of oneself first. Hearts made of plastic

บ้านเมืองก็ดูสับสน (เห็นผู้ใหญ่บางคนแล้วมันน่าหมั่นไส้)
bâan meuang gôr doo sàp sŏn (hĕn pôo yài baang kon láew man nâa màn-sâi)
Domestic politics seems confused (You see some important people and they’re detestable)
มัวแต่เล่นเก้าอี้ดนตรี (บ้างก็ปลูกผักชีเป็นร้อยร้อยไร่)
mua dtàe lên gâo-êe don-dtree (bâang gôr bplòok pàk chee bpen rói-rói râi)
Busy playing musical chairs. (Some plant hundreds of acres of cilantro)***
ช่องโหว่มากมาย ในยุคนีออน
chông wòh mâak maai nai yúk nee-on
Many gaps in the Neon Age.

เราเกิดมาจากไหนจากไหน
rao gèrt maa jàak năi jàak năi
We arose from where? From where?
เราเกิดมาทำไมทำไม เราถึงต้องเกิดต้องกิน
rao gèrt maa tam-mai tam-mai rao tĕung dtông gèrt dtông gin
Why were we born? Why? As it seems we must be born, we must eat?
ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
dtông chái dtông gìeow kông dtòr gan bpen pôo kon nai săng-kom dieow gan
[We] must use [things] [and] must relate to each other so as to be people in one society together
มีอะไรอะไรอะไร ก็ควรจะพูดกัน คุยกันฟังกันให้เข้าใจ เพื่อบ้านเมืองของเรา
mee a-rai a-rai a-rai gôr kuan jà pôot gan kui gan fang gan hâi kâo jai pêua bâan meuang kŏng rao
If you have some [problem], some [problem], some [problem], you should talk to each other, converse with each other, listen to each so that you understand. For our homeland

ยุคหินเก่า ยุคหินใหม่ ยุคเหล็กยุคไฟ หัวใจคนขาวผ่อง
yúk hĭn gào yúk-hĭn-mài yúk-lèk-yúk-fai hŭa jai kon kăao pòng
The Old Stone Age, the New Stone Age, the Iron Age, the Age of Electricity. The hearts of people are bright white
ยุคสมัยนี้ยุคไฟนีออน ยอมรับความจริงกันไว้ก่อน
yúk sà-măi née yúk fai nee-on yom ráp kwaam jing gan wái gòn
This age is the Age of Neon Lights. You must first accept the truth:
หัวใจของคนรุ่นใหม่ ผู้คนจะยิ้มแย้มแจ่มใส(ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่น่าเป็นห่วง)
hŭa jai kŏng kon rûn mài pôo kon jà yím yáem jàem săi (táng dèk táng pôo yài mâi nâa bpen hùang)
[As for] the hearts of the young generation, people will be in good spirits (both kids and adults, no worries there)
มีที่เรียนที่กินที่นอน(แสงไฟนีออนก็สว่างโชติช่วง)
mee têe rian têe gin têe non (săeng fai nee-on gôr sà-wàang chôht-chûang)
[They] have somewhere to study, something to eat, and a place to sleep (the neon light shining incandescently/brilliantly)
บ้านเมืองสดใสในยุคนีออน
bâan meuang sòt săi nai yúk nee-on
The country is bright in the Neon Age

นีออน นีออน นีออน นีออน
Ne-on, Ne-on, Ne-on, Ne-on

เราเกิดมาจากไหนจากไหน
rao gèrt maa jàak năi jàak năi
We arose from where? From where?
เราเกิดมาทำไมทำไม
rao gèrt maa tam-mai tam-mai
Why were we born? Why?
เราถึงต้องเกิดต้องกิน
rao tĕung dtông gèrt dtông gin
As it seem we must be born, we must eat
ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องต่อกันเป็นผู้คนในสังคมเดียวกัน
dtông chái dtông gìeow kông dtòr gan bpen pôo kon nai săng-kom dieow gan
[We] must use [things], must relate to each other so as to be people in a one society together
มีอะไรอะไรอะไร ก็ควรจะพูดกัน คุยกันฟังกันให้เข้าใจ
mee a-rai a-rai a-rai gôr kuan jà pôot gan kui gan fang gan hâi kâo jai
Whatever, whatever, whatever [it may be], we should talk to each other, converse with each, listen to each other so we understand
เพื่อบ้านเมืองของเราของคนทุกทุกคน
pêua bâan meuang kŏng rao kŏng kon túk túk kon
For our country, the country of each and every one of us

*Paleolithic Age
**Neolithic Age
***It actually says 100s of rai of cilantro (1 acre is about 2.5 rai). There is a saying “Throw some cilantro on top [of the food]” which means to make something look good, at least superficially, when it may or may not actually be high quality. So the planting of 100’s of rai of cilantro may be about superficiality.