ลูกบ้างเน้อ Luuk Bang Ner [Give the Kid a Chance]

By ปรีชา ชนะภัย คาราบาว Preecha Chanopai (aka Lek Carabao เล็ก คาราบาว)
Album: ทับหลัง Tap Lang (1988)

This album is highly recommended. You can BUY IT at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: The title of this song word-for-word is “Child Some, Huh?”—the chopped off end of the refrain. Because this makes no sense in English, I made up a new title to go with the English translation, “Give the Kid a Chance,” also from the refrain. In Thai, the pronoun เขา “kow” can mean either “he” or “she”; thus the “he or she” throughout this translation. The notes under this official video translate: “’Luuk Bang Ner’ is a song that conveys to parents to let go and let their children have an opportunity to do whatever for themselves, because when the time comes that the parents are no longer there, the child will be able to depend on him or herself.”

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child an opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid a chance, OK?
ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Give the child some time, OK?

SOLO:
จงอย่ากีดกั้นเขาออกจากชีวิตที่ต้องสู้
jong yàa gèet gân kăo òk jàak chee-wít têe dtông sôo
Don’t hinder him departing for the life that he must contend with
อย่าปิดบังความคิดเขาด้วยกําแพงของความรํ่ารวย
yàa bpìt bang kwaam kít kăo dûay gam-paeng kŏng kwaam râm ruay
Don’t hide his thoughts behind a wall of riches
บางทีมัวแต่กลัวว่าลูกของตัวนั้นจะลําบาก
baang tee mua dtàe glua wâa lôok kŏng dtua nán jà lam-bàak
Maybe [you are] wrapped up in the fear that [your] own child will face difficulties
จึงไม่ยอมเปิดฉากของชีวิตจริงให้ลูกผจญ
jeung mâi yom bpèrt chàak kŏng chee-wít jing hâi lôok pà-jon
And so aren’t willing to open the curtain of real life so [your] child can experience it.
ลูกจึงดั่งถูกปล้นโอกาสของตนโดยไม่รู้ตัว
lôok jeung dàng tòok bplôn oh-gàat kŏng dton doi mâi róo dtua
[Your] child consequently will have been robbed of his opportunity without realizing it.
มีทรัพย์สินติดตัวมากมายก็เพราะพ่อแม่หามา
mee sáp sĭn dtìt dtua mâak maai gôr prór pôr mâe hăa maa
[You] have a lot of assets and it’s because [you], mother and father, went out and found them

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child an opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid a chance, OK?
ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Give the child some time, OK?

คุณสู้ทํางานเก็บเงินเก็บทองนั้นเป็นเรื่องดี
kun sôo tam ngaan gèp ngern gèp tong nán bpen rêuang dee
You go struggle to work and get money, [and] that’s a good thing.
แต่เวลาที่มีทั้งหมดไม่ใช่ใช้เพียงหาเงิน
dtàe way-laa têe mee táng mòt mâi châi chái piang hăa ngern
But all the time [you] have isn’t just used making money
แบ่งเวลาของคุณเป็นเรือเป็นพายให้แก่ลูกๆ
bàeng way-laa kŏng kun bpen reua bpen paai hâi gàe lôok lôok
The time you share is a row boat for your children
ดั่งรักวัวให้ผูกรักลูกรักเต้าต้องเข้าใจเลี้ยง
dàng rák wua hâi pòok rák lôok rák dtâo dtông kâo jai líang
Like “If you love the cow, then tie it up,” if you love your child, you must learn to raise him or her.**
ลูกที่อยู่กับเงินและความสบายที่เงินซื้อมา
lôok têe yòo gàp ngern láe kwaam sà-baai têe ngern séu maa
The child who lives with money and the comfort that that money can buy
ถูกปิดกั้นปัญญารอเพียงเวลารับมรดก
tòok bpìt gân bpan-yaa ror piang way-laa ráp mor-rá-dòk
has been hindered in his or her knowledge [and] waits only for the time to collect the inheritance

โชคลาภที่ยิ่งใหญ่ หรือต้อยตํ่า
chôhk lâap têe yîng yài rĕu dtòi dtàm
Fortune that is great or humble
จะเป็นผลดีต่อเมื่อมันถูก…
jà bpen pŏn dee dtòr mêua man tòok …
will only be useful when it is
ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์
chái bpai nai taang têe bpen bprà-yòht
used in a way that benefits
ต่อคนอื่นเขาเท่านั้นเอง
dtòr kon èun kăo tâo nán ayng
others. *

SOLO

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid an opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the kid a chance, OK?
ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Give the child some time, OK?

ให้เขาใช้ปัญญาที่สั่งสมมาจากชีวิตจริง
hâi kăo chái bpan-yaa têe sàng sŏm maa jàak chee-wít jing
Let him or her use the knowledge that [he or she’s] accumulated from real life
จะได้มีทุกสิ่งที่กลั่นออกมาจากตัวเขาเอง
jà dâai mee túk sìng têe glàn òk maa jàak dtua kăo ayng
He or she will have everything that’s distilled from him or herself
ให้เขาโต้ลมหนาวแสงแดดแผดเผาด้วยกําลังใจ
hâi kăo dtôh lom năao săeng dàet pàet păo dûay gam-lang jai
Let him or her face the cold winds; the rays of sun will blaze down with moral support
จากพ่อแม่สอนไว้เป็นทรัพย์ประเสริฐกว่ามรดก
jàak pôr mâe sŏn wái bpen sáp bprà-sèrt gwàa mor-rá-dòk
Taken from what the mother and father have already taught, is a property more precious than inheritance.
ลูกเดินออกจากบ้านพ่อแม่อย่างท่านไม่ต้องวิตก
lôok dern òk jàak bâan pôr mâe yàang tâan mâi dtông wí-dtòk
[When] the child walks away from the home, mothers and fathers like you don’t need to be so tense
สังคมสกปรกเลอะเทอะปานใดลูกเรารู้ดี
săng-kom sòk-gà-bpròk lúh túh bpaan dai lôok rao róo dee
No matter how dirty and messy society is, our children know well [what they need to know].

ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child a little opportunity
ให้โอกาสกับลูกบ้างเน้อ
hâi oh-gàat gàp lôok bâang nér
Give the child a chance, OK?
เฮ้ย………
hóie ………
Hey!
ลูกบ้างเน้อ เน้อ เน้อ เน้อ
lôok bâang nér nér nér nér
The child, OK? That’s right!
ก็ให้เวลากับลูกบ้างเน้อ
gôr hâi way-laa gàp lôok bâang nér
Also give some time to the child, right?

* “ท่านั้นเอง” from the end of this sentence means “only” and has been moved to the front part of this sentence.
** “If you love your cow, tie it up” is the first half of a proverb, and the second half goes, “If you love your child, spank him or her.” In the song, the second part of the proverb has been replaced with “If you love your child, you must learn to raise him or her.