ตาตี๋ Dta Dtee (Grandfather Dtee)

By คาราบาว Carabao
Album: ประชาธิปไตย Bprachaatipbpadtai (Democracy) (1986)
This album is HIGHLY RECOMMENDED. Buy the album HERE at eThaiCD, where you can shop in English.

Note: Googling, I find a children’s song with the same alliterative words as the refrain of this song. Presumably the point of the children’s song is to learn about the letter “ต” or “dt”? In any case, the repetitive “dt” words work great with the robotic new-wave sound of this unusual Carabao song. (The whole ประชาธิปไตย Bprachatipbatai (Democracy) album is interesting. Check out the TITLE SONG HERE; it’s also new wave.)


English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ):

ตาตี๋ไต่ต้นตาล
dtaa dtĕe dtài dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตาตี๋ตกตาล
dtaa dtĕe dtòk dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด.
dtor dtaan dtam dtòot
A stump of a sugar palm bangs his bottom.
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtaa dtĕe dtòk dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตอตาลตำตูด
dtor dtaan dtam dtòot
A stump of a sugar palm bangs his bottom
ตายใต้ต้นตาล.
dtaai dtâi dtôn dtaan
[He] dies under the sugar palm tree.

ตาตี๋ไต่ต้นตาล
dtaa dtĕe dtài dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตาตี๋ตกตาล
dtaa dtĕe dtòk dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด.
dtor dtaan dtam dtòot
A stump of a sugar palm bangs his bottom.
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtaa dtĕe dtòk dtôn dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด
dtor dtaan dtam dtòot
A stump of a sugar palm bangs his bottom
ตายใต้ต้นตาล.
dtaai dtâi dtôn dtaan
[He] dies under the sugar palm tree.
.ตาตี๋ไต่ต้นตาล
dtaa dtĕe dtài dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตาตี๋ตกตาล
dtaa dtĕe dtòk dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด.
dtor dtaan dtam dtòot.
A stump of a sugar palm bangs his bottom
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtaa dtĕe dtòk dtôn dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด
dtor dtaan dtam dtòot
A stump of a sugar palm bangs his bottom
ตายใต้ต้นตาล.
dtaai dtâi dtôn dtaan
[He] dies under the sugar palm tree.

โบราณ ท่านกล่าวไว้ว่า
boh-raan tâan glàao wái wâa
The ancient ones told us that
ทรัพย์สินเงินตรา
sáp sĭn ngern dtraa
money and capital
เป็นของนอกกาย
bpen kŏng nôk gaai
Are worldy [are outside the body]
แต่คน ต้องกินต้องใช้
dtàe kon dtông gin dtông chái
But people must eat and [have things to] use
อย่างรายตาตี๋
yàang raai dtaa dtĕe
like in the case of grandfather Dtee
ต้องไต่ต้นตาล
dtông dtài dtôn dtaan
[He] has to climb the palm tree
ปีนตาล เอาลูกตาลสุก
bpeen dtaan ao lôok dtaan sùk
Climb the sugar palm to get the ripe sugar palm fruits.
หากินเลี้ยงลูก
hăa gin líang lôok
to make money to provide for the children,
เลี้ยงเมียเลี้ยงตัว
líang mia líang dtua
provide for the wife, provide for himself
ถึงเฒ่าชราตามัว
tĕung tâo chá-raa dtaa mua
Even if [he’s] aged with dim eyes,
หากแม้นหวาดกลัว
hàak máen wàat glua
if [he] looks like he’s scared,
คงไม่มีกิน
kong mâi mee gin
[he] probably won’t have anything to eat

ตาตี๋ตกตาล
dtaa dtĕe dtài dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตอตาลตำตูด.
dtaa dtĕe dtòk dtaan
Grandfater Dtee falls out of the sugar palm
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtor dtaan dtam dtòot
the stump of the sugar palm bangs his bottom
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtaa dtĕe dtòk dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตอตาลตำตูด
dtor dtaan dtam dtòot
A stump of a sugar palm bangs his bottom
ตายใต้ต้นตาล.
dtaai dtâi dtôn dtaan
[He] dies under the sugar palm tree.

ทรัพย์สิน โดยสุ จริต
sáp sĭn doi sùt-jà-rìt
Makes money honestly
หล่อเลี้ยงชีวิต โดยภาคภูมิใจ
lòr líang chee-wít doi pâak poom jai
makes a living while taking pride in what he does
ต้นตาล นั้นเป็นต้นไม้
dtôn dtaan nán bpen dtôn máai
That sugar palm is a tree
ลําต้นตรงใหญ่ ยอดตาลอยู่สูง
lam dtôn dtrong yài yôt dtaan yòo sŏong
with a big trunk; the top of the sugar palm is high.
ลูกตาล แขวนห้อยโตงเตง
lôok dtaan kwăen hôi dtohng-dtayng
The fruit of the sugar palm dangles
ยอดตาลโคลงเคลง
yôt dtaan klohng klayng
The top of the sugar palm sways
ตาม กระแสลม
dtaam grà-săe lom
with the wind
ตาตี๋ ไต่ตาลนานนม
Data dtĕe dtài dtaan naan nom
Grandfather Dtee has been climbing the sugar palm for ages
ให้คนได้ชม ได้ชิมลิ้มรสตาล
hâi kon dâai chom dâai chim lím rót dtaan
so people can enjoy the taste of the sugar palm

