ดอนเจดีย์ Don Chedi

By คาราบาว Carabao
Originally from the album รวมเพลงคาราบาว (Collection of Carabao Songs) (1985); later collected on the album ขุนศึก (Warlord) (2004)

This is the earliest (and mildest) of at least 4 Carabao songs relating to a legendary elephant battle or elephant dual that took place in Don Chedi District between King Naresuan and Crown Prince Mingyi Swa. For the backstory see the notes above translations of two much more exciting songs พระนเรศวรมหาราช Pra Naresuan Maha Rat (King Naresuan the Great) and องค์ดำ Ong Dam

ดอน เจ ดีย์
Don Chedi
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
Has a chedi [pagoda] up on a don [hill]
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
Don Chedi, Don Chedi
ดอน เจดีย์ เป็นปูชนีย์สถาน
Don Chedi is a place of worship
ดินแดนตำนาน
A legendary land
ขององค์ราชัน พระนเรศวร
of King Naresuan

หนองสาหร่าย
Nong Sarai
ตำบล ยุทธหัตถี
Battle District
ทรงกำไทยเหนือไพรี
Upholds the grasp of Thais over the enemy
นำทัพไทย แผ่นดินกลับคืน
Leads the Thai army to take back the land

ดอน เจ ดีย์
Don Chedi
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
Has a chedi [pagoda] up on a don [hill]
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
Don Chedi, Don Chedi

ดอน เจดีย์
Don Chedi
เป็นองค์ สักขีพยาน
Is an eye-witness
อันชาว ไทยแต่โบราณ
[to] Thai people since ancient times
คือชายชาญ ทหารกล้า
skilled men, brave soldiers
กู้เอกราช
rescuing independence
สร้างชาติ อธิปไตย
building a nation of sovereignty
เพื่อลูก เพื่อหลานสืบไป
for the children and their children to continue in
เพื่อคนไทย ทุกๆคน
for Thais, every one

ประวัติศาสตร์
History
เอกราช ของชนชาติไทย
The independence of the Thai nation
ได้มา ด้วยหยาดเหงื่อไคล
was obtained with sweat
ด้วยเลือดเนื้อ
with flesh and blood
ไปแลก กับเหล็ก
exchanged for iron [like exchanging blows with weapons]
เอาช้าง ไปชนกับช้าง
Bring elephants and collide them with elephants
อย่างองค์ พระ นเรศวร
Like King Naresuan
ทรงช้าง นำหน้าขบวน
took an elephant to lead the procession
แหกหลาวแหลนทวน
Spear and lance
ประชิดข้าศึก
Come up to the enemy
ง้าว ที่เงื้อสุดแรง
The ngow* that was raised, with all one’s might
ฟันลง เพื่อความเป็นไทย*
Slashed down for Thainess [for Thai culture, or for what it is to be Thai]
พระนเรศวรมีชัย
King Naresuan has victory
เราคนไทย มีแผ่นดินอยู่
We Thai people have a land to live in

ดอน เจดีย์
Don Chedi
สักขีของความเป็นไทย
Eyewitness to Thainess [Eyewitness to what it is to be Thai]
ลูกหลาน ได้จำใส่ใจ
The children and grandchildren [decedents] remember and care
บรรพบุรุษไทย ผู้ควรเทิดทูน
Thai ancestors who should be respected
ขอน้อมเกล้า แด่องค์ สมเด็จ
I salute you, Your Majesty
พระนเร ศวร มหาราช
Pra Naresuan, the Great
ในสงคราม ประวัติศาสตร์
In the history of war,
ของการกู้ชาติ ณ ดอนเจดีย์
of saving the nation at Don Chedi

ดอน เจดีย์
Don Chedi
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
Has a chedi [pagoda] up on a don [hill]
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
Don Chedi Don Chedi
ดอน เจ ดีย์
Don Chedi
มีเจ ดีย์อยู่บนดอน
Has a chedi [pagoda] up on a don [hill]
ดอน เจ ดีย์ ดอน เจดีย์
Don Chedi Don Chedi

*Looks like a jagged knife on the end of a long pole. According to Thai legend, it was a ngao that King Naresuan used to deal the fatal blow to Crown Prince Mingyi Swa.