ฝากจันทร์ Faak Jan (Entrust to the Moon)

Album: เส้นทางสายปลาแดก Sen Taang Saai Plaek Daek (The Way of Pickled Fish)
By สราวุฒิ ตระกูลขำ(ตู่) Sarawutthi Trakunkham (Dtoo) and ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ Kajonsak Hudtawattana

Note: This song sounds like a sequel to เดือนเพ็ญ (Duan Pen) (Full Moon), another song that asks the moon to please send a message to loved ones. I remind the young people, that once upon a time, there was no Internet and no cell phones. Thirty years ago, when I lived in Thailand, there were only a few phones in our whole town, and most of us used them only for dire emergencies (because they weren’t our phones and because of the prohibitive cost for long distance). The person in this song is a migrant with no hope of hearing from his family until he returns home.

เปลี่ยวใจจังเลย แหงนเงย
bplìeow jai jang loie ngăen ngoie
I’m so depressed. I turn and look up
เห็นจันทร์ กระจ่าง
hĕn-jan grà-jàang
And see the bright moon
ภาพแห่งความหลัง ฝังใจชวนให้คิดถึง
pâap hàeng kwaam lăng făng jai chuan hâi kít tĕung
An image of the past, impressed, induces me to think longingly
จากบ้านมาไกล หวั่นใจให้หวนคำนึง
jàak bâan maa glai wàn jai hâi hŭan kam neung
So far away from my home, my concern makes me wonder [about them]
หัวใจอีกครึ่ง ส่งถึงพี่น้องพ่อแม่
hŭa jai èek krêung sòng tĕung pêe nóng pôr mâe
Another half of my heart I send to my siblings, father, and mother

คงอีกไม่นาน หยุดงานชดเชยคราวหน้า
kong èek mâi naan yùt ngaan chót-choie kraao nâa
Probably not much longer, I’ll stop working
ได้มีเวลา ซื้อหาข้าวของเครื่องใช้
dâai mee way-laa séu hăa kâao kŏng krêuang chái
I’ll have time to buy that appliance.
ไปฝากน้อง น้อง
bpai fàak nóng nóng
to give to my younger siblings
สิ่งของเป็นกำลังใจ
sìng kŏng bpen gam-lang jai
This thing will be moral support
ด้วยความห่วงใย
dûay kwaam hùang yai
With [my] loving concern
ฝากไป ให้จันทร์ช่วยบอก
fàak bpai hâi jan chûay bòk
I send it. Please Moon help tell them.

ส่งใจมาเยือน ถึงเรือนที่เราเคยอยู่
sòng jai maa yeuan tĕung reuan têe rao koie yòo
[I] send [my] heart to visit the house where I once lived
ว่าจงรับรู้ แหงนดูแสงจันทร์เจิดจ้า
wâa jong ráp róo ngăen doo săeng jan jèrt jâa
that [they] must be aware to look up and see the bright moonlight
ถึงอยู่ห่างกัน
tĕung yòo hàang gan
Even though we are far apart
เปรียบจันทร์นั้นเหมือนดวงตา
bprìap jan nán mĕuan duang dtaa
Think of the moon there being like eyes [an eye?]*
เฝ้ามองทุกครา เวลาที่เหงาเศร้าใจ
fâo mong túk kraa way-laa têe ngăo sâo jai
to watch over [you] each time [you] are sad and lonely

ฝากจันทร์ บอกแทน
fàak jan bòk taen
I entrust the moon as my representative to tell
ถึงแฟน ที่ต้องไกลห่าง
tĕung faen têe dtông glai hàang
[my] girlfriend who must be so far apart
ยังไม่จืดจาง ฉันยังคิดถึงเสมอ
yang mâi jèut jaang chăn yang kít tĕung sà-mĕr
With no lessening, I still miss you always
เธออยู่ทางนั้น คอยวัน ที่จะพบเจอ
ter yòo taang nán koi wan têe jà póp jer
You’re on that path waiting for the day that we will [unexpectedly] meet
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
That I’m delirious about her every night

[2X]

เธออยู่ทางนั้น คอยวัน ที่จะพบเจอ
ter yòo taang nán koi wan têe jà póp jer
You are on that path waiting for the day that we’ll [unexpectedly] meet
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
that [I’m] delirious about her every night.
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
that [I’m] delirious about her every night.
จันทร์ช่วยบอกเธอ
jan chûay bòk ter
Moon, please tell her
ว่าเพ้อ ถึงเธอทุกคืน
wâa pér tĕung ter túk keun
that [I’m] delirious about her every night.

*In Thai, it says “Compare the moon like eyes.” เปรียบ means “compare.” In English, we would say “Think of the moon being like eyes”. Also it is not specified whether the moon is like eyes or like one eye.