สมาคมคนลําเค็ญ Sama Kom Kon Lam-Ken (In Association with People in Poverty)

By อี๊ด โอภากุล Eed Opakul
First posted to Facebook May 22

เพลง สมาคมคนลําเค็ญคำร้อง/ทำนอง/ดนตรี อี๊ด โอภากุลยากจะพ้นความจริงในสัจจะเเค่ธรรมะยังคงไม่ปลดปลงเส้นทางฝันชีวิตยังผิดหลงคือสับสนระหว่างใจกับตัวเองเมื่อเป้าหมายชีวิตคือความสุขบางคนทุกข์ทั้งชาติมิอาจเห็นบางคนเสพเเต่สุขมิว่างเว้นเพียงงปวดร้าวกล้ำกลืนคือฉันหรือมันคือหน้าที่คนคนต้องลําบากในวิญญาเเม้ฉันสู้เเสวงหา อยู่ตรงหน้ายังมองไม่เห็นมันคงเป็นเช่นนั้นเองคือชะตาของคนลําเค็ญจนปัญญาเห็นๆ เเละปฏิเสธมันไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้และปฏิเสธมันไม่ได้SOLOเมื่อเป้าหมายชีวิตคือความสุขบางคนทุกข์ทั้งชาติมิอาจเห็นบางคนเสพเเต่สุขมิว่างเว้นเพียงปวดร้าวกล้ำกลืนคือฉันหรือมันคือหน้าที่คนคนต้องลําบากในวิญญาเเม้ฉันสู้เเสวงหา อยู่ตรงหน้ายังมองไม่เห็นมันคงเป็นเช่นนั้นเองคือชะตาของคนลําเค็ญจนปัญญาเห็นๆ เเละปฏิเสธมันไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้ปฏิเสธมันไม่ได้และปฏิเสธมันไม่ได้ฉันจึงเหมือนใครๆ และใครๆ อีกหลายคนในสมาคมคนลําเค็ญยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับ…สหาย

Posted by Eed Opakul on Thursday, May 21, 2015

 
ยากจะพ้นความจริงในสัจจะ
yâak jà pón kwaam jing nai sàt-jà
One wants to go beyond truth in fact
เเค่ธรรมะยังคงไม่ปลดปลง
kâe tam-má yang kong mâi bplòt bplong
It’s only dharma that remains and doesn’t pass away
เส้นทางฝันชีวิตยังผิดหลง
sên taang făn chee-wít yang pìt lŏng
The path of imagining life still loses its way
คือสับสนระหว่างใจกับตัวเอง
keu sàp sŏn rá-wàang jai gàp dtua ayng
It’s confusion amidst one’s own heart

เมื่อเป้าหมายชีวิตคือความสุข
mêua bpâo măai chee-wít keu kwaam sùk
While the aim of life is happiness
บางคนทุกข์ทั้งชาติมิอาจเห็น
baang kon túk táng châat mí àat hĕn
Some people, suffering their whole life, won’t see it
บางคนเสพเเต่สุขมิว่างเว้น
baang kon sàyp dtàe sùk mí wâang wén
Some people partake and have only happiness, without ceasing
เพียงงปวดร้าวกล้ำกลืนคือฉัน
piang bpùat ráao glâm gleun keu chăn
The only one deeply hurt and tolerating [everything] is me

หรือมันคือหน้าที่คน
rĕu man keu nâa têe kon
Or is it the role of humans
คนต้องลําบากในวิญญา
kon dtông lam-bàak nai win-yaa
[that] people must have difficulty in their souls?
เเม้ฉันสู้เเสวงหา
máe chăn sôo sà-wăeng hăa
Even though I search diligently
อยู่ตรงหน้ายังมองไม่เห็น
yòo dtrong nâa yang mong mâi hĕn
It’s right in front of me, yet I don’t see it

มันคงเป็นเช่นนั้นเอง
man kong bpen chên nán ayng
It’s probably just like that
คือชะตาของคนลําเค็ญ
keu chá-dtaa kŏng kon lam-ken
It’s a person’s destiny to live in poverty
จนปัญญาเห็นๆ
jon bpan-yaa hĕn
Clearly at a loss as to what to do
เเละปฏิเสธมันไม่ได้
láe bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
And [one] can’t refuse it.

ปฏิเสธมันไม่ได้
bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
[No,] one can’t refuse it
ปฏิเสธมันไม่ได้
bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
One can’t refuse it
ปฏิเสธมันไม่ได้
bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
One can’t refuse it
และปฏิเสธมันไม่ได้
láe bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
And one can’t refuse it

SOLO

เมื่อเป้าหมายชีวิตคือความสุข
mêua bpâo măai chee-wít keu kwaam sùk
While the aim of life is happiness
บางคนทุกข์ทั้งชาติมิอาจเห็น
baang kon túk táng châat mí àat hĕn
Some people, suffering their whole life, won’t see it
บางคนเสพเเต่สุขมิว่างเว้น
baang kon sàyp dtàe sùk mí wâang wén
Some people partake and have only happiness, without ceasing
เพียงงปวดร้าวกล้ำกลืนคือฉัน
piang bpùat ráao glâm gleun keu chăn
The only one deeply hurt and tolerating [everything] is me

หรือมันคือหน้าที่คน
rĕu man keu nâa têe kon
Or is it the role of humans
คนต้องลําบากในวิญญา
kon dtông lam-bàak nai win-yaa
[that] people must have difficulty in their souls?
เเม้ฉันสู้เเสวงหา
máe chăn sôo sà-wăeng hăa
Even though I search diligently
อยู่ตรงหน้ายังมองไม่เห็น
yòo dtrong nâa yang mong mâi hĕn
It’s right in front of me, yet I don’t see it

มันคงเป็นเช่นนั้นเอง
man kong bpen chên nán ayng
It probably just like that
คือชะตาของคนลําเค็ญ
keu chá-dtaa kŏng kon lam-ken
It’s a person’s destiny to live in poverty
จนปัญญาเห็นๆ
jon bpan-yaa hĕn
Clearly at a loss as to what to do
เเละปฏิเสธมันไม่ได้
láe bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
And [one] can’t refuse it.
ปฏิเสธมันไม่ได้
bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
[No,] one can’t refuse it
ปฏิเสธมันไม่ได้
bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
One can’t refuse it
ปฏิเสธมันไม่ได้
bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
One can’t refuse it
และปฏิเสธมันไม่ได้
láe bpà-dtì-sàyt man mâi dâai
And one can’t refuse it

ฉันจึงเหมือนใครๆ
chăn jeung mĕuan krai krai
Therefore I’m like anybody
และใครๆ อีกหลายคน
láe krai krai èek lăai kon
And [like] many other people
ในสมาคมคนลําเค็ญ
nai sà-maa kom kon lam-ken
In association with people in poverty
ยินดีต้อนรับครับผม
yin dee dtôn ráp kráp pŏm
Welcome to you, sir! (So glad to have you)

ยินดีต้อนรับครับผม
yin dee dtôn ráp kráp pŏm
Welcome to you, sir! (So glad to have you)
ยินดีต้อนรับครับผม
yin dee dtôn ráp kráp pŏm
Welcome to you, sir! (So glad to have you)
ยินดีต้อนรับครับผม
yin dee dtôn ráp kráp pŏm
Welcome to you, sir! (So glad to have you)
ยินดีต้อนรับ…สหาย
yin dee dtôn ráp … sà-hăai
Welcome . . . Friends.