สบายกว่า Sabai Gwaa (More Easy-Going and Comfortable)

by คาราบาว Carabao
Album: เวลคัม ทู ไทยแลนด์ Welcome to Thailand (1987)
English translation of lyrics (เนื้อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
SUPPORT THE ARTISTS and BUY THIS ALBUM AT eThaiCD where you can shop in English!

Note: To feel “sabai” is to feel comfortable, happy, and easy-going. “Sabai” is one of those Thai words that English-speakers in Thailand start mixing into their English because English is missing a word that covers the exact same combination of concepts. This reggae tune helps convey the concept of “sabai.”

ไม่มีผลงาน ไม่มีความผิด
mâi mee pŏn ngaan mâi mee kwaam pìt
[I] don’t have accomplishments, don’t have anything [I] am guilty of
ไม่ต้องทํางาน ไม่ต้องความผิด
mâi dtông tam ngaan mâi dtông kwaam pìt
Don’t need to work, don’t need to make mistakes
และไม่ต้องรับผิดชอบ
láe mâi dtông ráp pìt chôp
And don’t have to be responsible
ใครจะอยู่ยังไง ใครจะกินอะไร
krai jà yòo yang ngai krai jà gin a-rai
Who will live how? Who will consume what?
ใครจะขี้โกงใคร หรือใครจะเอาเปรียบใคร
krai jà kêe gohng krai rĕu krai jà ao bprìap krai
Who will trick someone or who will exploit someone?
ใครจะรวยลํ้าฟ้า หรือใครจะจนติดดิน
krai jà ruay lám fáa rĕu krai jà jon dtìt din
Who is rich to the skies or who is as poor as dirt?
ไม่รู้ไม่เห็นไม่ยิน ไม่ทําอะไรดีกว่า
mâi róo mâi hĕn mâi yin mâi tam a-rai dee gwàa
Not knowing, seeing, hearing, [or] doing anything, it’s better
สบายกว่า
sà-baai gwàa
It’s more easy-going and comfortable

สบายกว่ากันเยอะเลย (สบาย…ดี)
sà-baai gwàa gan yúh loie ( sà-baai … dee )
It’s way more easy-going and comfortable (nice and comfortable)
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
yòo chŏie chŏie dee gwàa
Living calmly and indifferently, is better
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
sà-baai gwàa gan yúh sà-baai sà-baai
It’s way easier. Easy and comfortable
สบายกว่ากันเยอะเลย
sà-baai gwàa gan yúh loie
It’s so much more easy-going and comfortable
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า
yòo chŏie chŏie dee gwàa ( sà-baai ) sà-baai gwàa
Living calmly and indifferently, is better. (Nice and easy) More easy-going and comfortable

ตื่นนอนตอนเช้าก็ล้างหน้าแปรงฟัน
dtèun non dton-cháo gôr láang nâa bpraeng fan
Wake up in the morning and wash your face and brush your teeth
มานั่งจู๋จี๋กัน เสียจนตะวันตกดิน
maa nâng jŏo-jĕe gan sĭa jon dtà-wan dtòk din
Come sit and flirt together, killing time until the sun sets in the west.
เป็นผัวเมียตัวอย่าง
bpen pŭa mia dtua yàang
Like being husband and wife, for instance:
ใครจะโกรธกับใคร ใครจะชอบกับใคร
krai jà gròht gàp krai krai jà chôp gàp krai
Who will be mad at who? Who will be pleased with who?
ใครจะแต่งกับใคร ใครจะหย่ากับใคร
krai jà dtàeng gàp krai krai jà yàa gàp krai
Who will marry who? Who will divorce who?
ใครเจ้าชู้กับใคร หรือใครจะหนีตามใคร
krai jâo chóo gàp krai rĕu krai jà nĕe dtaam krai
Who will cheat with who? Who will run to follow who?
บ้านเมืองไม่ยุ่ง มุ่งการมุ้งการเมา
bâan meuang mâi yûng mûng gaan múng gaan mao
I don’t mind the countryside. [I] aim only to sit under a mosquito net and get drunk
สบายกว่า
sà-baai gwàa
It’s more easy-going and comfortable

สบายกว่ากันเยอะเลย (สบาย…ดี)
sà-baai gwàa gan yúh loie ( sà-baai … dee )
It’s way more easy-going and comfortable (nice and comfortable)
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
yòo chŏie chŏie dee gwàa
Living calmly and indifferently is better
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
sà-baai gwàa gan yúh sà-baai sà-baai
It’s way easier. Easy and comfortable
สบายกว่ากันเยอะเลย
sà-baai gwàa gan yúh loie
It’s so much more easy-going and comfortable
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า
yòo chŏie chŏie dee gwàa ( sà-baai ) sà-baai gwàa
Living calmly and indifferently, is better. (Nice and easy) More easy-going and comfortable
สบายดี (สบาย) สบายดี (สบาย)
sà-baai dee ( sà-baai ) sà-baai dee ( sà-baai )
I’m fine. (It’s all good.) I’m fine (It’s all good)
ไม่ต้องมีทุกข์มีโศก
mâi dtông mee túk mee sòhk
[I] don’t need to have happiness or sadness
ไม่ต้องเป็นโรคไข้โป้ง ไข้ป่า
mâi dtông bpen rôhk kâi bpôhng kâi bpàa
I don’t need a hole in the head or malaria
ปวงประชาทุกข์ทน เพราะฝนฟ้ามันแล้ง
bpuang bprà-chaa túk ton prór fŏn fáa man láeng
All the people suffer because the rain turns to drought
ถึงข้าวจะยากหมากจะแพง ไม่มีหรอกนํ้าใจคน
tĕung kâao jà yâak màak jà paeng mâi mee ròk nám jai kon
To the point that rice is difficult and betel nut is expensive. There is no human kindness.
ไม่มีแม้เสียงดนตรี ให้ยินให้ฟังหนวกหู
mâi mee máe sĭang don-dtree hâi yin hâi fang nùak hŏo
[I] don’t have even music, to deafen my ears
ให้ฉันยืนดูเฉยเฉย สบายกว่ากันเยอะ
hâi chăn yeun doo chŏie chŏie sà-baai gwàa gan yúh
So I’ll stand and watch indifferently. It’s much more easy-going and comfortable.
สบายกว่ากันเยอะ
sà-baai gwàa gan yúh
It’s much more easy-going and comfortable.
สบายกว่ากันเยอะเลย
sà-baai gwàa gan yúh loie
It’s way more easy-going and comfortable
สบายกว่า
sà-baai gwàa
Easier and more comfortable

สบายกว่ากันเยอะเลย
sà-baai gwàa gan yúh loie
It’s way more easy-going and comfortable
อยู่เฉยเฉยดีกว่า
yòo chŏie chŏie dee gwàa
Living calmly and indifferently, is better
สบายกว่ากันเยอะ สบาย สบาย
sà-baai gwàa gan yúh sà-baai sà-baai
It’s way easier. Easy and comfortable
สบายกว่ากันเยอะเลย
sà-baai gwàa gan yúh loie
It’s so much more easy-going and comfortable
อยู่เฉยเฉยดีกว่า (สบาย) สบายกว่า
yòo chŏie chŏie dee gwàa
Living calmly and indifferently, is better.

[Repeat last verse until fade out]