ก่อกำแพงใจ Gor Gampaeng Jai (Build a Wall of Hearts)

Lyrics and melody by Add Carabao แอ๊ด คาราบาว
Posted January 9, 2017 on YouTube in response to flood in Thailand’s South.

ไม่มีน้ำตาให้รินไหลรดแก้ม
mâi mee nám dtaa hâi rin lăi rót gâem
[I] don’t have tears to flow down my cheeks
มันเป็นคืนข้างแรมที่แสนเศร้า
man bpen keun kâang raem têe săen sâo
It’s the night of the waning moon that is extremely sad
ต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งทุกสิ่งของเรา
dtông tíng bâan tíng meuang tíng túk sìng kŏng rao
[We] have to abandon the house, abandon the city, abandon everything of ours
เอาเกาะกลางถนนเป็นที่นอน
ao gòr glaang tà-nŏn bpen têe non
[And] take the traffic island to be our bed.

แต่ละวันแต่ละคืนช่างผ่านไปเชื่องช้า
dtàe lá wan dtàe lá keun châang pàan bpai chêuang cháa
Each day and each night, just let it slowly pass
อยากให้วันเวลามันหมุนย้อน
yàak hâi wan way-laa man mŭn yón
I want to have time turn back
หมุนไปก่อนน้ำมา เพื่อเตรียมใจเตรียมกาย
mŭn bpai gòn nám maa pêua dtriam jai dtriam gaai
To turn back to before the water came, so I can prepare myself
ใครบ้างเคยเข้าใจธรรมชาติ ธรรมชาติของน้ำ
krai bâang koie kâo jai tam-má-châat tam-má-châat kŏng nám
Who all has ever understood nature . . . the nature of water?

ไหลจากที่สูง ลงไปสู่ที่ต่ำ
lăi jàak têe sŏong long bpai sòo têe dtàm
Flowing from the highlands down to the lowlands
นำพาความชุ่มฉ่ำหล่อเลี้ยงชน
nam paa kwaam chûm chàm lòr líang chon
Water brings moisture to nourish people
แต่หนนี้ล้นเกิน เป็นน้ำป่าท่วมท้น
dtàe hŏn née lón gern bpen nám bpàa tûam tón
But on this occasion is excessive becoming an overwhelming flash flood
นับแสนนับล้านล้านคนถึงหมดตัว
náp săen náp láan-láan kon tĕung mòt dtua
So that hundreds of thousands, [even] millions, of people lose everything

อยากให้คนบนดอน เอื้ออาทรน้ำใจ
yàak hâi kon bon don êua aa-ton nám jai
[I] want people on high land to offer aid and kindness
วันนี้ชาติมีภัยที่น่ากลัว
wan née châat mee pai têe nâa glua
Today the country has a frightening danger
ปันน้ำใจให้กัน ร่วมฝ่าฟันวิกฤติ
bpan nám jai hâi gan rûam fàa fan wí-grìt
Distribute kindness to each other. Join together to fight the crisis
ผิดหรือถูกอย่างไรไม่โทษกัน ไม่แตกความสามัคคี
pìt rĕu tòok yàang rai mâi tôht gan · mâi dtàek kwaam săa-mák-kee
However wrong or right, don’t blame each other. Don’t break up [our] unity

* จับมือกันและกัน ผ่านวันนี้ให้ได้
jàp meu gan láe gan pàan wan née hâi dâai
Join hands and we can definitely get through this
มันจะหนักแค่ไหนไม่ย่นย่อ
man jà nàk kâe năi mâi yôn yôr
How every difficult it is [we] won’t be daunted
ขอเพียงสามัคคี รวมพลังไม่ย่อท้อ
kŏr piang săa-mák-kee ruam pá-lang mâi yôr tór
Let’s just have unity, joining out strength, not despondent
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
[THIS VERSE 3X]

ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood
ก่อกำแพงหัวใจต้านภัยน้ำ
gòr gam-paeng hŭa jai dtâan pai nám
Building a wall of hearts to dam up the flood