คนนิรนาม Kon Niranaam (Nameless People)

By ยืนยง โอภากุล Yeunyong Opakul, aka แอ๊ด คาราบาว Add Carabao
Album: ท ทหารอดทน Taw Tahaan Ot Ton (The Persevering Soldier) (1983)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy it HERE at eThaiCD, where you can shop in English.
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

เขา มาจากที่ใด
kăo maa jàak têe dai
Wherever they come from
ไร้ คนสนใจ ไม่ มีใครถาม
rái kon sŏn jai mâi mee krai tăam
nobody cares. No one asks
แต่ เช้า เหงื่อนองท่วมหน้า
dtàe cháo ngèua nong tûam nâa
In the early morning sweat floods the face
โลม ไล้กายา อ่อนล้าโรยแรง
lohm lái gaa-yaa òn-láa roi raeng
Embracing the body, exhausted and losing strength
อีสาน บ้านเขามันแล้ง
ee-săan bâan kăo man láeng
Isaan, their arid homeland
ดิน แตกระแหง
din dtàek rá-hăeng
The ground is cracked
ผู้คน กระสานซ่านเซ็น
pôo kon grà-săan sâan sen
People breakup and scatter

เขา ผู้พเนจร
kăo pôo pá-nay-jon
They are wanderers
ไม่มีมุ้งหมอน พักผ่อนกายา
mâi mee múng mŏn pák pòn gaa-yaa
With no mosquito net or pillow [belongings] to rest their bodies
สืบเท้า เดิน ก้าวย่ำมา
sèup táo dern gâao yâm maa
Take a big step forward and walk on towards
จุด หมายข้างหน้า มุ่งหางานทำ
jùt-măai kâang nâa mûng hăa ngaan tam
The destination is ahead. Looking for work to do
แดนกรุง ผู้คนล้นหลาม
daen grung pôo kon lón lăam
The city is overwhelmed with people
กลาย เป็นคำถาม
glaai bpen kam tăam
And now the question becomes:
ที่ไหน จะมีงานทำ
têe năi jà mee ngaan tam
Where will there be work?
อุบล อุดร หนองคาย
u-bon u-don nŏng kaai
Ubon, Udon, Nong Kai,
กาฬสินธุ์ สุรินทร์และศรีสะเกษ
gaa-lá-sĭn sù-rin láe sĕe-sà-gàyt
Kalasin, Surin, and Sisaket [These are cities/provinces in Northeast Thailand]
สุด เขต สุดแคว้น แดนที่ราบสูง
sùt kàyt sùt kwáen daen têe râap sŏong
To the border of the region, to the edge of lands, to the ends of the high plateau
สู่ กรุง มุ่งมาด้วยความลำเค็ญ
sòo grung mûng maa dûay kwaam lam-ken
Towards the city they have struggled, with hardship
ได้รู้ได้เห็น ได้ เป็น
dâai róo dâai hĕn dâai bpen
They know, they see, they have become
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
Nameless people

งาน หนัก งาน เหนื่อย
ngaan nàk ngaan nèuay
Hard work, tiring work
งาน นาน
ngaan naan
Working long hours
ไม่เป็นคน เกียจคร้าน
mâi bpen kon gìat kráan
These aren’t lazy people
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งาน เหล็ก งาน หิน
ngaan lèk ngaan hĭn
Steel work, stone work
งาน ทราย งาน ปูน งานไม้
ngaan saai ngaan bpoon ngaan máai
Working with sand, working with mortar, working with wood
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
ใครจะจ้างพวกเขา
krai jà jâang pûak kăo
Who would hire them?
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
The nameless people

งาน หนัก งาน เหนื่อย
ngaan nàk ngaan nèuay
Hard work, tiring work
งาน นาน
ngaan naan
Working long hours
ไม่เป็นคน เกียจคร้าน
mâi bpen kon gìat kráan
These aren’t lazy people
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งาน เหล็ก งาน หิน
ngaan lèk ngaan hĭn
Steel work, stone work
งาน ทราย งาน ปูน งานไม้
ngaan saai ngaan bpoon ngaan máai
Working with sand, working with mortar, working with wood
ทำได้ก็ทำเอา
tam dâai gôr tam ao
If they can do it, they will do it
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
งานดี เงินดี งานเบา
ngaan dee ngern dee ngaan bao
Good work, good money, light work
ใครจะจ้างพวกเขา
krai jà jâang pûak kăo
Who would hire them?
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
The nameless people

[LONG MUSICAL INTERLUDE]

อุ บล อุดร หนองคาย
u-bon u-don nŏng kaai
Ubon, Udon, Nong Kai,
กาฬสินธุ์ สุรินทร์และศรีสะเกษ
gaa-lá-sĭn sù-rin láe sĕe-sà-gàyt
Kalasin, Surin, and Sisaket
สุด เขต สุดแคว้น แดนที่ราบสูง
sùt kàyt sùt kwáen daen têe râap sŏong
To the border of the region, to the edge of lands, to the ends of the high plateau
สู่ กรุง มุ่งมาด้วยความลำเค็ญ
sòo grung mûng maa dûay kwaam lam-ken
Towards the city they have struggled, with hardship
ได้รู้ได้เห็น ได้ เป็น
dâai róo dâai hĕn dâai bpen
They know, they realize, they have become
คน นิ-ร-นาม
kon ní-rá-naam
nameless people