ตาตี๋ไต่ต้นตาล
dtaa dtĕe dtài dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตาตี๋ตกตาล
dtaa dtĕe dtòk dtaan
Grandfater Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด.
dtor dtaan dtam dtòot
The stump of the sugar palm bangs his bottom
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtaa dtĕe dtòk dtôn dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm tree
ตอตาลตำตูด
dtor dtaan dtam dtòot
The stump of the sugar palm pounds his bottom
ตายใต้ต้นตาล.
dtaai dtâi dtôn dtaan .
[He] dies under the sugar palm tree
ตาตี๋ไต่ต้นตาล
dtaa dtĕe dtài dtôn dtaan
Grandfather Dtee climbs the sugar palm tree
ตาตี๋ตกตาล
dtaa dtĕe dtòk dtaan
Grandfater Dtee falls out of the sugar palm
ตอตาลตำตูด.
dtor dtaan dtam dtòot
The stump of the sugar palm bangs his bottom
ตาตี๋ตกต้นตาล
dtaa dtĕe dtòk dtôn dtaan
Grandfather Dtee falls out of the sugar palm tree
ตอตาลตำตูด
dtor dtaan dtam dtòot
The stump of the sugar palm pounds his bottom
ตายใต้ต้นตาล.
dtaai dtâi dtôn dtaan.
He dies under the sugar palm tree

ถึงมือจะเหนียว
tĕung meu jà nĭeow
To the point that one’s fingers are sticky
มันก็เกี่ยว กับสังขาร
man gôr gìeow gàp săng-kăan
it’s all about [one’s] body
ถึงมือจะเหนียว
tĕung meu jà nĭeow
To the point that one’s fingers are sticky
มันก็เกี่ยว กับสังขาร
man gôr gìeow gàp săng-kăan
it’s all about [one’s] body
ถึงมีความชำนาญ
tĕung mee kwaam cham-naan
Even if you have expert skills
ยังเกิดอาการ พลั้งพลาด
yang gèrt aa-gaan pláng-plâat
still an error can happen
พรวด
prûat
in a hurry
ย่อมเกิดอาการพลั้งพลาด
yôm gèrt aa-gaan pláng-plâat
Naturally the conditions for a mistake arise
ไม่ใช่เรื่องประหลาด
mâi châi rêuang bprà-làat
[So] it’s not [so] strange
ถ้าพลาดพลั้งจริงๆ
tâa plâat-pláng jing jing
if a mistake actually happens.
อย่าว่าแต่คนเลยลิง
yàa wâa dtàe kon loie ling
Don’t even say only people, [also?] monkeys
ยังเคยดิ่ง พสุธา
yang koie dìng pá-sù-taa
still sometimes plummet to earth

ชีวิต เป็นอนิจจัง
chee-wít bpen a-nít jang
Life is impermanent
ถึงคราวผุพัง ยังธรรมดา
tĕung kraao pù pang yang tam-má-daa
to the point that occasions of collapse are ever common
อย่างตาตี๋ ที่กำเนิดมา
yàang dtaa dtĕe têe gam-nèrt maa
As with Gradfather Dtee, who was born
เป็นลูกท้องนา อาชีพเก็บตาล
bpen lôok tóng naa aa-chêep gèp dtaan
a country boy, his occupation to collect sugar palm.
รสหวาน น้ำตาลจากต้น
rót wăan nám dtaan jàak dtôn
Sweet sugar from the tree
หญิงชายทุกคน เข้าใจได้ดี
yĭng chaai túk kon kâo jai dâai dee
every man and women can well understand
แต่ชี วิตชายชื่อตี๋
dtàe chee-wít chaai chêu dtĕe
But the life of the man named Dtee
ไม่ถึงขวบปี ก็หลงลืมกันไป
mâi tĕung kùap bpee gôr lŏng leum gan bpai
after less than a year [they] totally forget
มีเพียง ผ้าเหลือง ผ้าขาว
mee piang pâa lĕuang pâa kăao
There is only the yellow cloth and the white cloth
ที่ชาวบ้าน พันไว้โคนต้น
têe chaao bâan pan wái kohn dtôn
That the villagers bind around the trunk of the tree
อนุ สาวรีย์คนจน
a-nú-săa-wá-ree kon jon
A poor person’s monument
[อนุ สาวรีย์คนจน]
[a-nú-săa-wá-ree kon jon]
(A poor person’s monument)
คือกันแดดกันฝน
keu gan dàet gan fŏn
It is sunproof and rainproof . . .
ก็แค่โคนต้นตาล
gôr kâe kohn dtôn dtaan
and its only the trunk of a sugar palm

REFRAIN