แม่สลอง Mae Salong

By คาราบาว Carabao
Album: นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Nak Soo Pu Ying Yai (2002)
This ALBUM IS HIGHLY RECOMMENDED. BUY IT at eThai CD, where you can shop in English.

Note: Mae Salong is a mountaintop village in Thailand, that, according to Travelfish.org, “doesn’t resemble a typical Thai town at all and . . . you’ll feel like you’re in northern Laos or southern China”. The wikitravel.org entry on Mae Salong gives the background necessary for deciphering this song: The origins of Mae Salong are in the 93rd Division of the Chinese Nationalist Army that refused to surrender to Chinese communists after the Nationalist Kuomintang government was routed in 1949. They escaped to Burma to continue the insurgency, and some eventually retreated again to settle in Mae Salong, Thailand, “keeping it as a military base in preparation for an eventual counter-attack against communist China.” They funded their operations with opium. “In the 1970s the Thai government struck a deal with the renegades: the battle-hardened soldiers would help them fight Thailand’s own communist insurgents in exchange for legitimacy and Thai citizenship. Part of their going straight involved the soldiers’ cessation of opium production in favour of the cultivation of mushrooms and above all oolong tea, which is now Mae Salong’s main product.”

In the refrain, “เหม่ยเซอเลอ” (“Moei Ser Ler”) is “แม่สลอง” (“Mae Salong”) in Chinese.

English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เป็นคนงามสมดังคำร่ำลือ
bpen kon ngaam sŏm dang kam râm leu
Are a beautiful person suitable for fame and to be widely spoken of
เธอสวยซื่อ สดใสบริสุทธิ์
ter sŭay sêu sòt săi bor-rí-sùt
You are beautiful, honest, bright, and innocent
นั่งคุกเข่ากราบไหว้บรรพบุรุษ
nâng kúk kào gràap wâi bàp bù-rùt
Kneel and pay respects to the ancestors
ผู้ถอยทัพแตกร่นจนถึงไทย
pôo tŏi táp dtàek rôn jon tĕung tai
People from retreating troops, breaking and moving back until reaching Thailand*

เธอเกิดในยามสงครามสู้รบ
ter gèrt nai yaam sŏng-kraam sôo róp
You were born in a period of war and combat
ที่กลืนกลบพี่น้องมิตรสหาย
têe gleun glòp pêe nóng mít sà-hăai
that swallowed up relatives and friends
แผ่นดินนี้ให้เธออยู่ให้เธอสบาย
pàen din née hâi ter yòo hâi ter sà-baai
This land here would have you live happily and comfortably
เพราะผู้ชายไปรบเพื่อแลกมา
prór pôo chaai bpai róp pêua lâek maa
because men go fight in order to get [this] in exchange

เหม่ย เซอ เลอ เหม่ย เซอ เลอ แม่สลอง
mòie ser ler mòie ser ler mâe sà-lŏng
Moie Ser Ler, Moi Ser Ler, Mae Salong
แม่สลอง แม่สลอง เหม่ย เซอ เลอ
mâe sà-lŏng mâe sà-lŏng mòie ser ler
Mae Salong Mae Salong, Moie Ser Ler
งามสดใส งามน้ำใจได้พบเจอ
ngaam sòt săi ngaam nám jai dâai póp jer
Beauty and kindness can meet each other
แผ่นดินนี้แด่เธอสุขนิรันดร์
pàen din née dàe ter sùk ní-ran
In this land for you, happiness forever

เป็นคนดอย หากินอยู่บนดอย
bpen kon doi hăa gin yòo bon doi
Are hill people. Make a living on the hilltops
เป็นหิ่งห้อยทอแสงยามราตรี
bpen hìng-hôi tor săeng yaam raa-dtree
Are a firefly that shines in the evening
เป็นไม้ดอกผลิบานอย่างมีศักดิ์ศรี
bpen máai dòk plì baan yàang mee sàk sĕe
Are a blossoming flower that has honor/glory
เป็นคนดีงดงามด้วยน้ำใจ
bpen kon dee ngót ngaam dûay nám jai
Are a good person, beautiful with kindness
เป็นคนไทยเชื้อสายกั๊วมินตั๋ง
bpen kon tai chéua săai gúa mí ná-dtăng
Are Thai person with Kuomintang lineage**
เป็นพลังร่วมสู้สู่วันใหม่
bpen pá-lang rûam sôo sòo wan mài
Are strength to join in fighting for a new day
แม้อดีตคืนวันผันแปรเปลี่ยนไป
máe a-dèet keun wan păn bprae bplìan bpai
Even if previous times change and transform
เธอยังเป็นขวัญใจแม่สลอง
ter yang bpen kwăn jai mâe salong
You are still the sweetheart of Mae Salong

