My Heart Isn’t Calloused Enough ใจฉันไม่ด้านพอ

By Yuenyong Opakul ยืนยง โอภากุล, aka Aed Carabao แอ๊ด คาราบาว
Album: กำลังใจคาราบาว Gamlang Jai Carabao (Carabao Strength of Spirit/Moral Support)

Note: There is of course ambiguity with the pronouns. In particular, I’m not sure who promised they’d “love to death” who, so I took my best guest. I wish English had a word meaning “he/she.” :? SORRY! Pi Lek and Pi Ree are band members Lek Carabao and Thierry Mekwattana. BUY THIS AMAZING ALBUM from the friendly people at eThaiCD, where you can shop in English.

Here is a live version:


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ไม่ได้เล่นกีตาร์แค่ห้าวัน นิ้วที่เคยด้านก็บางลง
mâi dâai lên gee-dtâa kâe hâa wan níw têe koie dâan gôr baang long
I haven’t played guitar for five days. Fingers that used to be calloused get soft.
ผิวบางๆมันทำให้เจ็บ แค่ความเจ็บกายไม่เท่าเจ็บใจ
pĭw baang baang man tam hâi jèp kâe kwaam jèp gaai mâi tâo jèp jai
Thin skin makes it hurt. But physical pain can’t match the pain of the heart.
เจ็บที่ใจมาโดนเขาหลอก เขาบอกว่ารักๆเราจะตาย
jèp têe jai maa dohn kăo lòk kăo bòk wâa rák rák rao jà dtaai
Pain in the heart strikes when he’s been deceived. [She?] says [she?] loves [me?] to death.
เธอทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ…
ter tíng rao bpai tíng rao bpai jai chăn mâi dâan por …
She throws me away, [just] throws me away. My heart isn’t calloused enough.

หรือเธอเห็นความรักเป็นแค่ของเล่น เล่นเช้าเบื่อเย็นโยนลงท่อ
rĕu ter hĕn kwaam rák bpen kâe kŏng lên lên cháo bèua yen yohn long tôr
So you see love as only as a toy? Play [with it] in the morning, be bored [with it] in the late afternoon, [then] throw [it] down the drain?
พี่รี่ว่าความรักมันเหมือนผีหลอก พี่เล็กบอกผีหลอกเคยเจอกันที่ไหน
pêe rêe wâa kwaam rák man mĕuan pĕe lòk pêe lék bòk pĕe lòk koie jer gan têe năi
Pi Ree  says love is like a frightening ghost. Pi Lek says to this ghost,”[Excuse me,] where have we met before?”*
มีไหมใครเคยโดนผีหลอก เขาบอกว่ารักๆเราจะตาย
mee măi krai koie dohn pĕe lòk kăo bòk wâa rák rák rao jà dtaai
Is there someone who has run into this scary ghost before? It says it loves me to death.
เธอทิ้งเราไป ทิ้งเราไป ใจฉันไม่ด้านพอ…
ter tíng rao bpai tíng rao bpai jai chăn mâi dâan por …
She throws me away, [just] throws me away. My heart isn’t calloused enough.

พอกันทีความรักลมๆแล้งๆ เหมือนโดนเขาแกล้งให้คอยกลุ้มอกกลุ้มใจ
por gan tee kwaam rák lom lom láeng láeng mĕuan dohn kăo glâeng hâi koi glûm òk glûm jai
[It’s] hard to bear futile love, like he’s being teased so that he waits and worries.
ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเป็นเรื่่องที่เป็นไปได้
bprà-wàt sàat jà sám roi bpen ruang têe bpen bpai dâi
It is possible that history will repeat.
ก็เธอไม่เปิดประตูหัวใจ ให้ฉันเข้าไปหลบฝน
gor ter mai bpèrt bprà-dtoo hŭa jai hâi chăn kâo bpai lòp fŏn
She won’t open the door of her heart so I can come in out of the rain

เปียกปอนทั้งตัว เปียกปอนทั้งใจ
bpìak bpon táng dtua bpìak bpon táng jai
[My] whole body is drenched. [My] whole heart is drenched
เปียกปอนทั้งตัว ทั้งตัวทั้งหัวใจ…
bpìak bpon táng dtua táng dtua táng hŭa jai
Soaked [my] whole body and soul.

*Pi Lek says to the ghost, “Where have we met before?” in a dismissive way, in the same sense as the English phrase, “Excuse me, have we met before?”