เหม่ย เซอ เลอ เหม่ย เซอ เลอ แม่สลอง
mòie ser ler mòie ser ler mâe sà-lŏng
Moie Ser Ler, Moei Ser Ler, Mae Salong
แม่สลอง แม่สลอง เหม่ย เซอ เลอ
mâe sà-lŏng mâe sà-lŏng mòie ser ler
Mae Salong Mae Salong, Moei Ser Ler
งามสดใส งามน้ำใจได้พบเจอ
ngaam sòt săi ngaam nám jai dâai póp jer
Beauty and kindness can meet each other
แผ่นดินนี้แด่เธอสุขนิรันดร์
pàen din née dàe ter sùk ní-ran
In this land for you, happiness forever
[2 more X]

แมลงบินวนตอมหมู่มาลี ดอกสีแดง
má-laeng bin-won dtom mòo maa-lee dòk sĕe daeng
The insects fly around a group of red Mali flowers
สีแดงสีแห่งมงคลชนยูนาน
sĕe daeng sĕe hàeng mong-kon chon yoo naan
Red, the color of the auspicious people of Yunnan
ยูนานที่พลัดพรากบ้านเกิดเมืองนอน
yoo naan têe plát prâak bâan gèrt meuang non
A Yunnan separated from the motherland
ตลอดมา ตลอดไป ตลอดกาล
dtà-lòt maa dtà-lòt bpai dtà-lòt gaan
for such a long time, for always and forever

INSTRUMENTAL

แมลงบินวนตอมหมู่มาลี ดอกสีแดง
má-laeng bin-won dtom mòo maa-lee dòk sĕe daeng
The insects fly around a group of red Mali flowers
สีแดงสีแห่งมงคลชนยูนาน
sĕe daeng sĕe hàeng mong-kon chon yoo naan
Red, an auspicious color. Inhabitants live here a long time
ยูนานที่พลัดพรากบ้านเกิดเมืองนอน
yoo naan têe plát prâak bâan gèrt meuang non
live a long time separated from the motherland
ตลอดมา ตลอดไป ตลอดกาล
dtà-lòt maa dtà-lòt bpai dtà-lòt gaan
for so long, always, forever

เป็นคนงามสมดังคำร่ำลือ
bpen kon ngaam sŏm dang kam râm leu
Are a beautiful person suitable for fame and to be widely spoken of
เธอสวยซื่อ สดใสบริสุทธิ์
ter sŭay sêu sòt săi bor-rí-sùt
You are beautiful, honest, bright, and innocent
นั่งคุกเข่ากราบไหว้บรรพบุรุษ
nâng kúk kào gràap wâi bàp bù-rùt
Kneel and pay respects to the ancestors
ผู้ถอยทัพแตกร่นจนถึงไทย
pôo tŏi táp dtàek rôn jon tĕung tai
People from retreating troops breaking and moving back until reaching Thailand*
เธอเกิดในยามสงครามสู้รบ
ter gèrt nai yaam sŏng-kraam sôo róp
You were born in a period of war and combat
ที่กลืนกลบพี่น้องมิตรสหาย
têe gleun glòp pêe nóng mít sà-hăai
that swallowed up relatives and friends
แผ่นดินนี้ให้เธออยู่ให้เธอสบาย
pàen din née hâi ter yòo hâi ter sà-baai
This land here would have you live happily and comfortably
เพราะผู้ชายไปรบเพื่อแลกมา
prór pôo chaai bpai róp pêua lâek maa
because men go fight in order to get [this] in exchange

เหม่ย เซอ เลอ เหม่ย เซอ เลอ แม่สลอง
mòie ser ler mòie ser ler mâe sà-lŏng
Moei Ser Ler, Moey Ser Ler, Mae Salong
แม่สลอง แม่สลอง เหม่ย เซอ เลอ
mâe sà-lŏng mâe sà-lŏng mòie ser ler
Mae Salong Mae Salong, Moei Ser Ler
งามสดใส งามน้ำใจได้พบเจอ
ngaam sòt săi ngaam nám jai dâai póp jer
Beauty and kindness can meet each other
แผ่นดินนี้แด่เธอสุขนิรันดร์
pàen din née dàe ter sùk ní-ran
In this land for you, happiness forever
[2 more X]

* Or breaking and moving back until Thai
** Chinese Nationalist Party lineage.